Försvarsdepartementet

Civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:01 CET

Utredningen om Utveckling av området civil säkerhet inom
Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States - CBSS) lämnade
idag över sitt betänkande (SOU 2003:101) Utveckling av området civil
säkerhet inom Östersjöstaternas råd till försvarsminister Leni
Björklund.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag på hur
samarbetsområdet civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd kan
vidareutvecklas. Utredningen har vidare prövat möjligheterna att
utvidga samarbetet till att omfatta ytterligare områden än de tre,
tidigare beslutade, programområdena räddningstjänst, katastrof- och
krishantering samt övervakning.

Utredningen konstaterar att civil säkerhet är ett mycket omfattande
begrepp som ges skiftande innebörd i olika sammanhang. Utredningen slår
fast att den civila säkerheten kan höjas genom att man på olika sätt
söker begränsa risker och reducera deras tänkbara konsekvenser.
Utredningen anser därför att det är viktigt att analysera åtgärder för
att öka säkerheten genom att begränsa riskerna, i systematiska steg.
Den modell för detta som utredningen tillämpat bör kunna användas även
i andra sammanhang för att skapa överblick och systematik.

Utredningen har kartlagt vilka aktörer som är verksamma inom civil
säkerhet i regionen, såväl internationella organ, som svenska
myndigheter. Vidare har utredningen skisserat ett antal hot mot ett
urval funktioner i samhällen i Östersjöområdet. I anslutning till detta
har bedömningar gjorts av brister som finns i regionens samarbete om
civil säkerhet.

Utredningen lämnar sju konkreta förslag för att stärka den civila
säkerheten. Förslagen är tänkta att kunna initieras inom ramen för
Östersjöstaternas råd:

1. Institut för utveckling av civil säkerhet
2. Gemensamt centrum för sjöinformation i Östersjöregionen
3. Teknikprogram för säkerhet i Östersjöregionen
4. Skydd och utveckling av rättsstaten
5. Förstärkning av CBSS sekretariat
6. Målinriktat kunskapsutbyte
7. Kompletterande multinationell studie angående Kaliningrad

Som en konsekvens av utredningens överväganden och förslag menar
utredningen att CBSS arbete med civil säkerhet bör omfatta ytterligare
två programområden utöver de tre som nämnts ovan, nämligen:
kunskapsuppbyggnad och samordning samt utveckling av teknik och
metoder.

Avslutningsvis redovisar utredningen översiktliga
kostnadsuppskattningar för förslagen.

Generalmajor Karlis Neretnieks har varit särskild utredare.
Avdelningsdirektör Harald Törner och f.d. huvudavdelningschefen vid
FOA, Göran Franzén har varit experter i utredningen. Sekreterare harvarit avdelningsdirektör Harald Törner.

Harald Törner
Sekreterare
08-405 26 49