Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Delårsrapport för perioden januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:11 CET

· Distributionsavtal tecknat med Telpoint Ltd (Singapore), Misavato (Latinamerika), Freshtech (Sverige och Norge) och Bell Canada (Kanada).
· Bolaget säkrar över 62 miljoner SEK för tillväxt. Emissionerna säkerställer det egna kapitalet samt minskar de kortfristiga skulderna markant.
· Securitas Bevakning AB har startat marknadsföringen av fotolarmsystemet 112NOW på den svenska marknaden.
· Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 2 759 (8 111) KSEK.
· De första nio månadernas resultat efter finansiella poster blev -30 963 (-21 592) KSEK vilket motsvarar - 6,40 (-5,25)SEK per aktie.
· Eget kapital uppgick den 30 september till 9 785 (5 300) KSEK vilket motsvarar 1,93 (1,31) SEK per aktie, soliditeten uppgick till 18,1 % (18 %).

Intäkter och resultatutveckling
CellPoint Connect AB:s omsättning under perioden januari - september 2006 blev 2 759 (8 111) KSEK vilket var väsentligt lägre än förväntat. Den primära orsaken till detta var de stora finansiella problem som bolaget haft men som blivit lösta med den nyligen genomförda emissionen.

Som följd av ovanstående var kvartalets nettoresultat också mycket otillfredsställande.

De senaste månaderna har bolaget genomfört en mycket kraftig fokusering på utveckling med utgångspunkt från sitt banbrytande headset, Flamingo och därmed dragit ned på de månatliga utgifterna. Den nuvarande månatliga bruttoomkostnaden ligger på c:a 1 300 KSEK.

Viktiga händelser efter 30 september 2006
Bolagets emission är genomförd och arbetet med utställelse av nya aktier pågår.
Det tecknades totalt 12 538 773 st. nya till ett pris av 5 SEK per aktie.

På marknadssidan upplever bolaget ett stigande intresse för Flamingo headsetet och bolaget har ingått nya distributionsavtal med bl.a. Kanadas näst största mobiloperatör, Bell Canada.

Det tidigare annonserade joint venture inom Mobil Applications-området har ändrats genom att partnern, MilCom A/S, har blivit ersatt av det amerikanska bolaget WireReach Inc. Detta bolag ägs till viss del av tidigare CellPoint medarbetare. Cellpoint Connect AB äger fortsättningsvis 25 % av joint venture bolaget.

I samband med en ökad personlig arbetspress har bolagets ordförande, Per Engelbrecht, önskat utträde ur bolagets styrelse.
Upplysningsvis kan sägas att det har ingåtts ett avtal med en mycket erfaren amerikansk affärsman med ett stort internationellt nätverk om att träda in i bolagets styrelse. Personens identitet kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna.

Finansiell ställning och kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick till 501 (-6 675) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten visade ett underskott och uppgick under perioden till -25 514 (-2 456) KSEK. Rörelsekapitalförändringen uppgick till 912 (10 553) KSEK.
Företaget soliditetsgrad 30 september 2006 är 18,1 % (18 %).
Eget kapital uppgick till 9 785(5 300) KSEK. Koncernens likvida medel var vid
utgången av september 2006 6 145(2 920) KSEK.

Framtidsutsikter
Efter att bolagets egna kapital förbättras markant av emissionerna och att det genomförts en fokusering på headset och därigenom en kraftig reducering av omkostnaderna ser den kommande perioden mycket lovande ut. Det skall dock beaktas att det fortsatt slutförhandlas om ett par banbrytande kontrakt. Dessa kommer, var för sig att ge CellPoint Connect AB ett rörelseöverskott när de ingåtts. Då de var förväntade att ingås tidigare medför förseningen att det tidigare nettodriftsöverskottet, på månadsbasis, nu förväntas först under första kvartalet 2007.
I den kommande perioden kommer bolaget att lansera en rad nya headset-produkter som, på olika sätt, kommer att vara banbrytande på marknaden. Förväntningarna på dessa lanseringar är därför relativt stora och med det är bolagets tro på framtiden positiv.

I förbindelse med bolagets vidare utveckling och de ökade krav på en stark internationell profil, arbetas det med möjligheten att flytta bolagets europeiska aktiviteter till London.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen 2005. De nya reviderade IFRS-standarderna som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på CellPoints resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital (se vidare årsredovisningen 2005).

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2006:23 februari 2007

Kista, den 10 november 2006
STYRELSEN

För frågor om ovanstående vänligen kontakta:
Michael Mathiesen, VD, +45 40 45 33 32 eller +46 8 633 11 96
Katarina Henriksson, Ekonomichef, +46 8 633 11 97

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.