FAO

CFS efterlyser handling mot hungern och prissvängningarna på livsmedel

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:19 CEST

Förbättrade internationella insatser i kampen mot hungern

Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) uppmanar till åtgärder inom flera områden beträffande tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Åtgärder föreslås inom besittningsrätt till mark och internationella investeringar i jordbruk, volatilitet i livsmedelspriser och hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas under långvariga kriser.

Det fem dagar långa CFS-mötet i Rom var det första efter det mellanstatliga organets reform, en reform som syftar till att göra CFS till en central aktör för global samhällsstyrning kring livsmedels- och jordbruksfrågor.

Kommitténs överläggningar och beslut sker mot en bakgrund av ökad volatilitet i livsmedelspriser och ett fortsatt oacceptabelt högt antal hungrande och undernärda människor i världen. Det visar tydligt på behovet av bättre strategier och ökade ansträngningar i kampen mot hungern.

Storskaliga markinvesteringarna och så kallade "land-grabs"

När det gäller internationella investeringar i jordbruket, vilken innefattar problematiken med så kallade ”land-grabs”, vill Kommittén uppmuntra till ”fortsatt utveckling av internationella frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning vid innehav av mark och andra naturresurser”. Kommittén publicerar en ny rapport och har bett sin expertpanel att undersöka vilken roll storskaliga odlingar respektive småskaliga jordbruk spelar.

CFS beslutade även att inleda en övergripande process att beakta principerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruket vilka respekterar rättigheter, försörjningsvillkor och resurser.

Prissvängningar och klimatförändringar

CFS har även bett sin expertpanel att titta närmare på och komma med rekommendationer kring ”orsaker och konsekvenser av volatilitet i livsmedelspriser, vilket inbegriper praxis kring snedvriden konkurrens samt kopplingen till finansmarknaden och lämplig policy, verktyg och institutioner för att kunna hantera riskerna i samband med en alltför stor volatilitet i livsmedelspriser för jordbruket.”

Expertpanelens rekommendationer kommer att inkludera förslag på hur utsatta länder och befolkningar kan trygga sin livsmedelsförsörjning när prissvängningar orsakar störningar på marknaden. Dessutom ska den försöka hitta vägar att minska utsatthet genom program som verkar för att sociala skyddsnät skapas.

Vad gäller klimatförändringen enades CFS att existerande bedömningar och initiativ av klimatförändringens effekter på en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition ska ses över. Fokus för undersökningsstudien kommer att vara på de mest drabbade och utsatta regionerna och befolkningsgrupperna, inklusive utmaningar och möjligheter till anpassning och begränsningen av negativa effekter.

Långvariga kriser och en tryggad livsmedelsförsörjning

Kommittén studerade också hur ett nästa steg för att ta itu med en tryggad livsmedelsförsörjning i länder som drabbats av långvariga kriser orsakade av konflikter eller naturkatastrofer ska kunna tas. Kommittén rekommenderar att akuthjälp som ges vid nödsituationer bättre borde integreras med långsiktigt stöd för utsatta länder. I ett senare skede kommer kommittén även att granska sammankallandet av ett expertforum, som ska leda till en handlingsplan för den grupp av länder som befinner sig i långvariga kriser.

CFS lanserade också ett samrådsförfarande för att utveckla en global strategi för en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition under de kommande två åren, för att bidra till att förbättra samordningen av internationella insatser i kampen mot hungern. Tonvikten kommer att läggas på information från de länder och intressenter som är svårast drabbade av en otryggad livsmedelsförsörjning.

Fler intressenter representerade

CFS:s möte visar att innebörden av reformen har realiserats då många av de viktigaste aktörerna tagits med i diskussionerna, sade Noel De Luna, ordförande i CFS.

”Det är av största betydelse att medlemsländernas regeringar äntligen insett att frivilligorganisationer och civilsamhället spelar en institutionellt viktig roll. Civilsamhället har direktkontakt med de människor som lider av hunger och lever i fattigdom och de kan föra fram den verkligheten i diskussionerna”, tillägger han.

Kostas Stamoulis, sekreterare i kommittén, säger: "Den positiva och konstruktiva atmosfären var avgörande för att uppnå resultat – medlemsländernas regeringar och alla andra intressenter var engagerade i en verklig dialog för att nå ett samförstånd om de viktigaste frågorna rörande en tryggad livsmedelsförsörjning och policyfrågor kring nutrition".

Chris Leather från Oxfam och medlem i CFS rådgivningsgrupp, säger: "Det är positivt att civilsamhället har möjlighet att delta i diskussionerna, på samma villkor som regeringar och andra intressenter samt får möjlighet att påverka resultaten".

 

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

CFS rapport

CFS

FAO:s hungerportal

SOFI