Accenture AB

Chefer anser att arbetsplatsen inte är jämställd

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:17 CET

Glastaket är fortfarande tydligt. Kvinnliga chefer är ändå lika nöjda som manliga chefer med sin karriär, visar ny global undersökning från AccentureInternationella kvinnodagen 8 mars – Trots de sista tio årens framsteg måste kvinnor världen över fortfarande kämpa i motvind för ökad jämställdhet på arbetsplatsen, enligt en ny studie från Accenture.Undersökningen baseras på 1 200 kvinnliga och manliga företagsledare från åtta länder i Asien, Europa, Nordamerika och Australien. Deltagarna fick svara vilka faktorer de ansåg påverka deras framgångar i karriären. Påverkansfaktorerna indelades i tre olika dimensioner:

individen (karriärplanering, kompetens och självförverkligande mm)
företaget (stödjande handledare, befordringsprocess och skräddarsydd vidareutbildning mm)
samhället (lika rättigheter mellan könen och statlig föräldraförsäkring mm)


Baserat på skillnader i hur män och kvinnor har svarat har höjden på företags ”glastak” räknats ut. Glastaket myntades som uttryck under 1980-talet för att beskriva den osynliga barriär som hindrar kvinnor och andra minoritetsgrupper från att uppnå maktpositioner och ansvar inom sitt yrke.Studien visar att endast 30 procent av de kvinnliga företagsledarna och 43 procent av de manliga anser att kvinnor och män har samma möjligheter på arbetsplatsen, ett resultat som stödjer glastakets existens. Däremot var de kvinnliga företagsledarna lika nöjda med sin karriär som männen. 58 procent av både de manliga och kvinnliga deltagarna ansåg att deras löner någorlunda reflekterade deras personliga prestationer. Ungefär lika många kvinnor som män (66 respektive 70 procent) tyckte att de kände sig säkra på sin yrkesroll.Kari Forsén, Accentures ledningsgrupp i Sverige, poängterar vikten av global inkludering av både kvinnor och män för att uppnå långsiktig framgång för företag. “För att skapa företagskulturer som stödjer innovation, tillväxt och framgångar krävs många olika talanger, och organisationer måste säkerhetsställa att flera olika typer av företagsledning fungerar.”För vissa kvinnliga företagsledare uppfattas glastaket bero på hinder i samhället mer än på individuella hinder. Kvinnliga företagsledare i USA och Storbritannien är t ex mycket säkra på sina egen förmåga och tycker varken att den individuella dimensionen eller företagsdimensionen utgör några hinder utan att det snarare är samhällsdimensionen som påverkar karriärmöjligheter. Kvinnliga företagsledare i Kanada och Filippinerna tycker tvärtom att det är företagsdimensionen som är orsaken till glastaket. Företagsdimensionen verkar vara ett stort hinder för karriärmöjligheter i Österrike medan i Schweiz spelar samma dimension mindre roll. I Tyskland och Australien uppfattas de största hindren för karriären finnas inom samhällsdimensionen.För ytterligare information, kontakta:

Anna Plyhr, marknadschef Accenture

Tel: +46 8 451 34 52. E-post: anna.plyhr@accenture.com
Om undersökningen

I samband med den internationella kvinnodagen har Accenture genomfört en undersökning med ca 1 200 seniora företagsledare på mellanstora och stora företag (större än 250 miljoner US dollar) i åtta länder: Australien, Österrike, Kanada, Tyskland, Filippinerna, Schweiz, Storbritannien och USA. Ungefär hälften av deltagarn var kvinnor. Fältstudien genomfördes mellan januari och februari 2006.Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa sina kunder förbättra sin verksamhet. Med fler än 126 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 15,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2005. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden