Central Asia Gold AB

CENTRAL ASIA GOLD: PRESSMEDDELANDE 2009-04-28

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 16:22 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51480


(NGM:CAG)

* Kallelse till årsstämma 2009
* Aktiesammanläggningen 200:1 planeras först efter årsstämman


Årsstämman i Central Asia Gold 2009 avhålls den 27 maj på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Kallelsen bifogas i detta pressmeddelande.
På den extra bolagsstämman den 12 mars 2009 beslöts att genomföra en aktiesammanläggning 200:1. Avstämningsdagen för aktiesammanläggningen kommer att beslutas av styrelsen, men den kommer ej att genomföras förrän någon gång efter årsstämman.
För mer information, vänligen kontakta:
Preston Haskell, styrelseordförande, email: preston.haskell@centralasiagold.com
Lars Guldstrand, vice ordförande, mobiltelefon +46 705 288181, email: lars.guldstrand@centralasiagold.se

Hemsida: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag knappt 800 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.