Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Delårsrapport för perioden januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:53 CET

 

CellPoint Connect bedriver teknikorienterad verksamhet inom systemutveckling, försäljning och drift av mobila och internetbaserade innehållstjänster. Dessutom bedriver bolaget tillverkning, försäljning och licensiering av den patenterade hörlursteknologi EarClick™ för distributörer och andra aktörer på mobiltelefonimarknaden. CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm

Finansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag

Finansiell utveckling under perioden

* Nettoomsättningen uppgick till 12 672 (67) tkr

* Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till 6 965 (-17 155) tkr

* Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (-0,53) kr

* Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 54 599 tkr (-10 111)


Väsentliga händelser under perioden

* CellPoint har genomfört första fasen i en betydande verksamhetsorienterad och finansiell omstrukturering med sikte att väsentligt stärka bolagets soliditet, likviditet och kassaflöden. En riktad emission om 2.7 miljoner kronor har genomförts och kortfristiga skulder är under förhandling att konverteras till aktier eller betalas enligt betalplan.

* Etablerade samarbeten med företagen Equi8 och Spirit On Media har fakturerats till ett belopp om cirka 4.8 miljoner kronor och förväntas generera ytterligare provisionsintäkter under 2010. Beloppet har av försiktighetsskäl nedskrivits under perioden då den avtalade leveransen har försenats.

* CellPoint har under perioden avyttrat det norska dotterbolaget Freshtech Holding A/S, som även i framtiden kommer att vara distributör av Bolagets samtliga produkter.
CellPoint har avyttrat det helägda dotterbolag Kincaid Sp. Zoo till en köpeskilling om 8 miljoner Euro.

* CellPoint har överenskommit med Omagis om ett kapitaltillskott I form av en riktad nyemission samt konvertibelt lån om sammantagen 25.5 miljoner kronor.

* CellPoint har tecknat avtal om förvärv av Pyrogroup AB och har genom detta fått en affär med en av Sveriges ledande mobiloperatörer, Telenor.

* Dotterbolaget Pyrogroup AB har avyttrats.

* CellPoint Connect har erhållit en revers om 8 miljoner Euro för att säkerställa bolagets fordran gentemot Show Verde Unipessoal Lda


Väsentliga händelser efter periodens utgång och framtidsperspektiv

* En förstärkning av bolagets operativa resurser och organisation är under etablering.

* Förhandlingar pågår med bolagets fordringssägare med syfte att i första hand uppnå avtal om konvertering alternativt överenskommelse om kassaflödesanpassade avbetalningsplaner. En stor del, omfattande skulder om cirka 14.3 miljoner kronor, har avtalats och är under genomförande.

* I tiden mellan periodens utgång och rapportens avlämnande har kortfristiga skulder minskat med cirka 7.6 miljoner kronor.

* Bolagets finansiella och operativa verksamhet har genomgått en omfattande genomlysning och praktiska styrinstrument är under implementering.

* Bolaget har förvärvat HR Vision AB som tillför resurser för försäljning och distribution av bl.a. EarClick.

* Bolaget har ingått optionsavtal med BioSwede Nordic AB om förvärv av BioSwedes återvinnings- och bioenergiverksamhet där förutom BioSwede Nordic AB även en större bergstäkt med utvinningsrättigheter ingår.

* Bolaget har ingått avtal om strukturaffär inom bioenergiområdet med BioSwede Nordic AB och Industrie de Bois Vielsalm et Cie S.A. i Belgien. Avsikten är att konsolidera de tre bolagen under ett nytt verksamhetsområde inom CellPoint.


VDs kommentarer

Cellpoint Connect har genomfört den första fasen av den under 2010 pågående omstruktureringen.

Den omfattande omstruktureringen som Cellpoint Connect har genomfört sedan början av 2010 med vidareutveckling av bolagsstrukturen för produkter och tjänster är nu inne i en intensiv fas. Ett exempel på detta är att all operativ verksamhet nu bedrivs i dotterbolagen som har enskilda lönsamhets- och omsättningskrav, och att icke verksamma eller förlustdrivande bolag har under perioden avvecklats. Koncernledningen kommer att vara engagerad i den strategiska utvecklingen i dotterbolagen samtidigt som Cellpoint analyserar marknaden för att finna lämpliga förvärvsobjekt som kan bidra till bolagets värdetillväxt.

Detta ger oss god överblick över varje dotterbolag och en tydlig resultatstyrning underlättas. Den nya ledningen har med tillförsikt om Cellpoints styrka arbetat intensivt med att "städa i garderoben" där historiska affärer har granskats och reviderats. Under perioden har vi rekryterat ytterligare nyckelkompetenser, bl.a. en ekonomi- och finanschef, och den operativa verksamheten upplevs nu som väsentligt stark med konkreta resultat som följd.

Arbetet under hösten med en kraftig konsolidering av verksamheten och fokus på omsättning och resultat beräknas pågå även under 2011, men redan denna delårsrapport indikerar att vi är på rätt väg.


Peter Diurson, Verkställande Direktör