COT-Clean Oil Technology AB

CLEAN OIL TECHNOLOGY: PATENTVERKET AVSER GODKÄNNA PATENTANSÖKAN FÖR COT - CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL), SOM OCKSÅ KALLAR TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:51 CET

Patentverket avser godkänna den patentansökan som omnämndes i pressmeddelande av den 17 oktober 2005. Detta stärker ytterligare COTs immateriella rättigheter och dess uppfattning att tekniken sätter ny standard på marknaden.

Vidare välkomnar COT sina aktieägare till ordinarie årsstämma onsdagen den 26 april 2006. Förutom gängse formella punkter kommer stämman att innehålla anföranden av, och frågestund med, några av Bolagets viktigaste partners och distributörer. Förhoppningen är att stämman skall ge aktieägarna djupare kunskap om Bolagets verksamhet liksom en möjlighet till positiv dialog och genomlysning av verksamheten.

Patent
Bolaget inlämnade under oktober 2005 patentansökan avseende ny teknik för rening av smörj- och hydraulolja. Bland fördelarna märks:
· Ny och effektivare konstruktion av förångningsenheten.
· Full funktion i fler praktiska tillämpningar och under svårare tekniska förhållanden.
· Få eller inga rörliga delar.

Patentverket har enligt beslut den 17 mars 2006 angivit att man avser godkänna patentansökan, vilket naturligtvis glädjer Nils Eriksson, vd för COT. "Starkare patenträttigheter ger ökat skydd mot kopiering. Dessutom är detta ett kvitto på vår uppfattning att COT's teknik är unik i förhållande till konkurrenternas."

Ordinarie årsstämma i COT - Clean Oil Technology AB (publ) COT välkomnar aktieägarna till ordinarie årsstämma onsdagen den 26 april 2006 klockan 13.00 i Västerhavet B på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg.

Avstämningsdag 20 april 2006 (gäller även tillfälligt införande i aktieboken vid förvaltarregistrerade innehav).
Anmälan Skriftligen senast den 20 april 2006 till
COT - Clean Oil Technology AB (publ), Box 9039, 421 30 Västra Frölunda.
Alternativt per fax 031-47 29 71 eller info@cot.se. Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD har ordet.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Antagande av ny bolagsordning föranledd av ändringar i aktiebolagslagen.
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om en eller fler riktade och/eller företrädesemissioner om högst 10.000.000 aktier i bolaget.
14. Bemyndigande för VD att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolagsverket avseende på bolagsstämman fattade beslut.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Under punkten 7 (VD har ordet) kommer förutom anförande av Nils Eriksson även flera av Bolagets strategiska partners att presentera sig och svara på frågor. Bland deltagarna syns representanter från:
· Marine Oil Technology Inc., USA
· Björks Buss AB/ Jonckheere Sweden AB
· ABA Group.
· Plast AB Orion.
· Backer BHV AB
· Anderstorp Hydraulik AB
· TDA (Truck Dealer Association), Holland
· Albihns Göteborg AB

Förhoppningen är att stämman skall ge aktieägarna djupare kunskap om COTs verksamhet liksom en möjlighet till positiv dialog och genomlysning av Bolaget. Nils Eriksson är entusiastisk: "Vi har ägnat stor möda under det senaste året att formera ett dream team som kan hjälpa oss att nå dit vi vill. Det känns fantastiskt roligt att kunna förmedla deras entusiasm och kompetens direkt till aktieägarna."

För mer information kontakta info@cot.seCOT - Clean Oil Technology AB (publ) utvecklar och marknadsför produkter för rening av smörj- och hydrauloljor. Bolaget är noterat på Göteborgs OTC-lista. Läs mer om COT på www.cot.se
COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.