Catena AB

Catenas årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:41 CEST

Catena AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrel-sens förslag om en utdelning på 5,25 per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2009 och utdelningen beräknas bli utbetald den 8 maj 2009. 


I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Peter Hallgren för verksam-hetsåret 2008 samt presenterade delårsrapporten för januari - mars 2009. 

Ingrid Berggren och Per Sjögren har förklarat att de inte ställer upp för omval. Mot bak-grund av att styrelseutvärderingen entydigt ger bilden att styrelsen är till antalet för stor, föreslog valberedningen att ingen ny ledamot väljs som ersättare för dem som nu förklarat att de önskar lämna styrelsen. Stämman beslöt att anta valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hallgren, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman. Henry Klotz omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkstäl-lande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Stämman godkände föreslagna arvoden till styrelsens ordförande och övriga styrelseleda-möter. Även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att dels genomföra återköp av egna ak-tier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalnings-medel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 30 april 2009, klockan 08.15.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin 
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter. 

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se