Citytunneln

Citytunneln lämnar in kompletterande ansökningar för driftskedet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:27 CET


Citytunneln har idag lämnat in två ansökningar till miljödomstolen med begäran om komplettering av tillstånden för vattenverksamheten i Hyllie-Vintre och Holma respektive vattenverksamheten i Lockarp.

Ansökan är en begäran om omprövning av den tidigare deldomen som ger Citytunneln rätt att i driftskedet pumpa upp grundvatten i området nära järnvägen, där den är nedsänkt i marken, och pumpa tillbaka vattnet i så kallade infiltrationsbrunnar. Allt för att sänka grundvattennivån inom ett så litet område som möjligt.

De kompletterande ansökningarna innehåller bland annat begäran om att få ta upp mer grundvatten i Holma men gäller också ett reducerat uttag i området intill, i Hyllie-Vintrie. Erfarenheter från nästan ett års drift visar att en större mängd grundvatten behöver pumpas upp för att bibehålla tillräckligt låg grundvattennivå runt tunnelmynningen i Holma. Samtidigt visar det sig att en mindre mängd vatten behöver pumpas upp i Hyllie-Vintrie än vad den tidigare deldomen medger. Sammantaget innebär detta ingen förändring av den totala maximala volymen för de två områdena. Ansökan innehåller också en begäran om att få använda något fler brunnar samt att få flytta ett antal brunnslägen.

I ansökan som avser Lockarp begär också Citytunneln att få avbryta vattentillförseln till Havemosse vid Lockarp. Som kompensation för detta kommer Citytunneln att anlägga en ersättningsdamm i Havemosses närhet. Enligt den tidigare miljödomen ska Citytunneln tillföra vatten till dammen och upprätthålla en viss lägstanivå. Undersökningar visar nu att den lägstanivå som anges i miljödomen inte stämmer med verkligheten. Dammen har under perioder använts som bevattningsmagasin varför dess naturliga nivå anses vara lägre än nivån i domen. Att på konstlad väg upprätthålla den höga vattennivån är inte miljö- eller resursmässigt motiverat. Den miljöpåverkan som eventuellt kan uppstå då vattentillförseln till Havemosse avbryts kompenseras genom att en ersättningsdamm anläggs i närheten.

Till de två ansökningarna redovisas miljökonsekvensbeskrivningar. Av dessa framgår att de sökta åtgärderna inte medför någon förändring i miljöpåverkan i förhållande till vad som angetts i den ursprungliga ansökan.

För mer information kontakta Funktionsledare Miljö, Wollmar Hintze på telefon 040-32 14 33.

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Projektet beräknas kosta 8,565 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

Citytunneln invigs 4 december 2010.