Centerpartiet

Centerpartiets budgetmotion: Ett Friskare, Företagsammare och Grönare Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 10:56 CEST

Vår vision är ett Sverige som är öppet för förändringar och som präglas av sammanhållning och trygghet i förändringen. Alla behövs och ska vara välkomna i arbetslivet. Nationell vårdgaranti och aktiv rehabilitering ska göra oss friskare, samtidigt som skatte- och transfereringssystemen ska utformas de stimulerar till arbete och självbestämmande. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och fler måste våga bli företagare. Entreprenörer och investerare ska ges goda förutsättningar för att kunna bidra till den ökade tillväxten.
- Vi når ett grönare Sverige med fler etanolfabriker, forskning och utveckling av alternativa bränslen.

I ett friskare Sverige, lönar det sig att arbeta !
Makten hos den enskilde måste stärkas, genom lägre inkomstskatter och minskat bidragsberoende. Förhållandet att vi idag har fler som är förtidspensionerade än antalet egenföretagare måste förändras. Aktiva rehabiliteringsinsatser måste ersätta passiva sjukskrivningsperioder. Den stora utmaningen är att påverka arbetskraftsutbudet. Vi ska öka antalet arbetade timmar genom att fler får möjligheter att försörja sig på eget arbete. Vi behöver öka tillväxten i det privata näringslivet för att klara av att betala välfärden. Friår och sänkt arbetstid är ingen lösningen. Sänkta inkomstskatter för de med lägsta inkomsterna gör arbetet mera lönsamt, det gynnar tillväxten, eliminerar fattigdomsfällor och minskar bidragsberoendet.

I ett företagsammare Sverige, är det lätt att driva företag!
Politikens utformning och myndigheters praxis spelar avgörande roll för entreprenörs- och företagsandan. Regeringens ambitioner rymmer inga satsningar på företagande. Fortsatt dialog med näringslivet är nödvändig för att förenkla regler, förordningar och annat som påverkar företagsamheten. Vi vill se fler kvinnor som entreprenörer och en etnisk mångfald inom näringslivet genom att ta tillvara på den kreativitet som finns hos våra invandrade entreprenörer.
- Det ska vara möjligt att spara ihop till sitt startkapital och tillåtet att sedan tjäna pengar på sin företagsidé. Regelbördan ska minskas med 25 % under en fyraårsperiod, 3:12-reglerna ska reformeras och fr o m 2006 vill vi avskaffa förmögenhetsskatten.

I ett grönare Sverige, har vi bytt bränsle i tankarna !
Utvecklingen av förnyelsebara bränslen leder till minskat oljeberoende och tillväxtmöjligheter i Sverige. Målet är att alla nya bilar ska tankas med förnyelsebara bränslen år 2015. Framtidens fordonsbränslen ska vara miljövänliga och tillväxtskapande. Sverige ligger långt fram i utvecklingen av förnyelsebara energikällor, vilket vi också ska nyttja för att öka exporten. Vi behöver en ny etanolfabrik och ökad satsning på mera forskning. Som stimulans för miljöbilar erbjuder vi privatpersoner en skattereduktion om 10 000 kronor. För bilar som drivs med el, alkohol eller gas föreslår vi en nedsättning av förmånsvärdet till 60 % av underlaget. Sverige ska driva på inom EU, för att Auto-oil-direktivets begränsning på 5 % inblandning av biodrivmedel i bensinen omedelbart avskaffas.

Publicerat av: Emma Petersson (2004-10-05)