Catering Please i Skandinavien AB

Catering Please: Delårsrapport 2010-07-01 - 2010-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:52 CET

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Koncernen - kvartal tre 2010
Nettoomsättning: 7 925 KSEK (11 077)
Resultat efter finansiella poster: -3 487 KSEK (-519)
Resultat per aktie: -0,19 SEK (-0,04)
Soliditet per 2010-09-30: -42,3 % (-13,7 %)

Moderbolaget - kvartal tre 2010
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat efter finansiella poster: -344 KSEK (-290)
Resultat per aktie: -0,02 SEK (-0,02)
Soliditet per 2010-09-30: 52,1 % (35,1 %)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning
Resultat per aktie: Beräknat på 18 081 401 aktier 2010 och 12 638 859 aktier2009.
Catering Please/bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221


CATERING PLEASE
Catering Please är verksam inom tre marknadssegment; Dagligvaruhandeln, Uppdragsproduktion och Skola & Omsorg.

Marknadssegmentet Dagligvaruhandeln går också under benämningen Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister.

En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns Kundanpassade lösningar, Produktion,och Logistik. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna.

Tre affärsområden

* Dagligvaruhandeln:
med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please, Asia Please samt Ribs Please.

* Uppdragsproduktion:
där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke.

* Skola & omsorg:
med produktion och leverans till skolor och äldreomsorg inom framför allt Uppsala med omnejd.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2010

* 24 september ansökte Catering Please om företagsrekonstruktion. Till företagsrekonstruktör utsågs advokat Ferdinand Hellers, Advokatfirman Fylgia, Stockholm.

* Under perioden har en genomlysning av möjliga inköpskanaler för de viktigaste produktgrupperna genomförts vilket har resulterat i nya avtal med nya leverantörer som ger Bolaget kraftigt reducerade priser.

* Catering Please har sett över övriga kostnadsposter såsom telefoni, sophantering, kontorsutrustning, fordonspark vilket har resulterat i minskade kostnader.

* Catering Please har effektiviserat distributionen till de butiker bolaget levererar matlådor genom Skandinavian Food Partner som har avtal med ytterligare 250 butiker som nu har möjlighet att få matlådor från Bolaget.

* Den 11 oktober startar leveranser till Allerto som levererar smörgåsar och sallader till 900 butiker i Sverige. Bolaget blir den enda leverantören av färdig mat till Allerto.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Catering Please har slutfört förhandlingar med Hotell- och Restaurangfacket samt Ledarna om personalminskning pga arbetsbrist. Kostnadsbesparingen blir 34 %.


AFFÄRSUTVECKLING UNDER 2010

* Catering Please har under våren och sommaren arbetat med kvalitetssäkring och blev certifierade enligt IP Sigill för Livsmedelsförädling den 8 september. IP Livsmedelsförädling bygger på dokumentation, uppföljning och ständig förbättring av livsmedelsföretagets rutiner för livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. En godkänd revision innebär att en oberoende kontroll av produktionen har genomförts och att standardens krav är uppfyllda. Detta ger en trovärdighet mot konsumenter och kunder som t.ex. dagligvaruhandeln.

* Catering Please har säkrat affärer till ett värde om cirka 38 MSEK för de kommande 12 månaderna.

* Livets ords skolor och verksamheter i Uppsala har förlängt sina avtal med ett år till. Omsättningen inom detta område uppgår till cirka 3 MSEK/år.

* Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet har tecknat ettårsavtal vilket kompenserar bortfallet från Vaksalaskolan och Almtunaskolan.


AKTIEN LISTAD PÅ AKTIETORGET

Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2010-10-31 var 18 638 859 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar.


PRINCIPER FÖR KVARTALSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I kvartalsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts.


GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.


KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-25
Delårsrapport Q1 2011: 2011-04-20
Halvårsrapport 2011: 2011-08-20


AVLÄMNANDE AV KVARTALSRAPPORT

Uppsala, den 12 november 2010
Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen