Chemel AB

Chemel: Ändring av datum på tidigare publicerat pressmeddelande - Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 16:15 CET

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2010-04-26 och gällande till årsstämma 2011 fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor. Nyemissionslikviden skall användas för att långsiktigt förstärka bolagets finansiella ställning, säkerställa produktion och uppbyggnad av lager av egna produkter samt expandera distributionsnätverket för Biotech-IgG Tube Assay Reader och SIRE's nya tests.

Aktiekapitalet skall ökas med högst 2 350 709 SEK och antalet aktier skall ökas med högst 2 350 709 stycken av serie B och kvotvärdet 1,00 SEK. Teckningskursen skall vara 1,00 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 2,35 MSEK. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade B-aktierna att utgöra 20 % av röster och kapital.

Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för 4 befintliga aktier av serie B teckna en ny B-aktie. I den utsträckning inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning skall ske i turordning efter anmälningssedelns för teckning utan företrädesrätt ankomstdatum. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 19 november 2010. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 16 november 2010 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 17 november 2010.

Teckning av nya B-aktier skall ske under perioden från och med den 23 november och till och med den 7 december 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Ytterligare information angående nyemissionen ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kan laddas ner från bolagets hemsida www.chemel.com tidigast 19 november 2010 eller beställas på nedanstående adress.

Styrelsen

Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,
web www.chemel.com, mail info@chemel.com.
VD och kontaktperson: Sara Jensen
Styrelseordförande: Doc Dario Kriz


Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND,
Tel. +46-(0)46-286 45 00, Fax +46-(0)46-286 45 45,
www.chemel.com, E-mail: info@chemel.com.
___________________________________

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv