Chemel AB

Chemel: Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:02 CET

Aktieägarna i Chemel AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2011 kl 10.00 i IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 14 mars 2011 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-286 45 00, fax: 046-286 45 45, e-mail: info@chemel.com

Ärenden på Stämman

1-5. Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

6. Med anledning av den i punkt 7 föreslagna nyemissionen kräver en ökning av aktiekapital samt antal aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av aktiekapitalets lägsta nivå från 3 419 030 kr till 5 000 000 kr samt högsta nivån från 13 676 120 kr till 20 000 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 3 419 030 stycken till 5 000 000 stycken samt från tidigare högsta 13 676 120 stycken till 20 000 000 stycken.

7. Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission under perioden 4 - 18 april 2011 av högst 5 184 286 B-aktier för 1,00 kr per aktie med företräde för befintliga aktieägare (avstämningsdag 25 mars 2011 sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 22 mars 2011). Kursen är baserad på aktiens kvotvärde samt dess kursutveckling på AktieTorget. Två gamla aktier kommer att berättiga till teckning av en ny. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 33 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Nyemissionslikviden om högst 5,18 Mkr kommer att användas för att finansiera och säkra koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram tills att försäljningen börjar generera positivt kassaflöde. Emissionsbeslutet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkt 6.

8. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om namnbyte med ändring av bolagsordningen med följd att §1 ersätts med: Firma - Bolagets firma är Biotech-IgG AB (publ).Lund i februari 2011
Styrelsen

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen den 24 februari 2011.

Chemel AB (publ)
Scheelevägen 19F:2
223 70 Lund