Central Asia Gold AB

CENTRAL ASIA GOLD INGÅR ETT SAMARBETSAVTAL MED DET KANADENSISKA FÖRETAGET CENTERRA GOLD GÄLLANDE KARA-BELDYRPROJEKTET I TYVA-REGIONEN

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:56 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49771


(NGM:CAG)

Central Asia Gold ("CAG") har ingått ett samarbetsavtal med Centerra Gold gällande CAGs guldprojekt Kara-Beldyr i Tyva-regionen. Centerra Gold är en kanada-baserad guldproducent noterad på Toronto-börsen. I enlighet med samarbetsavtalet har Centerra Gold en rätt, men ingen skyldighet, att investera in i ett gemensamägt bolag, som indirekt kommer att äga 100 % av licensen till projektet. Centerra Gold måste, för att uppnå ett 50 % ägande investera 2,5 miljoner USD inom en treårsperiod. Efter denna initiala period har Centerra Gold rätt att öka sin ägarandel till totalt 70 % genom att investera ytterligare 4 miljoner USD inom en fyraårsperiod.

Central Asia Gold ser en intressant potential i Kara-Beldyrprojektet.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattade per tidiga 2008 omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 747 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards. CAG AB planerar att producera omkring 1 000 kg guld under 2007 (32 000 oz).