Clinical Laserthermia System AB

CLS: Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 14:54 CEST

Idag, den 7 juni 2013, hölls årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vid stämman beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvoden, styrelse och revisor
Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 12 500 kronor per fysiskt sammanträde under 2013/2014 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget samt med 5 000 kronor per telefonsammanträde under 2013/2014 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Hans von Celsing, Karl-Göran Tranberg och Lars-Erik Eriksson omvaldes som styrelseledamöter. Rolf Kiessling, Karl Borrebaeck och Arne Ferstad nyvaldes till styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Hans von Celsing. Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets auktoriserade revisor Håkan Kantoft till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 347 143,2675 kronor och högst 5 388 573,0700 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 14 563 711 stycken och högst 58 254 844 stycken.

För ytterligare information kontakta: 
Lars-Erik Eriksson, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: 046-15 21 00
E-post: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT). Mer information finns på www.clinicallaser.se.