Catering Please i Skandinavien AB

Catering Please: Kallelse till extra bolagsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:44 CET

(Aktietorget: CAPL)

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2009 kl. 09.00 i bolagets lokaler, Emmy Rappes väg 3, i Uppsala.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 december 2009, dels senast klockan 12.00 den 22 december 2009 anmäla sig skriftligen till Catering Please i Skandinavien AB, Emmy Rappes väg 3, 756 43 Uppsala eller per telefon 018-14 56 0850 eller per fax 018-12 76 36. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före måndagen den 21 december 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Catering Please i Skandinavien AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad kvittningsemission.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9. Val av styrelse.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad kvittningsemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission av högst 6 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,085 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 510 000 kronor. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är för att minska bolagets utbetalningar av likvida medel. Grunden för emissionskursen har fastställts genom förhandling med fordringsägarna. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 30 december 2009, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden, och innebär en minskning av bolagets skulder med 1 800 000 kronor. Rätt att teckna aktierna till en kurs om 0,30 kronor per aktie tillkommer Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Val av styrelse (punkt 9)
Aktieägare representerande ca 66 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Jenny Hjalt, Tomas Willers och Wilhelm Willers omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Nils af Winklerfelt nyväljs som ordinarie styrelseledamot.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Emmy Rappes väg 3 i Uppsala från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i december 2009
Catering Please i Skandinavien AB (publ)
STYRELSEN