Catering Please i Skandinavien AB

Catering Please: Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 16:00 CET

(Aktietorget: CAPL)

Idag, den 29 december 2009, hölls en extra bolagsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

* Stämman beslutade att genomföra en riktad kvittningsemission av högst 6 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,085 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 510 000 kronor. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är för att minska bolagets utbetalningar av likvida medel. Grunden för emissionskursen har fastställts genom förhandling med fordringsägarna. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 30 december 2009, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden, och innebär en minskning av bolagets skulder med 1 800 000 kronor. Rätt att teckna aktierna till en kurs om 0,30 kronor per aktie tillkommer Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB.

* Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

* Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Nils af Winklerfelt, Jenny Hjalt, Tomas Willers samt Wilhelm Willers.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För vidare information, kontakta
Tomas Willers
VD, Catering Please i Skandinavien AB (publ)

E-post: tomas.willers@cateringplease.se