CombiGene AB

CombiGene AB (publ): CombiGene företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 17:04 CET

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 januari 2017. Teckningstiden löpte från och med 6 februari till den 20 februari 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 10 773 126 SEK tecknades med företräde, motsvarande 76 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 7 807 338 SEK. Därmed tecknades totalt 18 580 464 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar 131 procent.

Emissionsgarantier kommer inte att tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 14,2 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer att uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 31 januari 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 23 februari 2017. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CombiGene med 472 063,70 SEK genom nyemission av 4 720 637 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 652 223,00 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 16 522 230 stycken.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter att ersättas av aktier.

Kommentar VD, Jan Nilsson
Det är mycket glädjande att kunna konstatera att CombiGenes nyemission blev övertecknad och jag vill ta tillfället i akt att tacka såväl gamla som nya aktieägare för det förtroende de visat Bolaget. Tack vare det betydande kapitaltillskott som nyemissionen innebär kan vi nu inleda arbetet med den prekliniska långtidsstudie vi planerar att påbörja under andra kvartalet i år.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till CombiGene i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information
CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46(0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 17.00.

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.