Europaparlamentet

CIA:s verksamhet i Europa - parlamentet kräver att rådet begär in ytterligare uppgifter från medlemsstaterna

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:34 CET

Giovanni Claudio Fava: föredragande för betänkandet om anklagelserna mot CIA

Över tusen CIA-flygningar gjordes över Europa mellan 2001 och 2005 och hemlig internering av fångar kan ha förekommit på amerikanska baser i Europa säger Europaparlamentet i det betänkande som antogs idag den 14 februari 2007 om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Ledamöterna beklagar vissa medlemsstaters undfallenhet inför CIA, däribland Sveriges, och bristen på samarbetsvilja i ministerrådet.Europaparlamentet stöder (med 382 röster för, 256 röster emot och 74 nedlagda,) slutsatserna i det betänkande som dess tillfälliga utskott om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar gör om att flera EU-länder blundat när det gäller flygningar som utförts för CIA:s räkning trots att dessa vid ett antal tillfällen gjorts för att genomföra extraordinära överlämnanden eller olaglig transport av fångar. Parlamentet utesluter inte möjligheten att amerikanska militärbaser i Europa i vissa fall kan ha använts som hemliga interneringsanläggningar. Ledamöterna beklagar att värdländerna inte tycks inte utövat tillräcklig kontroll över de amerikanska baserna och erinrar om att Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ålägger alla länder som är part i konventionen en skyldighet att hävda sin jurisdiktion över hela det nationella territoriet, inbegripet utländska militära baser.Parlamentet förväntar sig mot bakgrund av ovanstående att rådet utövar påtryckningar mot de berörda regeringarna för att de ska hålla rådet och kommissionen helt och fullt underrättade i denna fråga och, vid behov, snarast kallar till utfrågningar och tillsätter en oberoende undersökningskommitté.Hemlig internering i Polen kan varken uteslutas eller fastställas

När det gäller eventuella hemliga interneringsanläggningar i Polen säger parlamentet att det tar del av de uttalanden som de för de polska myndigheter har gjort om att inga hemliga interneringsanläggningar har funnits i Polen. Parlamentet anser i ljuset av dessa indicier att det varken går att bekräfta eller förneka att hemliga interneringsanläggningar har funnits i Polen. Å andra sidan hänvisar ledamöterna till George W. Bushs uttalanden av den 6 september 2006 och den offentliggjorda lista över fjorton internerade personer som hade överförts till Guantanamo från en hemlig interneringsanläggning. Parlamentet konstaterar att sju av dessa fjorton interner också figurerade i en rapport som ABC News hade publicerat den 5 december 2005 i vilken tolv misstänkta al-Qaida medlemmar som hölls fängslade i Polen namngavs.Parlamentet beklagar att ingen särskild undersökningskommitté har tillsatts och att det polska parlamentet inte har genomfört en oberoende undersökning. Det beklagar motsägelsefulla uppgifter om CIA-flygningar över Polen, då myndigheterna först uppgav att loggböckerna inte sparats, sedan att de antagligen hade arkiverats vid flygplatsen, och slutligen att den polska regeringen hade översänt dem till Europarådet.Rumänien

När det gäller Rumänien konstaterar parlamentet att inga slutgiltiga bevis har framkommit som vederlägger påståendena om att en hemlig interneringsanläggning har funnits på rumänsk mark.CIA-flygningar

Minst 1 245 flygningar i CIA:s regi har skett i europeiskt luftrum eller inneburit landningar vid europeiska flygplatser mellan slutet av 2001 och slutet av 2005. Alla har dock inte nödvändigtvis använts för extraordinära överlämnanden. Europaparlamentet betonar att det tillfälliga utskottets arbetsdokument 7 och 8 innehåller ytterligare information om de extraordinära överlämnanden som undersökts av utskottet, liksom om de företag som förknippats med CIA, de flygplan som utnyttjats i CIA:s regi och de europeiska länder där dessa flygplan mellanlandade.Europaparlamentet uppmanar Europas länder att kompensera sina oskyldiga offer för extraordinära överlämnanden och att säkerställa att de snabbt och effektivt får tillgång till kompensation och ett rimligt skadestånd.Ledamöterna fördömer bruket av extraordinära överlämnanden som ett olagligt instrument som USA använder i kampen mot terrorismen. Rådet och medlemsstaterna uppmanas att göra ett kraftfullt uttalande om att den amerikanska regeringen ska sätta stopp för praxisen med olagliga interneringar och överlämnanden.Tortyr

Parlamentet anser att programmet för extraordinära överlämnanden går ut på att olagligen bortföra, arrestera och/eller överlämna till amerikanska tjänstemän och/eller överföra till ett annat land för förhör en person som misstänks för delaktighet i terroristverksamhet och som därmed, i de flesta fall, placeras i isoleringscell och utsätts för tortyr.Europaparlamentet noterar vittnesmålet från Craig Murrey, f.d. brittisk ambassadör i Uzbekistan, inför det tillfälliga utskottet om utbytet av uppgifter som framskaffats genom tortyr och det rättsliga yttrandet av Michael Wood, tidigare juridisk rådgivare vid det brittiska ministeriet för utrikes frågor och för samväldet. Ledamöterna kan inte ställa sig bakom Michael Woods rättsliga yttrande enligt vilket mottagande eller innehav av uppgifter som tvingats fram under tortyr i sig inte är förbjudet enligt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, förutsatt att mottagaren eller innehavaren inte medverkat i denna tortyr.Starka indicier anger att vissa europeiska länder, medvetet eller inte, har mottagit upplysningar som erhållits genom tortyr eller på ett inkorrekt eller olagligt sätt.Bristande samarbetsvilja

Parlamentet beklagar den bristande samarbetsvilja som flera medlemsstater och rådet visat prov på under arbetets gång. Avsaknaden av konkreta svar på frågor som rests av offer, icke-statliga organisationer, media och parlamentariker tenderar att ytterligare stärka väldokumenterade beskyllningar. Parlamentet finner det oacceptabelt att rådet först ser till att dölja och sedan, som svar på parlamentets begäran, endast bitvis tillhandahållar information om de samtal som regelbundet hållits med högt uppsatta representanter för den amerikanska regeringen. Ledamöterna påpekar att medlemsstaternas regeringar bär ett kollektiv ansvar för rådets agerande. Principen om lojalt samarbete som stadfästs i EU-fördragen – som ålägger såväl EU:s medlemsstater som institutioner att vidta de åtgärder som krävs för att se till att unionen uppfyller sina skyldigheter, exempelvis i fråga om de mänskliga rättigheterna, har inte respekterats, anser ledamöterna.Namngivna medlemsstater

De medlemsstaters regeringar som uttryckligen kritiseras av parlamentet för bristande samarbete är Österrike, Italien, Polen, Portugal och Förenade kungariket. I betänkandet ges också detaljerade redovisningar av extraordinära överlämnanden eller CIA-flygningar som rör Tyskland, Sverige, Spanien, Irland, Grekland, Cypern, Danmark, Turkiet, f.d. republiken jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Rumänien.Bland de fall som särskilt tas upp och fördöms finns följande:Sverige

Sveriges utvisning i december 2001 av de egyptiska medborgarna Mohammed Al Zary och Ahmed Agiza, som hade sökt asyl i Sverige, eftersom utvisningen endast grundade sig på diplomatiska garantier från den egyptiska regeringen. Den svenska regeringen hindrade egypterna från att utöva sina rättigheter i enlighet med Europakonventionen, i och med att den inte informerade deras advokater förrän de båda männen hade nått Kairo. Parlamentet beklagar att de svenska myndigheterna accepterade det amerikanska erbjudandet att tillhandahålla ett flygplan med särskild överflygningsrätt för att transportera de båda männen till Egypten. Ledamöterna beklagar också att den svenska flygplatspolisen förlorade kontrollen över den olagliga utvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed Al Zary till Egypten genom att förhålla sig passiv inför den förnedrande behandling som amerikanska agenter utsatte de båda männen för på Bromma flygplats. Ahmed Agiza sitter i dag i fängelse i Egypten medan Mohammed Al Zary är fri.Ledamöterna håller med FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och FN:s kommitté mot tortyr som fastställt att Sverige brutit mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De beklagar dessutom att ingen regeringsrepresentant hade möjlighet att träffa det tillfälliga utskottet i syfte att diskutera denna ståndpunkt.Italien

CIA:s extraordinära överlämnande av den egyptiske imamen Abu Omar med asyl i Italien och den 17 februari 2003 kidnappades i Milan. Parlamentet fördömer den aktiva roll som en poliskommissarie i karabinjärkåren och vissa tjänstemän vid den italienska militära säkerhets- och underrättelsetjänsten (SISMI) spelat i kidnappningen och bortförandet av Abu Omar.Tyskland

Europaparlamentet påpekar att tyska myndigheter enligt uppgifter från Murat Kurnaz advokat och de tyska myndigheterna ska ha avvisat ett amerikanskt erbjudande 2002 om att frisläppa Murat Kurnaz från Guantanamo. Redan i slutet av oktober 2002 kom man dock fram till att Murat Kurnaz inte utgjorde något terroristhot. Det tyska parlamentets undersökningskommitté förväntas gör en fullständig granskning av alla relevanta åtgärder som de tyska myndigheterna har vidtagit eller inte har vidtagit och välkomnar att dessa undersökningar redan har inletts.Enligt det tyska parlamentets undersökningskommitté var de tyska myndigheterna inte inblandade i kidnappningen av fallet Khaled El Masri. Parlamentet ser fram emot de definitiva slutsatserna från det tyska parlamentets undersökningskommitté i den här frågan.Polen

Parlamentet beklagar djupt den polska regeringens flagranta motvilja mot att samarbeta med det tillfälliga utskottet och att regeringen tog emot dess delegation på en otillbörligt låg nivå.Rumänien

Parlamentet noterar de makedonska myndigheternas underlåtenhet att noggrant utreda omständigheterna i fallet Khaled El Masri. Det noterar dock de behöriga rumänska myndigheternas motvillighet att grundligt undersöka frågan om huruvida det finns eller har funnits hemliga interneringsanläggningar i landet.Javier Solana och Gijs de Vries

Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de utelämnanden som rådet och dess generalsekreterare (och höga representant för GUSP), Javier Solana, gör i sitt uttalande till det tillfälliga utskottet angående rådets diskussioner och kunskap om de metoder som Förenta stater använder i sin kampanj för att bekämpa terrorismen. Parlamentet beklagar djupt att han inte kunde bidra ytterligare till det bevismaterial som utskottet redan förfogar över. Vidare ifrågasätter parlamentet huruvida den tjänst som EU:s samordnare för kampen mot terrorism som Gijs de Vries innehar verkligen fyller någon funktion eftersom han inte kunde besvara det tillfälliga utskottets frågor på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet anser att dennes behörighetsområde och befogenheter snarast bör ses över, och att större insyn i och övervakning av hans verksamhet från parlamentet sida bör säkras, i syfte att stärka den europeiska dimensionen i kampen mot terrorismen.Politiska rekommendationer

Ledamöterna understryker att de begränsade befogenheter och den begränsade tid (ett år) som gavs det tillfälliga utskottet innebär att det inte detalj kunnat granska alla de fall av övergrepp och kränkningar som det hade anledning att befatta sig med. Parlamentet förväntar sig i det slutgiltiga betänkandet, med hänvisning till artikel 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen, att rådet utövar påtryckningar mot de berörda regeringarna för att de ska hålla rådet och kommissionen helt och fullt underrättade i denna fråga och, vid behov, snarast kallar till utfrågningar och tillsätter en oberoende undersökningskommittéMedlemsstaterna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att se till att tillstånd för överflygningar av militär- och/eller polisflyg endast ges på villkor att respekten för de mänskliga rättigheterna garanteras och övervakas. Alla europeiska länder bör införa egen, specifik lagstiftning för att reglera och övervaka hur säkerhetstjänster från tredjeland får agera inom det egna territoriet och för att bestraffa olagliga handlingar eller verksamhet, särskilt när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter.Slutligen upprepar ledamöterna att fånglägret i Guantanamo bör stängas och att alla europeiska länder omedelbart bör agera för att de personer som olagligen hållits fängslade av Förenta staterna ska få återvända till sina hemländer eller till de länder som de är bosatta i.Bakgrund

Det tillfälliga utskottet för utredning av CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar tillsattes i januari 2006 och dess mandat är nu till ända.Det främsta målet för arbetet i det tillfälliga utskottet har varit att fastställa om EU:s och dess medlemsstaters agerande vid de kritiserade händelserna överensstämmer med de grundläggande principer som anges i artikel 6 i EU-fördraget och att de grundläggande rättigheter respekterats som definieras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som antogs av Europarådet den 4 november 1950.

Debatt som föregick omröstningenInför omröstningen av det tillfälliga utskottets betänkande om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar debatterade kammaren innehållet och tänkbara ändringar. Åsikterna gick isär om CIA:s och medlemsstaterna gjort sig skyldiga till olagliga handlingar som utskottet hävdar eller om anklagelserna baseras på medierapportering och antiamerikanism.Föredraganden

Giovanni Claudio FAVA (PSE, IT) hänvisade till det tillfälliga utskottets grundliga arbete under det år som gått och sade att det utifrån insamlat material dragit sina slutsatser som det inte gick att blunda för. Han sade att principer i EU:s fördrag måste respekteras och hänvisade till de fall som uppdagats. Föredraganden Fava insisterade på att det rör sig om fakta. Extraordinära överlämnanden har ägt rum, europeiska medborgare har kidnappats och hållits fångna utan rätt till advokater. Oskyldiga offer har utsatts för tortyr bl.a. i Syrien.- Europaparlamentet stöder kampen mot terrorismen, men jag håller inte med dem här i kammaren som accepterar olagliga metoder inom denna kamp. Vi representerar inte medlemsstaternas regeringar här utan oss själva, och vi måste med oberoende förvara våra principer. Vi kan inte blunda för att rättigheter kränkts och lagar inte respekterats.Rådet

Tysklands biträdande minister vid utrikesministeriet, Günther GLOSER, sade att liksom parlamentet vill rådet att grundläggande rättigheter ska respekteras. Det finska ordförandeskapet försäkrade detta i samband med att interimsbetänkandet antogs och rådet har flera gånger i sina kontakter med USA uppmanat till en stängning av fånglägret i Guantanamo.Gloser framhöll att utskottet genomfört viktiga undersökningar som kastat ljuset på diskutabel verksamhet. Parlamentariska undersökningskommittéer och andra utredningar har tillsatts i flera länder däribland Tyskland, sade han.- Men EU kan inte övervaka säkerhetstjänsterna i enskilda länder, utredningar måste därför göras lokalt. Jag anser att rådet är orättvist beskyllt eftersom det har samarbetat och infunnit sig hos det tillfälliga utskottet. Både rådets höge representant Javier Solana och EU:s samordnare för kampen mot terrorism Gijs de Vries har kommit till utskottets sammanträden.Rådsordförande upprepade att enskilda medlemsstaters agerande inte faller inom EU-befogenheter i detta fall. Han pekade avslutningsvis på de förslag till ändringar i betänkandes text som säger att påståenden inte får förväxlas med fakta och han hade allmänt föredragit en mildare ton.Kommissionen

Kommissionär Franco FRATTINI, med ansvar för rättvisa, säkerhet och frihet, underströk att säkerhet är en mycket viktig fråga sedan den 11 september 2001. Säkerheten är nödvändig för att medborgarna ska kunna utöva andra friheter och säkerhetsfrågan måste tas på allvar.- Vi får aldrig glömma att sökandet efter sanning måste grunda sig på fakta. Oberoende domare ska bedöma fakta och fälla domar. Det tillfaller inte det tillfälliga utskottet eller EU:s institutioner att företa rättsliga utredningar, däremot kan kommissionen och Europaparlamentet kräva att detta görs lokalt i varje berört land.Också Frattini sade att det tillfälliga utskottet insamlat mycket viktigt material som kommer att ligga till grund för ytterligare undersökningar lokalt. När sanningen uppdagats kan kommissionen lägga fram förslag som ska kunna förebygga att övergrepp görs i framtiden.- Säkerhet och människors rättigheter måste gå hand i hand, men man kan inte från EU-nivå interferera med nationella säkerhetstjänster. Klara mandat måste finnas och faktum är att flera medlemsstater nu ändrar sina system. Europaparlamentet har rätt i att ett tydligare ansvar måste gå att utkräva från säkerhetstjänsterna. Man måste kunna få veta vad som gjorts i institutionernas namn.Frattini sade dock att man inte ska hävda att USA är en stor skurk eftersom de verkliga brottslingarna är terroristerna som hotar våra demokratier. USA:s avsikt är att bekämpa deras verksamhet, sade han och påminde om att USA:s kongress också utreder saken. Frattini ansåg att EU:s institutioner ska stärka det transatlantiska samarbetet grundat på rättstaten och säkerheten.Politiska grupper

Jas GAWRONSKI (EPP-ED, IT) anklagade utskottet för att ha uppträtt som en åklagare eller en domstol, bl.a. i samband med besöket i Washington.Gawronski sade det finns vissa ändringsförlag som är avgörande för om hans grupp ska rösta för betänkandet eller inte. Personligen ville han rösta för ändringsförslag 8 som säger att Europaparlamentet erkänner att säkerhetstjänsterna verkar i hemlighet och att de måste kunna fortsätta att göra detta, förutsatt att nationella och internationella lagar inte åsidosätts, och ett annat ändringsförslag som säger att de ska fortsätta att få göra så, så länge det håller sig inom gällande lagar.- Om inte dessa går igenom blir ju hela betänkandet ett angrepp mot USA, CIA och våra egna underrättelsetjänster. Jag vet att detta strider mot föredragandens ståndpunkt, men det är min åsikt. Jag motsätter mig att man hänger ut USA, som allvarligt anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter.Wolfgang Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, DE) sade att frihet aldrig kan grunda sig på våld och det är detta vi vill säga med vårt betänkande.- Internationell terrorism hotar friheten och säkerheten, men kampen måste föras med lagliga medel. Kränkningar av rättigheter är ingen liten förseelse. Det är allvarliga övergrepp det handlar om, sade han. Det rör sig om kidnappningar, tortyr, gripanden på lösa grunder och utan rätt till juridiska ombud. Vi agerar inte åklagare. Vi har bara försökt undersöka omständigheterna. Utländska säkerhetstjänster kan inte bete sig hur som helst på EU:s territorium. Här ska våra principer respekteras. Att visa undfallenhet är nästan lika allvarligt som att göra kränkningarna själv, ansåg han.Ignasi GUARDANS CAMBÓ (ALDE, ES) sade att Europas trovärdighet står på spel.- Vi är oroade för säkerheten, men lagar måste respekteras. Smutsiga metoder kan inte rättfärdigas. Vi har samlat mycket material som visar på undfallenhet och i vissa fall på aktivt samarbete. Flera olagliga och ibland brottsliga handlingar har påvisats. Parlamentet ska göra ett politiskt uttalande, inte fälla någon dom.Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) sade att få nya bevis tillkommit under det gångna årets arbete. Man har samlat det som finns i media och som nationella åklagarämbeten samlat in.- Nu vill vänstern i Europa ställa USA och nationella regeringar, däribland den polska, till svars. I fråga om det europeiska luftrummet finns inga bevis på att det används olagligt, samma sak gäller hemliga fångläger i Polen och då är det bättre att tiga, ansåg han.Cem ÖZDEMIR (Verts/ALE, DE) tackade för gott samarbete med Europarådet och ordföranden för dess utskott för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter Dick Marty och med de flesta om än inte alla nationella regeringar. Han tackade särskilt medierna för deras bidrag. Han kritiserade vissa medlemsstater för att ha uppträtt som om Warsawa-pakten fortfarande fanns, om man inte har något att dölja uppträder man inte på detta vis. EU:s regelverk ska respekteras även efter anslutningen.- Tyska myndigheter hade vetskap om det olagliga bortförandet av den tyske medborgaren Khaled El Masri och han väntar fortfarande på en ursäkt från USA och ett klargörande av Tysklands inblandning.Han nämnde också den tortyrutsatte kanadensiske medborgaren Maher Arar som kommer att få skadestånd, men det fanns fortfarande många fångar kvar i Guantanamo med föga förhoppningar om kompensation.- Detta handlar inte om antiamerikanism utan om värnandet av mänskliga rättigheter.Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT) sade att betänkandet var en historisk handling från Europaparlamentets sida som tog sina uppgifter på allvar. Han menade att USA:s metoder var möjliga enbart genom samarbete från medlemsstaternas sida och han ansåg att Javier Solana och Gijs de Vries skulle se närmare på detta samröre.Catania hade vissa misstankar mot kommissionens ordförande José Manuel Barroso som var utrikesminister i Portugal när USA inledde sin kamp mot den internationella terrorismen. Catania hänvisade till mötet på Assorerna då Barroso uttryckte sitt stöd för ingripandet i Irak. Barroso säger dock att han inte har någon vetskap om de portugisiska fallen, uppgav Catania.Gerard BATTEN (IND/DEM, GB) sade att hela betänkandet genomsyrades av amerikansk kritik och krav på mer befogenheter för EU. Mycket är dessutom rena spekulationer, ansåg han. Han välkomnade att det internationella samfundet inlett ett ideologiskt krig mot islamsk fundamentalism.Luca ROMAGNOLI (ITS, IT), som ledamot i det tillfälliga utskottet, försökte förstå anklagelserna mot USA, men sade att det handlar mer om Favas frustration över att EU spelar andrafiolen i relationerna med USA.- Betänkandet innehåller tendentiösa anklagelser mot våra allierade. Man ska hellre fria än fälla heter det, men vi visar prov på motsatsen i det här betänkandet. Hela betänkande kan kastas bort, ansåg han.Roger HELMER (NI, GB) sade att Europaparlamentet inte gör annat än upprepar det Europarådet redan kommit fram till och dessutom har en brittisk minister sagt att Dick Marty-rapporten är "lika full av hål som en schweizerost". USA har erkänt att ett fåtal extraordinära överlämnanden ägde rum precis efter terrorattackerna, men resten bygger på anklagelser i medierna.- Vi bör skämmas över att den antiamerikanism som finns i denna kammare. Jag skulle känna oro om våra regeringar inte samarbetade med USA i kampen mot terrorismen. Visst ska alla misstänkta behandlas på ett humant sätt, men hemliga underrättelsetjänster kan inte operera i strålkastarljus.Svenska ledamöters inläggJens HOLM (GUE/NGL, SE) sade:- Den 18 december 2001 står fembarnspappan Ahmed Agiza och väntar på bussen i Karlstad i Sverige. Han hade varit på kurs i svenska. Dagen efter sitter han i en kall isoleringscell i Kairo i Egypten. Han har torterats och förnedrats, både vid bortförandet i Sverige och i Egypten. Detta skedde för över fem år sedan. Ahmed Agiza sitter fortfarande i fångenskap i Egypten.Holm sade att Ahmed Agiza lika gärna kunnat heta Muhammed Al Zari, Abu Omar, Khaled El Masri eller vara någon annan av "alla de fångar som torterats och fängslats av CIA, ofta i samarbete med medlemsländerna".- Betänkande kräver rättsliga utredningar i de länder som inte inlett sådana, som till exempel mitt eget land Sverige, och kompensation och rättvisa för de drabbade. Betänkandet kräver också att fånglägret Guantanamo ska stängas.Han avslutade med att säga att mänskliga rättigheter är universella och okränkbara. Betänkandet visar att de måste återerövras varje dag.Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE) sade inledningsvis att föredragande Fava har levererat ett vinklat och enligt hans uppfattning dåligt betänkande.- I denna debatt om CIA-flygningarna är vi för en gångs skull inne på ett område där EU ska utöva inflytande. I EU:s medlemsländer måste mänskliga rättigheter respekteras. Kampen mot terrorism får inte leda till att vi ger upp den respekten och börjar likna dem vi ska bekämpa.Lundgren sade att det är sant att under president Bush har USA börjat bryta mot grundläggande regler för det civiliserade samhället.- CIA-flygningar och hemliga fängelser är bara en del av den skrämmande utvecklingen i USA och det är förfärande att EU-länder, däribland mitt eget land Sverige, har medverkat. Dessa medlemsländer ursäktar sig med att de har fått diplomatiska garantier för att de som utlämnas inte ska torteras, att deras skuld kommer att prövas i en rättvis rättegång och att de inte kommer att dömas till döden. All erfarenhet visar att sådana garantier inte är något värda. Tortyr och orättvisa rättegångar är standard i många länder. Skam över dem som fortsätter att medverka till detta.Olle SCHMIDT (ALDE, SE) sade:- CIA-utskottet har inte varit någon domstol. Betänkandet är inte en attack mot USA eller anti-amerikanskt. De som säger det har fel. Alltför många kolleger verkar vara beredda att sluta både ögon och öron för de övergrepp som har skett. Alltför många tillfälligheter, indicier och rena bevis säger oss att det har skett upprepade brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen och detta på europeisk mark. Ni som förnekar detta bör bevisa motsatsen.Schmidt sade att man i Sverige vet vad som har hänt. Två egyptier har deporterats från landet med hjälp av CIA och den svenska regeringen.- Kritiken mot Sverige i betänkandet är helt riktig och ska inte mjukas upp som Inger Segelström föreslår. Låt oss lära inför framtiden och stärka EU:s möjligheter att agera för mänsklig värdighet med stöd av artiklarna 6 och 7 i fördraget. Terrorismen ska bekämpas, men den skall bekämpas med rättsstatens medelInger SEGELSTRÖM (PSE, SE) sade:- Amnesty International har kallat CIA:s metod för tortyr på entreprenad. Det är precis vad det här är. Vi har dokumenterat flygningar, kidnappningar, bortförande och utvisningar som genomförts fullständigt oacceptabelt. För Sverige gäller det utvisningen av de två egyptierna efter ett regeringsbeslut om asyl, samt det som hände på Bromma flygplats vid verkställighet av utvisningen. Då gick CIA för långt med övergrepp mot de gemensamma regler som Sverige ställt sig bakom, både nationellt, i EU och FN.Segelström var glad att över att man enats om att diplomatiska garantier inte kan användas som säkerhet vid avvisningar till tredje land eller att en främmande makt kan sköta verkställighetsbeslut utan fullt ansvar för den nationella polisen även om det handlar om misstänkt terrorism.- Offer ska erhålla upprättelse och ersättning, ansåg hon vidare. Det som oroar mig är om EPP-ED-gruppen fullföljer sin linje från CIA-utskottet att rösta emot betänkandet. För mitt land är det särskilt viktigt att de svenska konservativa ledamöterna röstar för betänkandet så att vi blir ense om att detta inte får ske igen och att terrorism ska bekämpas utan att de mänskliga rättigheterna kränks.Avslutande kommentar av rådet

Rådsordförande Günther GLOSER upprepade att rådet inte har erforderliga befogenheter för att ingripa. Javier Solana hade inte kunnat göra mer än han gjort. Gloser hänvisade på nytt till nationella utredningar och beklagade att man i betänkande gjort fakta av antaganden och anklagelser.Enligt honom har tyska myndigheter inte gjort något olagligt eller haft kännedom om olagliga gripanden, men han ville å andra sidan inte föregripa pågående utredning.Han noterade åberopandet av artikel 6 och 7 i fördraget, men sade att rådet i det här sammanhanget inte har någon befogenhet.- Underrättelsetjänsternas arbete är viktigt, men det är medlemsstaternas och deras parlament som måste utarbeta tydliga regler. För övrigt betonade han att kampen mot terrorismen måste ske i samarbete med USA. Detta samarbete bör utökas, ansåg han, men man ska se till att det bygger på gemensamma värderingar.Avslutande kommentar av kommissionen

Franco FRATTINI tackade för att kommissionens samarbetsvilja framhävts i debatten. Han upprepade att det inte råder någon motsägelse mellan säkerhet och respekten för grundläggande fri- och rättigheter.- Alla bevisade brott ska beivras, men givetvis ska man respektera gällande lagar annars får terroristerna vatten på sin kvarn när det gäller anklagelser om förtryck.Frattini framhöll mervärdet av Europaparlamentets arbete, men sade att USA inte ska anklagas orättvist och att inga domar ska fällas förrän rättsväsendet gjort sitt. Han sade också att de anklagelser mot kommissionens ordförande José Manuel Barroso som framförts vad ovärdiga och ogrundade.Även han sade att budskapet till terroristerna måste vara att kampen förs med respekt för grundläggande rättigheter. Skyddet av dessa ska ses som ett effektivt medel i kampen mot terrorismen, sade han och yrkade på stärkta transatlantiska förbindelser.Föredragande: Giovanni Claudio FAVA (PSE, IT)
Betänkande: A6-0020/2007
Beslutsförfarande: Initiativbetänkande
Debatt och omröstning: 14.2.2007Kontakt:

Pernilla JOURDE

Europaparlamentet

Redaktion & Information

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 43411 (BXL)