Cherry

Cherryföretagen: Kallelse till årsstämma i Cherryföretagen AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 17:02 CEST

(Aktietorget: CHER B)


Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2009 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Långgatan 23, 4 tr. i Solna
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009, och

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 15 maj 2009.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Cherryföretagen AB, Att: Fredrik Burvall, Södra Långgatan 23, 4 tr., 169 59 Solna, per telefon 08-514 969 52 eller via e-post: fredrik.burvall@cherry.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cherry.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 maj 2009.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
7. Beslut om:
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt var och en av styrelseledamöterna samt till revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Inrättande av valberedning.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.
16. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkten 1)
Valberedningen, bestående av Rolf Åkerlind, Olle Stenfors och Per Hamberg, föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av årets resultat (punkten 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor (punkterna 8-10)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind. Till styrelsens ordförande föreslås Rolf Åkerlind. Vidare föreslås att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete skall utgå med sammanlagt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkten 11)
Valberedningen föreslår att det inrättas en valberedning enligt följande.

Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2009. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 12)
Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas, med undantag för bestämmelsen om rörlig ersättning, vilken föreslås ändras enligt följande. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål skall kunna utgå med maximalt 50 procent av den fasta lönen istället för nuvarande maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 14)
Styrelsen föreslår att punkt 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av punkt 8 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 5 maj 2009 på adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.cherry.se samt sändas till de aktieägare som anmält sig till stämman eller anmält att de vill ha information via separat utskick.
Per den 21 april 2009 fanns totalt 3 955 372 aktier i bolaget, varav 561 000 aktier av serie A och 3 394 372 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 9 004 372 röster.21 april Cherryföretagen AB (publ)

Styrelsen


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se


Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2500 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 680 personer. www.cherry.se