Cherry

CHERRYS BOKSLUTSKOMMUNIKE´, 1 JANUARI - 31 DECEMBER, 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:54 CET

(Aktietorget: CHER B)

Helåret (faktiskt utfall);
- Koncernens omsättning uppgick till 218,4 mkr
Rörelseresultatet uppgick till 5,0 mkr. Rörelseresultatet har belastats med 1,6 MSEK i noteringskostnader samt 1,2 mkr i nedskrivningar av förvärvade spelavtal.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,1 mkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 2,7 mkr motsvarande 0,52 kr per aktie.
- Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från 37 till 38 procent under 2006 och marknadsandelen för den Nordiska Maritima Spelet har ökat från 34 till 36 procent under 2006. Marknadsandel för Maritimt Spel i Medelhavet har ökat från 5 till 10 procent under 2006.

Fjärde kvartalet (faktiskt utfall);
- Koncernens omsättning uppgick till 58,4 mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till 1,2 mkr och har belastats med 1,2 mkr i nedskrivningar av förvärvade spelavtal under Q4.
- Resultat efter skatt uppgick till 0,5 mkr motsvarande 0,08 kr per aktie.

Helåret (proforma resultat);
- Rörelseresultat uppgick till 3,9 (2,1) mkr vilket motsvarar en ökning med 80% jämfört med 2005.

Händelser efter periodens utgång;
- Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett.
- Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn och Gdansk.
- Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde.
- Cherry har avslutat spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köps upp av Endevor Lines.
- Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino.

Detta är Cherryföretagens tredje rapport som fristående noterad koncern. Cherry var tidigare ett affärsområde (Cherry Casino) inom Betsson koncernen. Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året. För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern, rapporteras även en pro forma-redovisning vad gäller resultaträkningar för Cherrykoncernen för 2006 samt jämförelsetal för 2004 och 2005.

Koncernen

Helåret (faktiskt utfall)

Cherrys intäkter under helåret 2006 uppgick till 218,4 mkr. Rörelseresultat uppgick till 5,0 mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 4,1 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 mkr vilket motsvarar 0,52 kronor per aktie.
Avkastningen på eget kapital var 5 procent och på totalt kapital 6 procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 11,99 kronor.

Koncernen har belastats med totalt 1,6 mkr i noteringskostnader under Q3 2006. Under fjärde kvartalet har koncernen skrivit ned förvärvade spelavtal/koncessioner på 1,2 mkr avseende förvärvet från Knutsson Casino AB som gjordes 2004.

Fjärde kvartalet (faktiskt utfall)

Cherrys intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 58,4 mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,2 mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent. Under fjärde kvartalet har koncernen skrivit ned förvärvade spelavtal/koncessioner på 1,2 mkr avseende förvärvet från Knutsson Casino AB som gjordes 2004. Anledningen till nedskrivningen är den minskade intjäningsförmågan från de övertagna spelavtalen. Cherry har under sista halvåret sett att nedgången inom Restaurangcasino stabiliserat sig och att koncernens effektiviseringar fått fullt genomslag under sista halvåret av 2006.

Helåret (pro forma-redovisning)

Cherrys intäkter under helåret 2006 uppgick till 218,5 (235,9) mkr.
Rörelseresultat uppgick till 3,9 (2,1) mkr vilket motsvarar en ökning med 80 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (0,9) procent.
Resultatförbättringen beror främst på effektiviseringar i organisationen, stängning spelplatser med dålig intjäningsförmåga inom Restaurangcasino samt tillväxten inom Maritimt Spel.
Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (2,4) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (1,9) mkr.

Fjärde kvartalet (pro forma-redovisning)

Cherrys intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 58,4 (62,2) mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,2 (0,3) mkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (0,5) procent. Resultatförbättringen beror främst på effektiviseringar i organisationen, stängning av spelplatser med dålig intjäningsförmåga samt tillväxten inom Maritimt Spel. Cherry har under sista halvåret sett att nedgången inom Restaurangcasino stabiliserat sig och att koncernens effektiviseringar fått fullt genomslag under sista halvåret av 2006.

Affärsområden

Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden;
Restaurangcasino - traditionellt casinospel (Black Jack, Roulett) som bedrivs på svenska restauranger och hotell samt Eventcasino.

Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Östersjön/Nordsjön och Medelhavet, samt spel på bensinstationer och spelhallar i Danmark.


Restaurangcasino

Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på 233 spelplatser i Sverige (Blackjack och Roulett). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Produktlanseringen är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara marginalhöjande. Cherry kommer därigenom bättre utnyttja sina skalfördelar då Cherry idag är rikstäckande från Ystad i söder till Riksgränsen i norr.

Helåret (pro forma-redovisning)

För helåret 2006 uppgick intäkterna till 122,3 (139,9) mkr och rörelseresultatet blev 5,5 (4,0) mkr vilket motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med 2005. Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst genom effektivisering i organisationen samt stängning av spelplatser med dålig intjäningsförmåga. Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från 37 till 38 procent under 2006 mätt utifrån aktiva spelbord registrerat hos Lotteriinspektionen.

Fjärde kvartalet (pro forma-redovisning)

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 33,8 (36,3) mkr. Intäktsminskningen förklaras av att Cherry stängt ett antal spelplatser med dålig intjäningsförmåga för att förbättra resultatet. Vi har under sista halvåret sett att nedgången inom Restaurangcasino stabiliserat sig och att våra effektiviseringar fått fullt genomslag under sista halvåret av 2006.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1,4 (1,1) mkr för fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet har koncernen skrivit ned förvärvade spelavtal/koncessioner på 1,2 mkr avseende förvärvet från Knutsson Casino AB som gjordes 2004. Anledningen till nedskrivningen är den minskade intjäningsförmågan från de övertagna spelavtalen. Förvärvet gjordes 2004 innan rökförbud infördes och innan konkurrensen från det statligt ägda Casino Cosmopol påverkade Cherry fullt ut.

Maritimt Spel

Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 45 fartyg varav 8 i Medelhavet och 37 fartyg i Östersjön/Nordsjön. Marknadsandelen av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till 36 procent av antalet fartyg med tillåten spelverksamhet Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden. Cherry bedömer att man under 2006 ökat marknadsandelen från 34% till 36%. I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen ökat från 5% till 10% under 2006 mätt av antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. I Danmark bedriver man automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar under eget varumärke.

Helåret (pro forma-redovisning)
För helåret 2006 uppgick intäkterna till 95,7 (95,3) mkr och rörelseresultatet blev 4,0 (3,7) mkr vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med 2005.

Fjärde kvartalet (pro forma-redovisning)
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 24,5 (25,7) mkr. Rörelseresultatet ökade till 1,1 (0,6) mkr för fjärde kvartalet vilket motsvarar en ökning med 38 procent jämfört med 2005.

Personal och organisation

Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under perioden uppgick till 177 i koncernen. Vid kvartalets utgång var totalt 644 personer anställda.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. Styrelsen i Cherryföretagen AB (publ) kommer att be årsstämman 2007 om ett mandat att återköpa egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen fram till nästa årsstämma kan, om man så finner lämpligt, besluta om återköp av maximalt 10 procent av bolagets aktier. Återköp skall kunna ske över börs eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta köpta aktier i samband med förvärv.

Årsstämma

Årsstämma i Cherryföretagen AB (publ) äger rum tisdagen den 22 maj 2007 klockan 13:00 i Konferens Spårvägshallarna, BirgerJarlsgatan 57, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2007 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 18 maj 2007 klockan 12:00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm, per telefon 08-506 403 00, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: info@Cherry.se.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till;
Styrelsens Ordförande, Cherryföretagen AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman(3 april) för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Valberedning

Som tidigare meddelats ingår följande personer i valberedningen;
Lars Linder Aronson, utsedd av fd ägarna till/säljarna av Betsson.com.
Einar Gudmundsson, utsedd av Straumur Burdarás
Per Hamberg, styrelseledamot och en av grundarna av Cherry.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2007 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@cherry.se.

Händelser efter rapportperiodens utgång

- Cherry tecknade i januari 2007 avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett. Avtalet gäller i tre år och träder i kraft under Q1 2007. Omsättningen från spelen på de tre fartygen beräknas till minst 1,8 miljoner Euro årligen. De fartyg som innefattas av det nya avtalet trafikerar sträckorna Patras (Grekland)- Venedig (Italien) och Patras (Grekland)- Ancona (Italien).
- Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn (Sverige) och Gdansk (Polen). Spelet är igång redan under februari 2007.
- Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö (Sverige) och Travemünde (Tyskland). Spelet är igång redan under februari 2007.
- Cherry har avslutat spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köps upp av Endevor Lines. Omsättningen på de två tappade fartygen uppgår till 0,7 miljoner Euro årligen.
- Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Produktlanseringen är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara marginalhöjande. Cherry kommer därigenom bättre utnyttja sina skalfördelar då Cherry idag är rikstäckande från Ystad i söder till Riksgränsen i norr och med en marknadsandel på 38 procent avseende Restaurangcasino. Cherry riktar in sig på företag som vill krydda sitt företagsevenemang, kickoff eller roadshow med spänning, flärd och glamour. Cherry kommer att samarbeta med flera Eventbolag och konferensanläggningar runt om i Sverige och kommer att kunna erbjuda spel såsom Roulette, Black Jack och Texas Hold´em.

Cherryföretagens aktieomsättning sedan notering

Sedan noteringen på AktieTorget den 12 september till den 31 december har Cherry haft en snittomsättning på 7 928 aktier per handelsdag.

Utsikter 2007

Början av 2007 har inletts starkt gällande nya kontrakt inom det Maritima Segmentet både i Medelhavet och i Nordsjön/Östersjön.

Cherry har under februari 2007 lanserat Eventcasino inom segmentet Restaurangcasino. Cherry har under sista halvåret sett att nedgången inom Restaurangcasino stabiliserat sig och att våra effektiviseringar fått fullt genomslag under sista halvåret av 2006.

De öppningar av spelmarknaden inom EU som aktualiserats ytterligare under första halvåret 2006 samt regeringsskiftet i Sverige kan komma innebära ökade möjligheter för Cherrys samtliga affärsområden.

Cherryföretagen AB (publ) förväntas under 2007 få svar från myndigheterna avseende den svenska spellicensen bolaget sökte i Q4 2006.

Cherry lämnar ingen prognos för 2007.

Finansiella rapporter

- Delårsrapport Q1 2007, 22 maj 2007
- Delårsrapport Q2 2007, 31 augusti 2007

Årsredovisning

Cherrys årsredovisning för 2006 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.cherry.se , från början av maj 2007.

Redovisningsprinciper

Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av det prospekt som publicerades i augusti 2006 vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 28 februari 2007

Gunnar Lind
VD och koncernchef


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, tfn 08- 08 506 403 00, 0709-279 611, gunnar.lind@cherry.se