Fabege AB

Förändring i Fabeges styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:35 CEST

Carnegie Investment Bank AB har via dotterbolaget Valot Invest idag meddelat marknaden att bolaget avyttrat samtliga aktier i Fabege.

Arne Berggren, styrelseledamot i Fabege och VD för Valot Invest, har med anledning av detta informerat styrelsen och ordföranden i valberedningen att han önskar frånträda sin post som styrelseledamot i Fabege.

- Valot Invest har idag, på uppdrag från den underliggande panthavaren, sålt samtliga aktier i Fabege. I anslutning till det är det naturligt att jag frånträder min roll som styrelseledamot, säger Arne Berggren.

Efter styrelseförändringen består Fabeges styrelse fram till nästa årsstämma av Erik Paulsson (ordf), Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11:30 den 29 april 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.