Cherry

Cherryföretagen: Kommuniké från extra bolagsstämmai i Cherryföretagen AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:07 CET

(Aktietorget: CHER B)

Cherryföretagen AB (publ) extra bolagsstämma avhölls 25 februari 2010 på bolagets huvudkontor klockan 15.00, Södra Långgatan 23, i Solna.

Beslut om företrädesemission
Extra bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 1 320 272,25 kronor genom företrädesemission av högst 336 600 A-aktier och högst 2 063 895 B-aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 28 805 940 kronor före emissionskostnader.

Aktieägare har företrädesrätt att teckna tre nya A- eller B-aktier för varje femtal befintliga A-aktier respektive B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Företrädesemissionen är till fullo garanterad av bolagets huvudägare.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara torsdagen den 4 mars 2010. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 8-22 mars 2010. Handel med teckningsrätter pågår 8-17 mars 2010. Första dag för handel i Cherry-aktien utan rätt till teckningsrätter är den 2 mars 2010.


Beslut om apportemission
Extra bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om apportemission av högst 100 000 A-aktier och högst 6 301 321 B-aktier, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 3 520 726,55 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna i COYS Limited (Malta), Esprom Gaming Limited (Malta) samt Euroslots Gaming Limited (Malta).


Beslut om valberedningens förslag om utökat arvode till styrelseordförande
Extra bolagsstämman beslöt att godkänna valberedningens förslag om att styrelsens ordförande blir arbetande ordförande och utöver ordinarie styrelsearvode erhåller ett extraordinärt styrelsearvode om dels 100 000 kronor i en engångspost och dels 25 000 kronor per månad i upp till 12 månader som ersättning för insatser i samband med förvärvet av AutomatGruppen.


Fullständigt stämmoprotokoll återfinns på bolagets hemsida.

Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50,
+46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se


Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 680 personer. www.cherry.se