Cherry

Cherry förvärvar ComeOn

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 13:53 CEST

Cherry AB (publ) har idag träffat en överenskommelse om att förvärva 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en option på resterande 51 procent. ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via dator, mobil och surfplatta. ComeOns erbjudande kompletterar Cherry väl med välkända varumärken och starka positioner, främst inom Casino och Sportsbetting.

Cherrys förvärv innebär att bolagets marknadsposition förstärks kraftigt i Skandinavien. Därtill medför affären goda möjligheter till fortsatt internationell expansion.

”Förvärvet innebär att Cherry stärker sin position inom onlinespel och stärker positionerna gentemot våra konkurrenter både i Skandinavien och på marknaderna i Europa. Både Cherry och ComeOn växer betydligt snabbare än marknaden och detta möjliggör ytterligare investeringar i existerande varumärken med fortsatt expansion in i nya marknader. Vi adderar starka varumärken och kommer kunna dra nytta av ComeOn:s starka entreprenörsanda” säger Fredrik Burvall, VD Cherry AB (publ).

ComeOn har idag starka positioner i deras huvudmarknader med en framgångsrik multibrand-strategi. ComeOn marknadsför spel på ett antal väl etablerade varumärken, däribland ComeOn.com, Mobilbet.com, CasinoStugan.com, folkeautomaten.com, Suomikasino.com, Get Lucky.com och Kasyno.pl. ComeOn hade per sista december 2015, 1 112 932 registrerande kunder varav 133 324 var aktiva. Cherry stärker sin kundbas inom sportsbetting som står för cirka en tredjedel av ComeOn’s omsättning baserat på intäkterna för helåret 2015.

"Vi ser fram emot att bli en del av Cherry. Precis som vi, är Cherry ett snabbväxande bolag med en multibrand-strategi, där vi ser flera möjliga synergieffekter. Vi ser fram emot att fortsätta det operativa arbetet med samma
team fast med nya ägare, och samtidigt spela en viktig roll i den framtida tillväxten inom den konsoliderade gruppen", säger ComeOn ägarnas representant Hans-Martin Nakkim.

Under 2015 omsatte ComeOn cirka EUR 80 miljoner, vilket är en ökning med ungefär 60 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till cirka EUR 13 miljoner, vilket var ungefär 70 procent bättre jämfört med föregående år. ComeOn förväntar sig en omsättning på cirka EUR 100 -120 miljoner med ett rörelseresultat på EUR 19-23 miljoner för 2016. Bolagets avskrivningar är marginella.

ComeOns management och grundare kommer fortsatt vara operativa i bolaget.

ComeOn bedriver sin verksamhet utifrån licenser på Malta, i Storbritannien och på Curacao. Bolaget har egna kontor på Malta, i London, i Gibraltar och Stockholm. ComeOn har omkring 210 medarbetare. Parterna räknar inte med att det kommer bli några personalneddragningar då båda bolagen har en stark tillväxt och de sammanlagda resurserna kommer vara basen för satsningarna framöver.

Synergieffekter förväntas främst som en följd av bredare produkt- och varumärkesportfölj, ekonomiska skalfördelar såsom minskade kostnader för betalningsoperatörer och spelleverantörer samt effektivare marknadsföring.

Affären behöver godkännas på en extra bolagsstämma som beräknas äga rum i slutet av maj eller början av juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon 0702 – 802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Finansiell information

  • Totala köpeskillingen baseras på en multipel på 10 gånger rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2016 för ComeOn och kommer genomföras i två steg. I steg ett, som beräknas ske i slutet av maj/början av juni 2016, förvärvar Cherry 49% av aktierna i ComeOn för en köpeskilling om EUR 80 miljoner. Denna del av köpeskillingen kommer att räknas av från den slutgiltiga köpeskillingen i steg två. Köpeskillingen i steg ett erläggs med 50,4 procent nyemitterade aktier av serie B och 49,6 procent via kontanta medel. Kursen för aktierna är satt till 128,25 SEK. Cherry avser att ge ut en företagsobligation för att finansiera den kontanta delen. Initialt avses EUR 50 miljoner emitteras. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm, företagsobligationer med start senast 60 dagar efter emissionsdagen.
  • Om förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn genomförs enligt plan, räknar Cherry med en positiv resultateffekt 2016. Cherrys del av ComeOn:s resultat efter finansnetto 2016, beräknas uppgå till cirka EUR 6 miljoner. Cherrys transaktionskostnader beräknas belasta 2016 års resultat med cirka EUR 0,8 miljoner. Förvärvet av de 49 procenten kommer redovisas som ett intresseföretag och därmed inte påverka Cherrys intäkter eller rörelseresultat, men förväntas påverka resultat per aktie positivt och vara kassaflödesgenererande.

Den slutgiltiga köpeskillingen kommer också att erläggas med en kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel. Den kontanta delen avses finansieras genom en utökning av obligationsprogrammet och värdet på de nyemitterade aktierna kommer fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen de 15 handelsdagarna som följer efter tillkännagivandet att Cherry förvärvar de resterande 51 procenten i ComeOn (steg 2). Optionen kan påkallas under perioden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Om Cherry väljer att inte nyttja optionen har säljaren rätt att köpa tillbaka aktierna i ComeOn för EUR 40 miljoner. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri/basis.

  • Cherrys A-aktieägare och bolagets insynsregistrerade personer kommer inte ha möjlighet att köpa eller sälja aktier under perioden fram till 15 dagar efter att Cherry aviserat om de avser att utnyttja optionen, dock som längst till 31 Januari 2017.
  • Utspädningen i bolaget i steg ett (49 procent) innebär en utspädningseffekt på 16,7 procent av antalet aktier i bolaget, vilket innebär 11 procent av rösterna i bolaget.
  • Affären behöver godkännas på en extra bolagsstämma i Cherry AB (publ) som beräknas äga rum i slutet av maj eller början av juni. En separat kallelse till denna stämma kommer distribueras senast 4 veckor innan stämman. Affären är villkorad av att Cherry erhåller finansiering för de delar av köpeskillingen som skall erläggas kontant.
  • Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.
  • Cherry har fortsatt för avsikt att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 2016.
  • Cherry har mandaterat ABG Sundal Collier AB som Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Pareto Securities AB som Joint Bookrunner för att emittera en säkerställd företagsobligation för att finansiera den kontanta delen.
  • Delphi och PwC har agerat rådgivare åt Cherry i transaktionen.

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.