Clinical Laserthermia System AB

CLS: Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 15:52 CET

Sammanfattning av bokslutskommuniké 
Helåret (2012-01-01 - 2012-12-31)

* Nettoomsättning uppgick till 123 137 SEK (349 998).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 525 253 SEK (-6 974 800).
* Resultatet per aktie uppgick till -0:86 SEK (-0:48).
* Soliditeten uppgick per den 31 december 2012 till 86 %. 

Fjärde kvartalet (2012-10-01 - 2012-12-31)
* Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (175 000).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 612 233 SEK (-2 195 244).
* Resultatet per aktie uppgick till -0:25 SEK (-0:15).

Definitioner
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 563 711 aktier.
* Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
* CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ).


Väsentliga händelser under 2012

Första kvartalet
* Den 10 januari 2012 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 januari 2012, att genomföra en företrädesemission av units. Den 8 februari 2012 avslutades teckningstiden. Emissionen blev övertecknad med cirka nio (9) MSEK, exkluderat garantiåtagande. CLS tillfördes cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Beaktat en hög teckningsgrad bland befintliga aktieägare erhöll endast ett fåtal tecknare utan företrädesrätt tilldelning. 

* Utöver företrädesemissionen beslutade styrelsen den 10 januari 2012 att genomföra en riktad emission om cirka 2 000 000 SEK till LMK Ventures AB. CLS tecknade dessutom ett Letter of Intent där INTERmedic SA förbinder sig att genom en eller flera riktade kvittningsemissioner kvitta uppkomna fodringar under 2012 om totalt cirka 800 000 SEK mot nyemitterade B-aktier i bolaget. Anledningen att frångå aktieägares företrädesrätt grundar sig i att styrelsen ser det som strategiskt viktigt att erbjuda parterna en möjlighet att ta del i bolagets utveckling. 

* Efter genomförande av en till LMK Ventures AB riktad nyemission om 416 666 B-aktier, enligt ovan, uppgick det totala antalet aktier i CLS till 13 126 177 stycken, varav 600 000 är icke listade A-aktier. 

Andra kvartalet
* I maj 2012 var CLS ett av företagen som deltog vid en delegationsresa anordnad av Invest i Skåne och delfinansierad av Vinnova. På plats i Kina besöktes flera universitetssjukhus i Beijing, Tianjing samt Shanghai och representanter för kinesiska myndigheter deltog vid dessa möten.

* Under maj 2012 genomförde CLS en företrädesemission som blev övertecknad med cirka 188 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes CLS cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader.

* Den 7 juni 2012 hölls årsstämma i CLS. Mer information om beslut på årsstämman finns att tillgå i pressmeddelande per den 7 juni 2012 med rubriken "Kommuniké från årsstämma". Pressmeddelandet finns att tillgå på bolagets (www.clinicallaser.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

* Genom nyemissionen av units i februari 2012 emitterades 847 300 teckningsoptioner av serie TO 2B. Med anledning av den företrädesemission som CLS genomförde i maj 2012 omräknades teckningsoptionerna i enlighet med dess villkor. Innehav av en (1) teckningsoption TO 2B berättigar till teckning av 1,02 nyemitterade B-aktier till en kurs om 7,09 SEK. 22 309 teckningsoptioner nyttjades vid konverteringstillfället den 30 maj 2012 och 22 681 nya B-aktier registrerades hos Bolagsverket. 

Tredje kvartalet
* CLS meddelade att man i den planerade pilotstudien kommer att använda en industrialiserad behandlingsenhet. Vid årsstämman den 7 juni 2012 informerades om att CLS funktionsprototyp skulle användas i pilotstudien, men tack vare avancerad och effektiv produktutveckling kan CLS istället använda den nya behandlingsenheten i studien.

* Vid andra konverteringstillfället av teckningsoptioner (serie TO 2B) nyttjades 19 874 teckningsoptioner och 20 262 nya B-aktier registrerades hos Bolagsverket. CLS tillfördes därmed drygt 140 000 SEK.

Fjärde kvartalet
* Vid tredje och sista konverteringstillfället av teckningsoptioner (serie TO 2B) nyttjades 782 350 teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid har totalt 840 867 B-aktier tecknats med stöd av 824 533 teckningsoptioner, motsvarande 5 962 146,77 SEK (av det totala beloppet om 6 100 560 SEK).

* CLS erhöll godkännande från Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, för inledande av pilotstudien i Helsingborg. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Läkemedelsverket hade inget att erinra om klinisk prövning av medicinteknisk produkt: "Clinical Laserthermia Systems AB - Lasermedierad termoterapi av solida tumörer. Resubmission". Därmed var det möjligt att starta den tidigare anmälda kliniska prövningen vid Helsingborgs Lasarett.

* Styrelseledamot Kjell Ivarsson begärde utträde ur styrelsen med anledning av att Ivarsson inte ska vara jävig i sin roll som biträdande sjukhuschef på Helsingborgs Lasarett.

* Helsingborgs lasarett ändrade sitt beslut på grund av andra prioriteringar och kommer inte att genomföra den planerade pilotstudien. Studien kommer därför att genomföras på ett annat sjukhus. CLS återkommer snarast med information i detta ärende.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar
Året 2012, har gett oss en stabilitet genom att nytt kapital tillförts och att intresset för vår metod har varit mycket stor. Vår marknadsstrategi är att först genomföra pilotstudier på flera lämpliga kliniker för att utvärdera olika indikationer av cancer. Målsättningen är att totalt etablera cirka 10 referenscenter de kommande 1 - 2 åren.

Vid genomförandet av vår pilotstudie kommer vi att ha en industrialiserad behandlingsenhet istället för vår funktionsprototyp. Vi har erhållit nödvändiga godkännanden för att starta vår studie i Helsingborg men konstaterar att Helsingborgs lasarett inte kommer att kunna genomföra studien utan vi kommer att ta fram en ny klinik för vår pilotstudie.

I grunden för verksamheten ligger att vi har ISO 13485/2003 certifiering och att vi påbörjade CE-märkningen under 2012 och vi väntar nu på att CE-märkningen skall vara klar inom kort.

Lars-Erik Eriksson 
VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Se rapporten från CLS på aktietorget.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT). Mer information finns på www.clinicallaser.se.