Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Kallelse till Extra bolagsstämma i CellPoint Connect AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:51 CET

(Aktietorget: CPNT)

Aktieägarna i CellPoint Connect AB (publ) kallas härmed till Extra bolagsstämma den 9 februari 2010, klockan 14.00. Plats för stämman är i Bolagets lokaler Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 februari 2010, samt senast klockan 16:00 onsdagen den 3 februari 2010 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress: CellPoint Connect AB (publ), Box 1343, 181 25 LIDINGÖ, eller per telefon 08-636 2575 eller telefax 08-636 2599 eller via e-post info@cellpoint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 3 februari 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
8. Val av revisor
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet ordinarie ledamöter utökas från tre till fyra ledamöter.

Punkt 7 - Styrelsen föreslår att stämman väljer Anthony Norman till ny ledamot och styrelseordförande samt att omvälja samtliga personer i den sittande styrelsen, Michael Mathiesen, Tom Kristensen och Håkan Tollefsen till ledamöter.

Punkt 8 - Styrelsen föreslår att stämman väljer Johan Adolphson, BDO Stockholm AB till ny revisor för bolaget.
___________________

Stockholm i januari 2010
CellPoint Connect AB (publ)
Styrelsen