Centerpartiet

Centerpartiet om Rovdjurskommitténs betänkande

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 09:58 CEST

På flera håll i landet är det samlade rovdjurstrycket högt. Goda livsvillkor på landsbygden måste ligga till grund för en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik. Centerpartiet tar oron för varg och andra rovdjur som finns runt om i Sverige på stort allvar.

Med anledning av Rovdjurskommitténs betänkande som presenterats i dag vill Centerpartiets vice partiordförande Anders W Jonsson lämna följande kommenterar:


Nuvarande lagar och förordningar behöver justeras och anpassas till varandra och en ny mer konkret förvaltningsplan för varg behöver tas fram.

-  Vi kommer att jobba för en anpassning av art- och habitatdirektivet så att man i högre grad tar hänsyn till regionala skillnader inom EU, säger Anders W Jonsson.


Förvaltningen av rovdjuren måste i större utsträckning lyftas ned på regional nivå så att berörda människor blir delaktiga i utformningen av den regionala och lokala förvaltningen.

-  Det ser vi som en självklarhet. Det är alltid bättre att personer som berörs också är med och fattar beslut. Annars kan politiker eller särintressen skapa lokala problem som man sen inte behöver uppleva i verkligheten.

-  - Vi vill utveckla och stärka viltförvaltningsdelegationens roll genom att andelen politiskt tillsatta representanter minskar och fler företrädare från civilsamhället och näringsorganisationer får plats, säger Anders W Jonsson.


Utredningen föreslår att länsstyrelserna ges mandat att besluta om licensjakt efter rovdjur om arterna på nationell nivå ligger inom intervallet för gynnsam bevarandestatus och om de överstiger beslutade regionala miniminivåer.

-  När rovdjursstammen har gynnsam bevarelsestatus så bör den förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till människor som bor och verkar i närområdet. Det kan exempelvis innebära licensjakt, säger Anders W Jonsson.


Utredningen föreslår att länsstyrelserna ges mandat att besluta om skyddsjakt efter rovdjur så snart de förekommer regelbundet i berörda län. Utredningen föreslår att det beviljas skyddsjakt vid första angrepp i ett område så länge det inte rör sig om en dokumenterat genetiskt viktig vargindivid.

-  Vi menar att djurägare inte ska behöva ställas inför fullbordat faktum innan man har rätt att agera gentemot rovdjur. Då har skadan redan inträffat och tamdjur har skadats eller dödats.

-  Skyddsjakt ska kunna användas i förebyggande syfte, givetvis förutsatt att det inte handlar om genetiskt starka djur som är viktiga för stammen, säger Anders W Jonsson.


Något som djurhållare ofta framför är att ett rovdjursangrepp inte enbart medför ett initialt inkomstbortfall utan försämrad ekonomi under en följd av år. Utredningen föreslår att ersättningsnivåerna och grunderna för dessa samt vad ersättning ska utgå för likriktas över hela landet och görs bindande för länsstyrelserna. Utredningen rekommenderar att det statliga anslaget höjs så att det motsvarar det behov som rovdjurslänens länsstyrelser uppskattar behövs för att full ersättning ska kunna ges.

-  Centerpartiet vill se att full ersättning utgår till ägare av rovdjursskadade djur. Det är en absolut förutsättning för att underlätta samexistens mellan människor och rovdjur, säger Anders W Jonsson.


Kontakt för media, Centerpartiets pressjour: 08-23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.