Chemel AB

Chemel: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:23 CET

Finansiell information:
* Koncernens nettoomsättning under perioden jan-sep uppgick till 10 269 tkr (12 326) och för Q3 3 091 tkr (3 205) med reducerade kostnader för säljkåren jämfört med Q3 2009
* Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 749 tkr (68) och för Q3 379 tkr (0).
* Rörelseresultatet för koncernen under perioden jan-sep uppgick till -3 364 (-3 840) och för Q3 -443 tkr (-2 368), varav moderbolaget utgjorde jan-sep -3 559 (-4 401) och under Q3 -442 tkr (-1 398).
* Periodens resultat efter skatt i koncernen uppgick till -3 435 (-3 927) och för Q3 -426 (-2 065) en förbättring med 80%.
* Periodens resultat efter skatt i moderbolaget uppgick till -3 562 (-4 733) och för Q3 -445 (-1 331) en förbättring med 67%.
* Resultat per aktie1 för perioden jan-sep uppgick till -0.42 (-0.68) kr och för perioden jul-sep -0.05 (-0.29) kr.

Signifikanta händelser under perioden juli - september 2010:
* Effekterna av den stränga besparingspolitik som förs av den nytillsatta VDn blir alltmer uppenbara
* SIRE Biolaboratory-systemets nätverk av internationella distributörer stärks med lokala distributörer i Sydkorea och Polen
* De första SIRE-beställningarna kommer från Malaysia, Singapore och Nya Zeeland
* Produktutbildning på plats erbjuds till distributörer i Storbritannien och Polen, medan en ny teknisk stödfunktion online lanseras för alla återförsäljare
* Biotech-IgG (försäljnings-och marknadsorganisationen) beviljas ISO-certifiering för 11: e året i rad
* University College i London börjar arbetet med en SIRE arsenit assay. Föroreningar av arsenit i dricksvatten beräknas påverka hälsan hos miljoner i länder som Argentina, Bangladesh, Kina, Chile, Indien, Mexiko, Taiwan, Thailand, USA (WHO Bulletin of the World Health Organization, nummer 78, (9):sidan 1096). Det som särskilt behövs är ett fältinstrument som SIRE, vilket möjliggör omedelbar bestämning av mängden arsenit i lokala brunnar.

Signifikanta händelser efter periodens utgång:
* Tube Assay Analyser för direkt, kvantitativ mätning av IgG (immunoglobulin G) i cellkulturer och andra biologiska produkter (antikroppslösningar, fermentationer, m.m.) lanseras på Biotechnica under Biotech-IgGs varumärke.
* US Patent beviljas på SIRE FlowCell
* Chemel AB uppnår rekordförsäljning med en ackumulerad omsättning för 2010 på över 1 miljon kronor i oktober huvudsakligen med försäljning av externa produkter.
* Ett nytt distributionsavtal tecknats med den tyska diagnostikproducenten AMPLEX, vilket kommer att ytterligare stärka vår traditionellt sett starka närvaro på den europeiska diagnostikmarknaden.

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och BioTek-industrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemel skall genom egen försäljning i Sverige, England och Danmark bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv.