Cherry

Cherry AB (publ) - Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 15:45 CEST

Cherry AB (publ) årsstämma avhölls 8 maj 2014 på restaurang Blekholmen klockan 15.00 , Blekholmsterrassen 15, 111 22 Stockholm.

Utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att 51,2 mkr utdelas till aktieägarna motsvarande 4,00 kronor per aktie samt att resterande belopp om 126,1 mkr balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 13 maj 2014.

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Morten Klein, Martin Wattin, Gunnar Lind, Magnus Berglind och Rolf Åkerlind samt nyval av Anna Bergius. Det antecknades att Anders Holmgren meddelat valberedningen att han inte stod till förfogande för omval. Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens ordförande.

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 155 000 kronor, varav 367 500 kronor till styrelseordföranden och 157 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisor beslutades att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2013 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål skall kunna utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Teckningsoptionsprogram
Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av 128 000 teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 128 000 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,6 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

Bemyndigande av nyemission
Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 280 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Fullständigt årsstämmoprotokoll återfinns på bolagets hemsida.

Cherry AB

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.