Central Asia Gold AB

Central Asia Gold förlorar publik auktion avseende stor zink-fyndighet i Sibirien.

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 13:00 CEST


Riktad nyemission om motsvarande lägst 5 MUSD och högst 10 MUSD föreslås den ordinarie bolagsstämman, vilken ger lägst 10,55% och högst 19,09% av kapital och röster i bolaget.

Utvärderingen av nya förvärvsobjekt intensifieras härefter.


Central Asia Gold AB ("CAG") har idag deltagit i och förlorat en publik öppen auktion i Tyva-regionen i Sibirien. Föremålet för auktionen var det fulla ägandet till en av Rysslands största kvarvarande zink-fyndigheter - Kyzyl Tazhdyg. Denna är belägen omkring 120 km nordost om regionens huvudstad Kyzyl.

Totala malmreserver i Kyzyl-Tazhdyg uppgår till 18,8 miljoner ton. Huvudkomponenten är zink med ett snittinnehåll i de totalt 18,8 miljoner tonnen malm om 8,6% (9,66% i de zinkhaltiga malmerna). Kopparhalten är i snitt 1,03%. Kopparn är dock väsentligen belägen i två separata malmkroppar och i dessa är kopparhalten över 4%. Den tredje komponenten är bly med en snitthalt över hela malmmängden om 1,3%. Guld är visserligen en biprodukt, men ändå uppgår mängden guldreserver i kategorierna C1 + C2 (proven + probable) till 19,6 ton eller 630 000 oz. Malmreserver och halten av metaller i fyndigheten specificeras i tabellen på nästa sida.

Startpriset för auktionen var 10 MUSD. Central Asia Gold hade bestämt att bjuda maximalt 25 MUSD. Det vinnande budet blev 27,7 MUSD.

Möjliggörande av deltagande på auktionen
Central Asia Gold ingick den 29 mars 2006 (transaktionsdagen) ett avtal med två norska investorer om att dessa skulle möjliggöra förvärvet. Arne Blystad och Paal Hveem är två ledande och välkända norska entreprenörer. De accepterade den 29 mars 2006 att, vid auktionsseger, bli storägare i Central Asia Gold AB genom att teckna en riktad nyemission av aktier i bolaget. Emissionsbeloppet överenskoms till maximalt 25 MUSD motsvarande det högsta priset Central Asia Gold var villigt att bjuda på auktionen. Därav översändes samma dag 15 MUSD till Central Asia Gold ABs dotterbolag OOO Tardan Gold i Ryssland för att deponeras hos auktionsförrättaren innan auktionen. Beloppet tillställdes i avvaktan på auktionsresultatet CAG som ett kortfristigt räntefritt lån som skall återbetalas senast den 15 maj. Emissionskursen bestämdes till den genomsnittliga börskursen på CAG-aktien under en period om 20 börsdagar inklusive och före transaktionsdagen den 29 mars. Denna blev 1,44 SEK per aktie. Givet
växelkursen USD/SEK denna dag om 7,84 skulle det maximala antalet aktier som skulle kunna emitteras bli 136 111 111. Givet antalet utestående aktier idag om 230 752 479 skulle Arne Blystad och Paal Hveem vid vunnen auktion tillsammans kunnat bli ägare till maximalt 37,1% av Central Asia Gold fördelat på två lika stora aktiepaket.Garanterad minimal emissionsstorlek oavsett auktionsutgången
I syfte att stärka upp Central Asia Golds förvärvsmöjligheter för framtiden erbjöds och accepterade Arne Blystad och Paal Hveem att under alla omständigheter teckna minst 5 miljoner USD av aktier i Central Asia Gold enligt principerna ovan. Samtidigt beslutade CAG att erbjuda dem att teckna ytterligare motsvarande 5 MUSD av aktier i den riktade emissionen enligt samma principer. En accept av det erbjudandet skall ges senast den 30 april 2006.

Den strategiska tanken är att knyta de bägge norska investorerna närmare till bolaget för att lättare kunna deltaga på dylika auktioner, som kontinuerligt pågår i Ryssland. Vidare finns andra attraktiva existerande förvärvsmöjligheter att utvärdera även utanför auktionslistan, och dessa möjligheter blir nu mer aktuella. Den nu avtalade riktade nyemissionen om 5 MUSD (39,2 MSEK enligt valutakursen USD/SEK om 7,84 på transaktionsdagen) motsvarar 27 222 222 nya aktier i CAG eller 10,55% efter genomförd emission. Om de norska investorerna senast den 30 april 2006 beslutar att teckna för ytterligare 5 MUSD ökar deras totala aktieinnehav till 54 444 444 aktier motsvarande 19,09% av kapital och röster i CAG.

Den riktade nyemissionen kommer i så fall att bli föremål för godkännande av den ordinarie bolagsstämman i Central Asia Gold som kommer att hållas den 9 juni 2006 i Stockholm. En kallelse till bolagsstämman sänds ut under andra halvan av april. De två huvudägarna av Central Asia Gold, Michail Malyarenko och Alexander Merko, har förklarat att de i så fall avser att rösta för en sådan nyemission.

Central Asia Gold kommer nu att utvärdera vilka expansionsmöjligheter som skall prioriteras.

Kommentar av Central Asia Golds VD Torbjörn Ranta: "Vi är lite besvikna över att ej ha gått segrande ur denna auktion, men understryker att varje förvärv måste kunna svara mot i förväg uppställda avkastningskrav och även i övrigt ge en betydande effekt på aktieägarvärdet. Vi är dock mycket glada att få välkomna våra nya norska investorer som utan att tveka mycket snabbt beslöt att möjliggöra vårt deltagande på auktionen."

(för tabell se bifogad fil)

För mer information, vänligen kontakta VD Torbjörn Ranta:

Tel/fax: 08 624 26 80, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund


Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inledes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.


Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.