Clinical Laserthermia System AB

CLS halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 11:00 CEST

Ladda ner Halvårsrapporten här.


Sammanfattning av halvårsrapport 


Första halvåret (2012-01-01 - 2012-06-30)

* Nettoomsättning/bidrag uppgick till 123 135 SEK (175 000).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 838 652 SEK (-3 310 162).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,24).
* Soliditeten uppgick per den 30 juni 2012 till 92 %. 

Andra kvartalet (2012-04-01 - 2012-06-30)

* Nettoomsättning/bidrag uppgick till 23 135 SEK (175 000).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 430 957 SEK (-1 652 140).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,12).

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 745 525 aktier.
* Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
* CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

* I maj 2012 var CLS ett av företagen som deltog vid en delegationsresa anordnad av Invest i Skåne och delfinansierad av Vinnova. På plats i Kina besöktes flera universitetssjukhus i Beijing, Tianjing samt Shanghai och representanter för kinesiska myndigheter deltog vid dessa möten.

* Under maj 2012 genomförde CLS en företrädesemission som blev övertecknad med cirka 188 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes CLS cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader.

* Den 7 juni 2012 hölls årsstämma i CLS. Mer information om beslut på årsstämman finns att tillgå i pressmeddelande per den 7 juni 2012 med rubriken "Kommuniké från årsstämma". Pressmeddelandet finns att tillgå på bolagets (www.clinicallaser.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

* Genom en nyemission av units i februari 2012 emitterades 847 300 teckningsoptioner av serie TO 2B. Med anledning av den företrädesemission som CLS genomförde i maj 2012 omräknades teckningsoptionerna i enlighet med dess villkor. Innehav av en (1) teckningsoption TO 2B berättigar till teckning av 1,02 nyemitterade B-aktier till en kurs om 7,09 SEK. 22 309 teckningsoptioner nyttjades vid konverteringstillfället den 30 maj 2012 och 22 681 nya B-aktier registrerades hos Bolagsverket. 

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner TO 2B kan äga rum till den 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till B-aktier ges vid två tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

* CLS har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. 

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) driver verksamheten från Lund, med kontor på Medicon Village. Bolaget utvecklar och marknadsför en produkt för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT). 


Affärsmodell 

Bolagets produkt består huvudsakligen av två delar; en behandlingsenhet och en patientdel av engångskaraktär. Behandlingsenheten är planerad att säljas med lågt täckningsbidrag för att underlätta marknadspenetrationen genom en begränsad initial investering för sjukhus och kliniker. Som ett komplement kan behandlingsenheten till ett väsentligt rabatterat pris placeras ut om ett sjukhus eller en klinik tecknar avtal för en viss årlig förbrukning av patientdelen. 


Målsättning 

Globalt sett uppskattas, enligt styrelsens bedömning, det totala antalet patienter som kan behandlas med ILT till cirka 5,6 miljoner per år för samtliga relevanta tumörtyper. Bolagets övergripande målsättning är att, efter produktlansering, successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna. 


Produkten

CLS produkt är baserad på ILT-metoden och består huvudsakligen av två delar; en behandlingsenhet och en patientdel av engångskaraktär. ILT-metoden är skräddarsydd för att döda en cancertumör samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörer, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området. Någon annan behandling med dessa egenskaper finns enligt styrelsens bedömning för närvarande inte att tillgå. 

Hur fungerar då ILT-metoden? Mycket förenklat kan man beskriva det så här. En eller flera optiska laserfibrer förs in i eller sätts utanför en tumör. Laserstrålar värmer mycket skonsamt och kontrollerat upp tumören så att den dör. Ur cellerna i tumören läcker antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar, som sedan lär sig att attackera även andra tumörer och metastaser i kroppen. På detta sätt blir den behandlade patienten "vaccinerad" under behandlingen. 

ILT är, enligt styrelsens bedömning, den enda kända metoden där tumörer behandlas på plats i kroppen med en bevisad klinisk signifikant positiv effekt på immunförsvaret, en signifikant bevisad positiv effekt som har konstaterats i råttor. ILT ger denna effekt eftersom den kan behandla en tumör med så låg temperatur att tumörens alla antigena äggviteämnen bevaras, vilket innebär att dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och stimulerar ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdom. Behandling med produkten karaktäriseras av att vara skonsam för patienten med endast en begränsad risk för komplikationer. Bolagets produkt kan användas i stället för kirurgi eller som komplement till kirurgi och både för kurativ (botande) och palliativ (symptomlindrande) behandling. Botande behandling syftar till att göra patienten fri från cancer och symptomlindrande behandling syftar till att minska lidande och förlänga överlevnad. 

Ny kunskap om mekanismer och olika kombinationsbehandlingar kommer enligt styrelsens bedömning att kraftigt stärka metodens attraktivitet och konkurrenskraft. Kombination med kärltillväxthämmande eller immunmodulerande medel förstärker enligt styrelsens bedömning effekten av ILT. Förstärkt effekt kan också framkallas genom kombination med kärlavstängande behandling. 


VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Under maj månad 2012 genomförde vi en företrädesemission som tillförde bolaget närmare 2,9 MSEK före emissionskostnader. Det är med glädje jag kunnat konstatera att det fanns ett mycket stort intresse för nyemissionen. Beaktat det kapital vi tillförts kan vi lägga finansieringsarbetet bakom oss och arbeta vidare mot våra mål i närtid med optimalt fokus. 

I maj 2012 var CLS ett av företagen som deltog vid en delegationsresa anordnad av Invest i Skåne och delfinansierad av Vinnova. På plats i Kina besöktes flera universitetssjukhus i Beijing, Tianjing samt Shanghai och representanter för kinesiska myndigheter deltog vid dessa möten. Genom den genomförda resan kan jag konstatera att det finns ett mycket stort intresse för vår metod och jag tror att vi går en ljus framtid tillmötes.

Vår Spanska partner InterMedic har uppnått en positiv milestone; de har färdigställt vår behandlingsenhet och överlämnat denna för typprövning enligt medicintekniska riktlinjer och standarder. Överlämnandet skedde efter att ett antal tekniska förändringar hade gjorts, vilket medförde viss tidsmässig förskjutning i denna del. Det har i sin tur fått effekt på vår roadmap som jag, med uppdaterade uppskattade tidsangivelser, presenterar nedan. 

1. Pilotstudie i Helsingborg - förberedelser pågår. 
2. Fem enheter på specialkliniker för cancer i Europa - Q4 2012. 
3. Bredare lansering på nya marknader - första delen av 2013. 

Vi har, i enlighet med vad vi kommunicerade i memorandumet per april 2012, ställt in siktet på att nå positivt kassaflöde på årsbasis 2014. Detta bedömer vi fortfarande vara rimligt. Jag ser fram emot en fortsatt spännande resa. 

Lars-Erik Eriksson 
VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)


Aktien

B-aktien i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) listades på AktieTorget den 16 april 2009. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 juni 2012 uppgick antalet aktier i CLS till 13 745 525 stycken, varav 600 000 är icke listade A-aktier.


Teckningsoptioner

Utöver de utestående aktierna finns det totalt 1 197 300 stycken utestående teckningsoptioner i CLS; 824 991 av serie TO 2B och 350 000 av serie 2011/2014. Med anledning av den företrädesemission som CLS genomförde i maj 2012 omräknades teckningsoptionerna i enlighet med dess respektive villkor. För ytterligare information om teckningsoptionerna, se nedan. 

Teckningsoptioner av serie TO 2B
Dessa teckningsoptioner emitterades i CLS företrädesemission som avslutades i februari 2012. Innehav av en (1) teckningsoption TO 2B berättigar till teckning av 1,02 nyemitterad B-aktie till en kurs om 7,09 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till den 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till B-aktier ges vid två tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Teckningsoptioner av serie TO 2B är sedan den 8 mars 2012 föremål för handel på AktieTorget. 

Teckningsoptioner av serie 2011/2014
Det finns 350 000 teckningsoptioner utgivna till Stephan Dymling (100 000), Åsa Blidegård (50 000), Hans von Celsing (150 000) och Magnus Bolmsjö (50 000) med rätt att teckna vardera 1,07 ny B-aktie fram till 2014-06-30 till en kurs om 11,61 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitterades till 0,21 SEK motsvarande marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 13 juni 2011. 


Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 


Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 2012 23 november 2012
Bokslutskommuniké 2012 25 februari 2013


Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 24 augusti 2012 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Styrelsen

Magnus Bolmsjö Styrelseordförande
Åsa Blidegård Styrelseledamot
Hans von Celsing Styrelseledamot
Lars-Erik Eriksson Styrelseledamot och VD
Kjell Ivarsson Styrelseledamot
Karl-Göran Tranberg Styrelseledamot

Ladda ner Halvårsrapporten här.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT). Mer information finns på www.clinicallaser.se