Cherry

CHERRYS DELÅRSRAPPORT Q2 2007, 1 JANUARI - 30 JUNI

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:28 CEST

(Aktietorget: CHER B)

Andra kvartalet (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006);
· Koncernens omsättning uppgick till 60,5 (52,6) mkr vilket motsvarar en ökning med 14,9 procent jämfört med andra kvartalet 2006
· Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (0,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 78,1 procent
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,5 (0,6) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,4) mkr motsvarande 0,22 (0,05) kr per aktie efter minoritetsintresse

Delårsperioden (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006);
· Koncernens omsättning uppgick till 113,6 (101,4) mkr vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med första halvåret 2006
· Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-0,1) mkr vilket motsvarar en ökning med 2,4 mkr
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 (-0,6) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (-0,5) mkr motsvarande 0,28 (-0,11) kr per aktie efter minoritetsintresse

Viktiga händelser under andra kvartalet;
· Cherry förlängde och utökade avtalet med Harrys Pubar AB under juni 2007 och det nya avtalet gäller i ytterligare tre år. Cherry bedriver idag spel på 23 av Harrys 37 pubar och har i och med det förlängda avtalet ensamrätt att driva restaurangcasino på samtliga nyetableringar.
· Cherry öppnade under april 2007 en ny spelhall i centrala Köpenhamn, Nörrebro. Spelhallen som är en del i Cherrys nya koncept för spelhallar i Danmark tillhandahåller även Internet terminaler i samarbete med Mikrolund AB.

Detta är Cherryföretagens femte rapport som fristående noterad koncern. Cherry var tidigare ett affärsområde (Cherry Casino) inom Betsson koncernen. Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året. För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern, rapporteras även en pro forma-redovisning vad gäller resultaträkningar och nyckeltal för 2006 och 2005.

Koncernen

Delårsperioden (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till juni 2007 uppgick till 113,6 (101,4) mkr vilket motsvarar en ökning med 12 procent. Maritimt Spel visar en intäktsökning på 28,3 procent till 55,4 (43,2) mkr förklarat av expansionen i Medelhavet samt ökat spel på fartyg i Norden.

Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-0,1) mkr vilket motsvarar en ökning med 2,4 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (-0,1) procent. Resultatförbättringen beror främst på tillväxten inom Maritimt segment och att Restaurangcasino visar ett förbättrat rörelseresultat till följd av effektiviseringar gjorda under 2005 och 2006.

Resultatet före skatt uppgick till 1,9 (-0,6) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (-0,5) mkr vilket motsvarar 0,28 (-0,11) kronor per aktie efter minoritetsintresse.

Andra kvartalet (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006)
Cherrys intäkter under andra kvartalet uppgick till 60,5 (52,6) mkr vilket motsvarar en ökning med 14,9 procent. Rörelseresultat uppgick till 1,7 (0,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 78,1 procent.
Under andra kvartalet ökade omsättningen inom Maritimt Spel med 32,7 procent och inom Restaurangcasino med 0,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006. Det är första kvartalet sedan 2004 Restaurangcasino visar en omsättningstillväxt.

Rörelsemarginalen uppgick till 2,7 (1,8) procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,5 (0,6) mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,4) mkr motsvarande 0,22 (0,05) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Delårsperioden (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till juni 2007 uppgick till 113,6 (101,3) mkr. Rörelseresultat uppgick till 2,3 (2,2) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (2,2) procent.

Resultatet före skatt uppgick till 1,9 (1,7) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (1,2) mkr vilket motsvarar 0,28 (0,32) kronor per aktie efter minoritetsintresse. Avkastningen på eget kapital var 2 (3) procent och på totalt kapital 3 (3) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 12,46 (9,84) kronor.

Andra kvartalet (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under andra kvartalet uppgick till 60,5 (52,6) mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,7 (1,6) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,0) procent.

Affärsområden

Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden;
Restaurangcasino - traditionellt casinospel (Black Jack, Roulette) som bedrivs på svenska restauranger och hotell samt Eventcasino.
Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Östersjön/Nordsjön och Medelhavet, samt spel på bensinstationer och spelhallar i Danmark.

Restaurangcasino

Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 220 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden.

Andra kvartalet/Delårsperioden (faktiskt resultat)
Intäkterna för andra kvartalet 2007 uppgick till 29,3 (29,1) mkr vilket utgör en ökning jämfört med Q2 2006 med 0,8 procent. Vi har sett att omsättningen inom Restaurangcasino nu bytts mot en mindre uppgång samt att våra effektiviseringar fått fullt genomslag. Snittomsättningen per casinopass har ökat vilket också bidragit till ökningen av intäkterna och ett ökat rörelseresultat. Rörelseresultatet andra kvartalet ökade till 1,6 (1,5) mkr.

För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 57,9 (58) mkr och rörelseresultatet blev 2,9 (2,1) mkr. Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst genom ökad snittomsättning per casinopass, effektivisering i organisationen samt stängning av olönsamma spelplatser.

Maritimt Spel

Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 50 fartyg varav 10 i Medelhavet och 40 fartyg i Östersjön/Nordsjön. Marknadsandelen av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till 36 procent 2006-12-31 av antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden. I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen uppgår till mer än 10 procent mätt i antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. I Danmark bedriver man automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar under eget varumärke.

Andra kvartalet/Delårsperioden (faktiskt resultat)
Intäkterna för andra kvartalet 2007 uppgick till 31,0 (23,4) mkr vilket motsvarar en ökning med 32,7 procent. Intäktsökningen förklarar främst genom tillväxt i Medelhavet samt ökat spel på fartyg i Norden.
Rörelseresultatet ökade till 1,8 (0,6) mkr för andra kvartalet vilket motsvarar en förbättring med 118,2 procent.

För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 55,4 (43,2) mkr vilket motsvarar en ökning med 28,3 procent. Rörelseresultatet blev 2,3 (0,6) mkr vilket motsvarar en ökning med 268 procent. Intäkts- och rörelse-resultatsökningen förklaras främst av ökad omsättning i tillväxtområdet Medelhavet samt ökat spel på fartyg i Norden.

Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under perioden uppgick till 159 (170) i koncernen. Vid kvartalets utgång var totalt 618 (639) personer anställda.

Utsikter 2007
Början av 2007 har inletts starkt gällande nya kontrakt inom det Maritima segmentet både i Medelhavet och i Nordsjön/Östersjön.

Cherry har under februari lanserat Eventcasino inom segmentet Restaurangcasino och förlängt avtalet med Harrys Pubar AB under juni 2007. Cherry har under sista året sett att nedgången inom Restaurangcasino stabiliserat sig och att våra effektiviseringar fått fullt genomslag under sista halvåret av 2006 och så även under första halvåret av 2007.

EG-domstolen har i en serie domar, senast i Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de statliga spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid varit blygsamt. Det är bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en omreglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. Den svenska regeringen har inlett en ny utredning som ska modernisera den svenska spelregleringen. Modellen skall förena kravet på en stark och förbättrad social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det moderna IT-samhällets villkor och de skyldigheter som följer av EG-rätten.

Cherryföretagen AB (publ) förväntas under 2007 få svar från myndigheterna avseende den svenska spellicensen bolaget sökte i Q4 2006.

Cherry lämnar ingen prognos för 2007.

Finansiella rapporter
· Delårsrapport Q3 2007, 22 november 2007

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-rapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2006 som publicerades i maj 2007, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 31 augusti 2007


Rolf Åkerlind
Styrelseordförande

Rolf Blom
Ledamot

Per Hamberg
Ledamot

Emil Sunvisson
Ledamot

Jörgen Olsson
Ledamot/ Arbetstagarrepresentant

Gunnar Lind
VD och koncernchef


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon+468-514 969 50, +46709-279 611, gunnar.lind@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listat på AktieTorget. Verksamheten är inriktad på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Cherry sysselsätter cirka 620 personer.