Nättidningen Payback / Payback Sverige

Chefsåklagare Torsten Angervåg måste portas från framtida mc-relaterade mål! - Allmänt om åklagarjäv

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 16:13 CEST

Ur JK:s beslut 5240-09-30 framgår "."Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryck av en negativ inställning till någon av de inblandade i ett visst ärende eller som kan uppfattas som att åklagaren på förhand tagit ställning i ett pågående ärende och därför är jävig ska åklagaren självfallet inte längre handlägga ärendet. En åklagare kan exempelvis bli jävig om han eller hon under ärendets handläggning ger uttryck för en förutfattad mening".

Justitiekanslerns beslut

Jag citerar ur Justitiekanslerns beslut från sidan 10 och framåt: "Såväl den som är misstänkt för brott som den som är brottsoffer, men även alla andra, har som nämnts rätt att ställa höga krav på åklagares objektivitet och saklighet. Det är inte tillräckligt att prövningen de facto är opartisk och saklig, utan det får inte finnas någon omständighet som ger befogad anledning till tvivel på den punkten. Det är därför också viktigt hur prövningen uppfattas vara. Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryck av en negativ inställning till någon av de inblandade

I ett visst ärende eller som kan uppfattas som att åklagaren på förhand tagit ställning i ett pågående ärende och därför är jävig ska åklagaren självfallet inte längre handlägga ärendet. En åklagare kan exempelvis bli jävig om han eller hon under ärendets handläggning ger uttryck för en förutfattad mening.

Som framgått ovan kan jäv grundas på ett medieuttalande som berör ett pågående enskilt ärende. Även med beaktande av det ovan nämnda JO-beslutet är det inte tydligt vad som gäller om ett offentligt uttalande träffar en grupp av personer eller en viss typ av ärenden. En särskild fråga är om det finns anledning att göra skillnad på ärenden som är pågående och ärenden som kan komma att aktualiseras. Om en åklagare i media exempelvis ger uttryck för en tydligt negativ inställning mot romer ska den åklagaren därefter ha rätt att handlägga ärenden om hatbrott mot romer? Ska en åklagare som ger offentlig spridning av en klart överseende inställning till barnpornografibrott fortsättningsvis få handlägga ärenden om sådanbrottslighet? I sådana situationer finns en tydlig konflikt mellan å ena sidan åklagarens yttrandefrihet och å andra sidan de rättigheter som i regeringsformen och Europakonventionen tillförsäkras dem som är direkt berörda av åklagarens maktutövning.

I likhet med det synsätt som JO har gett uttryck för anser jag att det finns situationer där misstänktas eller brottsoffers rätt till en rättvis prövning, och därmed rätten att åklagarens opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas, väger så tungt att det måste accepteras att en enskild åklagare får förändrade arbetsuppgifter även om saken har sin upprinnelse i att åklagaren utnyttjat sin yttrandefrihet. Enligt min mening finns det således situationer där en åklagare bör kunna tilldelas andraarbetsuppgifter efter att åklagaren i media har gjort uttalanden som allvarligt undergrävt tilltron till att åklagaren på ett riktigt och objektivt sätt kan utföra vissa arbetsuppgifter, utan att en sådan åtgärd kan anses stå i strid med repressalieförbudet. För att en förändring av en åklagares arbetsuppgifter ska kunna ske måste det finnas starka skäl. Framförallt är det jävsliknande situationer, där enskildas intressen väger tungt, som det kan finnas fog för en anpassning av en åklagares arbetsuppgifter".

JK-beslutets konsekvenser

Justitiekanslerns beslut är både klart och entydigt på denna punkten. Den åklagare som gör negativa uttalanden till media om grupp eller person skall inte fortsättningvis få driva relaterade fall!

Det mest uppenbara fall på senare år är Chefsåklagare Torsten Angervåg, som i media gått ut med att han vill förbjuda mc-klubbar och därvid dragit paralleller till Tysklands förbud mot nazistiska organisationer. I en annan artikel gör han även klart förnedrande, nedvärderande och fördomsfulla uttalanden om en annan organisation, Red & White Crew. Utefter Angervågs uttalanden och genom att sätta dessa i paritet med Justitiekanslerns beslut, torde det stå klart för envar att Angervåg är klart olämplig, fördomsfull, besitter en mängd förutfattade meningar samt viktigast av allt: Han har gjort just sådana uttalanden som gör att han diskvalificerat sig själv från att någonsin mer få agera åklagare i samband med rättegångar mot mc-klubbsmedlemmar!

Angervåg är klart jävig utefter Justiekanslerns beslut och uttalanden vilket torde leda till att varje rättegång han likväl deltar i med mc-sammanhang torde kunna ogiltigförklaras i efterhand för jävsförhållanden och/eller överklagas till Europadomstolen under Europakonventionens Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång: 1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

Länk till Justitiekanslerns beslut: http://www.jk.se/Beslut/Tryck-OchYttrandefrihetsarenden/5240-09-30.aspx

Artikel 1 om Angervågs vilja att förbjuda mc-klubbar: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5511107

Artikel 2 om Red & White Crew: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4473419

Nättidningen Paybacks artikel om Angervågs uttalanden: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4473419

Peter Schjerva, för Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name