Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:21 CET

Fjärde kvartalet
- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,8 (1,9).
- Rörelseresultatet uppgick till MSEK -9,5 (-6,0).
- Resultat efter finansiella poster MSEK -17,5 (-6,8)

Helåret
- Distributionsavtal tecknat med Telpoint Ltd (Singapore), Misavato (Latinamerika), Freshtech (Sverige och Norge) och Bell Canada (Kanada).
- Bolaget säkrar över 62 miljoner SEK för tillväxt. Emissionerna säkerställer det egna kapitalet samt minskar de kortfristiga skulderna markant.
- Securitas Bevakning AB har startat marknadsföringen av fotolarmsystemet 112NOW på den svenska marknaden.
- Efter etablering i Kina har CellPoint nu ett helägt kinesiskt dotterbolag.
- Omsättningen för helåret uppgick till 5 516 (9 891) KSEK.
- Resultatet efter finansiella poster blev -48 505 (-28 390) KSEK vilket motsvarar -3,63 (-5,24)SEK per aktie.
- Eget kapital uppgick den 31 december till 30 552 (16 900) KSEK vilket motsvarar 1,74 (1,31) SEK per aktie, soliditeten uppgick till 94 % (33 %).


Intäkter och resultatutveckling
CellPoint Connect AB:s omsättning under 2006 blev 5 516 (10 005) KSEK vilket var väsentligt lägre än förväntat. Den primära orsaken var de stora finansiella problem som bolaget haft, delvis pga den långa inarbetningstiden för att komma in i detaljhandeln, men som blivit lösta med den genomförda emissionen.


Mot årets slut har bolaget genomfört en mycket kraftig fokusering på utveckling med utgångspunkt från sitt banbrytande headset, Flamingo och därmed dragit ned på de månatliga utgifterna. Den nuvarande månatliga bruttoomkostnaden ligger på c:a 1 200 KSEK.

Bolaget har sålt ut "Mobile services software" och bolagets goodwill har minskats med motsvarande värden.


Viktiga händelser efter 31 december 2006
Sedan den stora internationella Teknikmässan CES i Las Vegas, USA, i början av januari 2007, har bolaget testat sin nya Flamingo headset" Life style-collection" HappyEar, mot utvalda partners i såväl USA, Asien som Europa. Reaktionerna har varit mycket positiva och alla partners har redan placerat ordrar på de nya produkterna.

Den officiella lanseringen av HappyEar kommer att ske i mitten av mars.

För att stärka bolagets internationella utveckling är det beslutat att Katarina Henriksson inträder som VD för Cellpoint Connect AB. Michael Mathiesen övertar posten som styrelseordförande och fokuserar på bolagets internationalisering och strategiska utveckling.


Finansiell ställning och kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick till 134 (-9 114) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten visade ett underskott och uppgick under perioden till -37 572 (-16 592) KSEK. Företaget soliditetsgrad 31 december 2006 är 94 % (33 %).
Eget kapital uppgick till 30 552(16 900) KSEK. Koncernens likvida medel var vid utgången av 2006 633 (491) KSEK.


Framtidsutsikter
Efter att bolagets egna kapital förbättras markant av emissionerna under året och att det genomförts en fokusering på headset och därigenom en kraftig reducering av omkostnaderna ser den kommande perioden lovande ut. De tidigare omtalade banbrytande kontrakten, som var för sig vill göra CellPoint mycket vinstrikt, är fortfarande under slutförhandling. Slutförhandlingarna beräknas vara klara i slutet av Q1.

Under det första halvåret kommer bolaget att lansera ytterligare två nya headset-produkter som kommer att vara banbrytande på marknaden.
Förväntningarna på dessa lanseringar är därför stora.

Baserat på den kraftigt stigande orderingången samt de nya produkterna är bolagets tro på framtiden positiv.

För att stärka den fortsatta internationella utvecklingen av bolaget är det beslutat att Michael Mathiesen framöver ska fokusera på detta. I förbindelse med detta har management strukturen ändrats så att Michael Mathiesen inträder som styrelseordförande och Katarina Henrikson övertar rollen som VD.

I förbindelse med internationaliseringen arbetas det med möjligheten att flytta bolagets europeiska aktiviteter till London.Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen 2005. De nya reviderade IFRS-standarderna som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på CellPoints resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital (se vidare årsredovisningen 2005).

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.


Rapporttillfällen 2007

Årsredovisningen för 2006 finns tillgänglig från den 2 maj 2007.
Delårsrapport Q1 - onsdag den 16 maj
Delårsrapport Q2 - torsdag den 30 augusti
Delårsrapport Q3 - fredag den 23 november
Bokslutskommuniké 2007 - fredag den 22 februari 2008

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2006 hålles den 16 maj 2007 i Kista.


Kista, den 23 februari 2007


STYRELSEN

För frågor om ovanstående vänligen kontakta:
Michael Mathiesen, VD, +45 40 45 33 32 eller +46 8 633 11 96
Katarina Henriksson, Ekonomichef, +46 8 633 11 97

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.