Chemel AB

CHEMEL AB: STYRELSEN FÖRELÄGGER ÅRSSTÄMMAN FÖRSLAG OM ATT FATTA BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION, FÖRETRÄDESEMISSION SAMT BEMYNDIGANDE TILL FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:20 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51341


(NGM:CHEM)

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

Enligt tidigare pressrelease 2009-04-02 har styrelsen beslutat föreslå att årsstämman den 8 maj fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 890 000 kronor genom utgivande av högst 890 000 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Biotech-IgG A/S ("Biotech-IgG"). Aktieteckning skall ske senast den 8 maj 2009.

För varje tecknad aktie skall betalas ett pris motsvarande det högre av 2,30 kronor per aktie och aktiens marknadsvärde, baserat på den volymviktade genomsnittskursen för aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med 22 april till och med 6 maj 2009.

De nya aktierna skall betalas senast den 8 maj 2009 kontant och/eller genom kvittning av erforderlig del av Biotech-IgG:s totala fordran mot Bolaget uppgående till 1 157 MSEK plus motvärdet i SEK av 635 700 DKK per slutkurs den 7 maj 2009, varvid fordran till fullo kan utnyttjas för kvittning.

Enligt tidigare pressrelease 2009-04-02 är skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att en riktad nyemission till Biotech-IgG är en förutsättning enligt det avtal som ingåtts mellan Chemel och Biotech-IgG avseende förvärvet av tillgångarna i Biotech IgG.

Om kvittningsemissionen av 890 000 aktier av serie B inte har hunnit registrerats hos Bolagsverket före den 15 maj 2009 kommer aktierna endast att tas upp som betalda tecknade aktier (BTA) i den företrädesemission som föreslås i nästkommande punkt och vara berättigade till teckningsrätter i samma utsträckning som övriga aktier.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen har beslutat föreslå att årsstämman den 8 maj 2009 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionslikviden skall användas för att ekonomiskt säkerställa utvecklingen av den förvärvade distributionskanalen Biotech-IgG A/S samt för att förstärka bolagets utvecklingsverksamhet.

Aktiekapitalet skall ökas med högst 2 664 944 SEK och antalet aktier skall ökas med högst 2 664 944 stycken av serie B och kvotvärdet 1,00 SEK. Teckningskursen skall vara 2,50 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 6,66 MSEK.

Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för två gamla aktier av serie B teckna en ny aktie. I den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning skall ske i turordning efter anmälningssedelns för teckning utan företrädesrätt ankomstdatum. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 15 maj 2009.

Teckning av nya aktier skall ske under perioden från och med den 25 maj 2009 till och med den 8 juni 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen har beslutat föreslå att årsstämman den 8 maj 2009 bemyndigar styrelsen att vid ett tillfälle intill kommande årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 5 000 000 SEK genom utgivande av högst 5 000 000 aktier av serie B för förvärv av nya marknadskanaler samt att förstärka bolagets marknadsaktiviteter och utvecklingsverksamhet. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Web: www.chemel.com, mail: info@chemel.com.

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Doc Dario Kriz