Cherry

Cherryföretagen: Delårsrapport, 1 januari - 30 september, 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:22 CET

Detta är Cherryföretagens andra rapport som fristående noterad koncern. Cherry var tidigare ett affärsområde (Cherry Casino) inom Betsson koncernen.

Delårsperioden;
· Koncernens omsättning uppgick till 160 mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 3,8 mkr
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 2,2 mkr motsvarande 0,45 kr per aktie
· Cherry tecknade nytt avtal med Euroafrica, ett rederi som har trafik mellan Sverige och Polen.
· Cherry har erhållit tillstånd att öppna en ny spelhall i Danmark.
· Cherry erhöll i augusti 2006 ett likvidtillskott i form av ovillkorat aktieägartillskott om 7 mkr från Betsson.

Händelser efter periodens utgång;
· Cherry ansökte den 10 oktober om svenska spellicenser. Ansökningarna avser värdeautomater, spelbutiker och "internationellt casino"

Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktie noterades på AktieTorget den 12 september. Varje tiotal aktier i Betsson har gett 1 aktie i Cherry.

För perioden fram till noteringen har koncernen inte haft fulla kostnader som en fristående noterad koncern. För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern redovisar koncernen även resultaträkningar pro forma för kvartalet och delårsperioden med jämförelsetal pro forma för motsvarande perioder föregående år.

Delårsperioden (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till september 2006 uppgick till 160 mkr. Rörelseresultat uppgick till 3,8 mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 2,9 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 mkr vilket motsvarar 0,45 kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital var 4 procent och på totalt kapital 5 procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 11,87 kronor.

Tredje kvartalet (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under tredje kvartalet uppgick till 58,7 mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,5 mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,6 procent. Under tredje kvartalet har koncernen belastats med 1,6 mkr i noteringskostnader.

Delårsperioden (pro forma-redovisning)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till september 2006 uppgick till 160,1 (173,7) mkr. Maritimt Spel visar en intäktsökning till 71,2 (69,6) mkr förklarat av expansionen i Medelhavet. Däremot visar Restaurangcasino en intäktsminskning till 88,5 (103,6) mkr vilket främst förklaras av att Cherry stängt ett antal olönsamma spelplatser för att förbättra resultatet samt en allmän marknadsnedgång av restaurangcasino i Sverige.

Rörelseresultat uppgick till 2,7 (1,8) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 (1,0) procent. Resultatet före skatt uppgick till 1,8 (1,8) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (1,5) mkr .

Tredje kvartalet (pro forma-redovisning)
Cherrys intäkter under tredje kvartalet uppgick till 58,7 (63,0) mkr. Rörelseresultat uppgick till 2,8 (1,7) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (2,8) procent. Resultatförbättringen beror främst på effektiviseringar i organisationen, nedstängning av olönsamma spelplatser samt tillväxten inom Maritimt Spel.

Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden;

Restaurangcasino: traditionellt casinospel (Black Jack, Roulett) som bedrivs på svenska restauranger och hotell
Maritimt Spel: spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Skandinavien och Medelhavet, samt spel på bensinstationer och spelhallar i Danmark.

Restaurangcasino
Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på 229 spelplatser i Sverige (Blackjack och Roulett). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med cirka 37 procent av de aktiva spelborden.

Pro forma resultat:
Intäkterna för tredje kvartalet minskade till 30,5 (35,1) mkr. Intäktsminskningen förklaras av att Cherry stängt ett antal olönsamma spelplatser för att förbättra resultatet samt en allmän marknadsnedgång av restaurangcasino i Sverige. Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (1,1) mkr för tredje kvartalet. För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 88,5 (103,6) mkr och rörelseresultatet blev 4,1 (2,9) mkr. Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst genom effektivisering i organisationen samt stängning av olönsamma spelplatser.

Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 44 båtar varav 8 i Medelhavet och 36 fartyg i Norden. Marknadsandelen av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till cirka 34 procent av antalet fartyg med spelverksamhet. I Danmark bedriver man automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på några spelhallar under eget varumärke.

Viktiga händelser under delårsperioden:
· Cherry tecknade nytt avtal med Euroafrica, ett rederi som har trafik mellan Sverige och Polen.
· Cherry har erhållit tillstånd att öppna en spelhall i Köpenhamn. Spelhallen kommer innehålla 35 spelautomater och öppnade i november 2006.

Pro forma resultat:
Intäkterna för tredje kvartalet ökade till 28,0 (27,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (2,0) mkr för tredje kvartalet. För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 71,2 (69,6) mkr och rörelseresultatet blev 2,9 (3,1) mkr. Intäktsökningen förklaras främst av ökad omsättning i tillväxtområdet Medelhavet. Försämringen av rörelseresultatet förklaras främst av tillväxten i Medelhavet där installationskostnaderna i början av ett kontrakt är betydande.

Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under perioden uppgick till 173 i koncernen. Vid kvartalets utgång var totalt 646 personer anställda.

Cherryföretagens aktieomsättning sedan notering
Sedan noteringen den 12 september till den 31 oktober har Cherry haft en snittomsättning på 12 113 aktier per handelsdag.


Händelser efter rapportperiodens utgång
- Bolagstämma hölls den 20 oktober 2006 och beslöt i enlighet med valberedningens förslag till ny styrelse utse Per Hamberg (omval), Emil Sunvisson, Rolf Blom samt Rolf Åkerlind (ordförande). Samtidigt avgick nuvarande ordförande Pontus Lindwall och Gunnar Lind. Gunnar Lind fortsätter sitt uppdrag som VD och koncernchef för Cherry.

- Bolagsstämman beslöt att arvode till styrelsearbete, kommittéarbete och arbete utöver normalt styrelsearbete utgår med 250 000 kronor (motsvarande 500 000 kronor för helår), varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- Cherry har ansökt om att tillstånd att arrangera spel i Sverige. Ansökningarna avser spelbutiker,
värdeautomater, internetpoker, internetcasino och "internationellt casino". Avsikten är att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till Svenska Spel på den svenska marknaden.

Cherryföretagens nya styrelse
Rolf Åkerlind (ordförande), född 1943, är bland annat styrelseordförande i Global Assurance S.A, EDP Assurance AB samt SEAB AB.
Per Hamberg, född 1943, är styrelseledamot i Betsson AB (publ) samt innehar ett antal övriga styrelseuppdrag.
Emil Sunvisson, född 1971, är verkställande direktör i Scandcap AB.
Rolf Blom, född 1957, är styrelseordförande i e-capital AB, PBM Stress Medicine AB samt ab1 Commersial Solution AB.

Valberedning
En valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma har utsetts. Valberedningen består av följande personer Lars Linder Aronson, utsedd av fd ägarna till/säljarna av betsson.com.
Einar Gudmundsson, utsedd av Straumur Burdarás Per Hamberg, styrelseledamot och en av grundarna av Cherry.

Årsstämma i Cherryföretagen AB kommer att hållas tisdagen den 22 maj 2007, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Utsikter 2006
De öppningar av spelmarknaden inom EU som aktualiserats ytterligare under första halvåret samt regeringsskiftet i Sverige kan komma innebära ökade möjligheter för Cherrys samtliga affärsområden.

Cherry lämnar ingen prognos för 2006.

Finansiella rapporter
· Bokslutskommuniké för helåret 2006 beräknas lämnas den 28 februari 2007.

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-rapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av det prospekt som publicerades i augusti 2006 vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Granskningsrapport
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, tfn 08- 08 506 403 00, 0709-279 611, gunnar.lind@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 3800 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. Verksamheten är inriktad på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Cherry sysselsätter cirka 650 personer.