Catech AB

CATECH: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:58 CET

Verksamheten
* Det nya kantautomatsystemet Catech 6000 har rönt stort intresse från marknaden
* Orderingången under 2006 förbättrades till 45,5 (39,4) miljoner kronor
* Orderingången under januari 2007 är cirka 10 miljoner kronor och orderstocken är god
* Bolagets styrelse förutser tillväxt och en kraftig vinstökning för 2007
* De långsiktiga utsikterna för 2008 är mycket goda

Helåret 2006
* Omsättningen minskade till 37,8 (41,2) miljoner kronor
* Rörelseresultatet blev positivt +0,6 (-0,4) miljoner kronor
* Resultatet efter finansiella poster förbättrades till +0,2 (-0,7) miljoner kronor
* Resultatet per aktie förbättrades till +0,01 (-0,02) kronor
* Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till
+5,8 (+1,2) miljoner kronor
* Soliditeten försämrades till 12 (18) procent
* Orderingången uppgick till 45,5 (39,4) miljoner kronor. Orderstocken
var vid periodens slut 11,5 (2,7) miljoner kronor
* Omsättningen från eftermarknaden ökade till 13,0 (9,8) miljoner kronor

Fjärde kvartalet
* Omsättningen blev 16,6 (8,4) miljoner kronor
* Rörelseresultatet blev en vinst om +1,8 (-0,7) miljoner kronor
* Resultatet efter finansiella poster blev +1,7 (-0,7) miljoner kronor
* Resultatet per aktie förbättrades till +0,06 (-0,03) kronor
* Kassaflödet från den löpande verksamheten blev +2,6 (-0,7) miljoner kronor
* Orderingången fjärde kvartalet förbättrades till 10,3 (5,5) miljoner kronor


Verksamheten
Bolagets firma är Catech Aktiebolag. Aktiebeteckningen på NGM Equity är CATH B.
Orderingången för verksamhetsåret 2006 blev 45,5 (39,4) miljoner kronor, varav 13,2 (9,8) miljoner kronor avser eftermarknaden.
Orderingången under januari 2007 uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Bolaget ligger i långt framskridna förhandlingar i ett stort antal projekt med nära förestående avslut.
Såväl resultat som kassaflöde från verksamheten är positivt för helåret 2007.
Under 2006 har en ny kantautomat, Catech 6000, lanserats. Utvecklingsprojektet är det största och bredaste som genomförts i Catechs historia. Den första maskinen har levererats till Hasslacher Hermagor i Österrike och driftsattes i januari 2007.
Arbetet med att effektivisera Catechs affärsprocesser har ytterligare sänkt de fasta kostnaderna under räkenskapsåret.

Omsättning och resultat 2006
Omsättningen för 2006 uppgick till 37,8 (41,2) miljoner kronor, varav 24,0 (31,6) avser anläggningar och 13,0 (9,8) avser försäljning till eftermarknaden.
Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till en vinst om 0,6 (-0,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev +0,2 (-0,7) miljoner kronor. Nettoresultatet förbättrades till + 0,2 (-0,7) miljoner kronor. Resultatet per aktie förbättrades till + 0,01 (-0,02) kronor.

Omsättning och resultat fjärde kvartalet
Omsättningen fjärde kvartalet uppgick till 16,6 (8,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till +1,8 (-0,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev +1,7 (-0,7) miljoner kronor. Resultatet per aktie förbättrades till 0,06 (-0,03) kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt och förbättrades till 5,8 (1,2) miljoner kronor för helåret. Kassaflödet för fjärde kvartalet var +2,6 (-0,7) miljoner kronor.
Checkkrediten om 3,0 (3,0) miljoner kronor utnyttjades inte vid årsskiftet. Likvida medel var 2,0 miljoner kronor. De kortfristiga banklånen om 2,0 miljoner kronor återbetalades i januari 2007.
Kassalikviditeten inklusive outnyttjad checkkredit förbättrades till 81 (60) procent. Soliditeten var 12 (18) procent. Såväl soliditet som kassalikviditet är lägre än vad som skulle vara önskvärt med hänsyn till bolagets verksamhet. Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 2,2 (2,0) miljoner kronor. Eget kapital per aktie förbättrades till 0,08 (0,07) kronor.

Produktutveckling och produkter
Catech utvecklar och tillverkar marknadens mest högteknologiska kantautomatsystem för sågverk.
Under 2006 har Catech utvecklat och lanserat Catech 6000, som är en ny generation kantautomat med topprestanda och helt nya funktioner. Den nya kantautomaten har utrustats med bolagets egna programvaror för styrning och optimering. Systemet Catech 6000 ger sågverket stora möjligheter till flexibel produktion och ger möjligheter till on line simulering under pågående produktion. Catech 6000 är flexibel och kan köras utan bemanning eller med bemanning beroende på vilka driftförutsättningar som gäller för den specifika sågen. Stora designansträngningar har lagts på att integrera arbetsmiljömässiga skydd, som ska sänka bullernivåer och olycksrisker utan att inkräkta på kraven på hög produktivitet. Catech 6000 är snabb och enkel att driftsätta och är driftsäker.
Produktutvecklingsarbetet har varit mycket omfattande och är Catechs hittills största utvecklingsprojekt.
Catech har därmed ytterligare befäst sin ställning som den leverantör som kan erbjuda det bredaste produktprogrammet av kantautomater.
Catech är också den ende leverantören med en kantautomat, som kan köras garanterat obemannad. Effektivitet och pris gör investeringen lönsam mycket snabbt.
Catech har introducerat ett system för steglös mätning, och system för simulering av produktionen i sågverk.
Utgifterna för produktutveckling uppgick till 2,5 miljoner kronor och har aktiverats.

Produktion
Tillverkningen sker huvudsakligen hos underleverantörer. Catech ansvarar för kvalitetssäkring. Konstruktionsarbetet utförs huvudsakligen i 3D-CAD. Nya kantautomatsystem utvecklas så att de är kompatibla med äldre versioner. Kunden kan alltså uppgradera sina anläggningar vilket bidrar till att Catechs eftermarknadsförsäljning växer.

Investeringar
Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,5 (0,1) miljoner kronor.
Investeringar i produktutveckling uppgick till 2,5 (1,0) miljoner kronor för helåret 2007.

Personal
Antalet anställda var vid årets utgång 14. Genomsnittligt antal anställda under året var 15 (15).

Marknad
Catech har deltagit i Sawtec-dagarna i Ronneby, Umeå och Karlstad under april-maj. Vidare deltog bolaget vid en mässa i Polen under april där Catechs leverans till Tartak Olczyk rönte stor uppmärksamhet.
Catech har under tredje kvartalet deltagit i Trä & Teknik mässan i Göteborg och Klagenfurtmässan i Österrike. Båda mässorna verifierade en fortsatt god efterfrågan.
Catech har genom leveranserna till bl a Häupl och Hasslacher Hermagor i Österrike stärkt sin marknadsnärvaro i centrala Europa.

Prognos
Styrelsen bedömer att bolaget kommer att redovisa ett väsentligt högre rörelseresultat för helåret 2007. Den bedömningen bygger på att orderstocken till skillnad från föregående årsskifte är god och att orderingången under inledningen av 2007 varit god.
Sågverksbranschen befinner sig i ett mycket gott konjunkturläge med god efterfrågan och god lönsamhet. Catech har ett modernt produktprogram och har höjt rörelsemarginalen. Mot den bakgrunden är styrelsen övertygad om att såväl lönsamhet som tillväxt kommer att vara mycket goda under såväl 2007 som 2008.

Skattefordran
Det totala skattemässiga underskottet är 10,4 miljoner kronor motsvarande cirka 2,9 miljoner kronor i latent skattefordran. Catech har i balansräkningen av försiktighetsskäl endast upptagit 1,2 miljoner kronor som uppskjuten skattefordran.

Tilläggsköpeskilling
Bolaget förvärvade 2001 av Sorb Industri rörelsen i Catech. Ersättning gjordes genom kontant betalning och aktier. Om vissa förutsättningar uppfylldes kunde en tilläggsköpeskilling utgå under fyra år förutsatt att bolaget uppvisade positivt rörelseresultat. För 2003 utgick en ersättning om 0,5 mkr. Den immateriella tillgången som uppkom vid förvärvet har under 2006 helt avskrivits.

Aktien
Aktiekapitalet i Catech uppgick vid periodens utgång till 2.149.680 kronor fördelat på 430.000 A-aktier och 26.441.000 B-aktier, alltså totalt 26.871.000 aktier. Vid ingången av 2006 var kursen 0,42 kronor och utgången av perioden var aktiekursen 0,48 kronor. Aktien handlades under året som högst till 0,75 kronor och lägst till 0,41 kronor.

Utdelning
Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Catech har under januari 2007 erhållit order om sammanlagt cirka 10 miljoner kronor. Efterfrågan är fortsatt god.

Årsstämma 2007
Årsstämma hålls den 24 april 2007 kl. 13.00 på Qvarnen Konferens, Västra Kvarngatan 64, Nyköping.
Ekonomisk information
Catech lämnar under 2007 ekonomisk information enligt följande:

v Årsredovisning för 2006 10 april
v Delårsrapport januari-mars 24 april
v Årsstämma 24 april
v Delårsrapport januari-juni 13 juli
v Delårsrapport januari-sept. 25 oktober
v Bokslutskommuniké 2007 28 februari 2008

Årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.catech.se men kan även rekvireras från bolaget.


Nyköping den 16 februari 2007
Catech ABRolf Tedestedt
VD

Till styrelsen i Catech AB

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade bokslutskommuniké för perioden
2006-01-01-2006-12-31. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till de personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför i
nte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 februari 2007Anders Meyer
Auktoriserad revisor


Catech AB utvecklar och tillverkar maskiner för alla storlekar av sågverk. Vår affärsidé är att hela tiden ligga i täten och utveckla marknadens mest kompakta och högteknologiska kantningssystem till mycket attraktiva priser. Vi är marknads-ledande i vårt segment. Vårat system är designat för att ge maximal vinst och för att eliminera en skadlig arbetsplats. Catech AB:s produkter är helt anpassade till den internationella infrastrukturen vad avser kraft-försörjning, informationsteknik och datasystem.