Community Entertainment

Community Entertainment: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 13:53 CET

 

Fjärde kvartalet 2010

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 415 tkr.
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 255 tkr.
Nettoresultatet efter finansiella poster för sista kvartalet uppgick till 255 tkr.

Helåret 2010 (faktiska resultat jämförda med 2009 års resultat)

Nettoomsättningen för helåret 2010 uppgick till 985 (519 tkr).

Rörelseresultat för 2010 uppgick till -1372 (-3 816 tkr).

Resultat efter finansnetto uppgick till -1 372 (- 10 431 tkr).

VD-kommentar:
Under senare delen av 2010 har bolaget fått ökad uppmärksamhet och flera erkännanden för bolagets plattform, Million Mind som fyller ett naturligt behov på marknaden för Utbildning, Upplysning och Underhållning.

I enlighet med tidigare lämnad prognos så nådde bolaget under Q4 2010 lönsamhet och visade ett överskott med en marginal på 56 %. Vi bedömer att, under 2011 kommer koncernen löpande kunna hålla en rörelsemarginal som inte understiger 20 %. En första försiktig prognos för koncernresultatet 2011 ligger på ett överskott motsvarande 1 MSEK.

Vi har nu många intresserade kunder där vi räknar med att under första halvåret 2011 bredda såväl kundunderlag som att färdigutveckla plattformen med ett färdigt backoffice som kommer möjliggöra automatiserad försäljning av frågesport som tjänst. Vårt E-Learning-erbjudande representerar fortsatt stor potential och vår målsättning är att presentera vår färdigutvecklade produkt, som skett i samarbete med Bonnier Utbildning, på världens största skolmässa BETT januari 2012.


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
På styrelsemöte den 4 oktober beslutades om förvärv av Easy Business AB. Förvärvet beslutades ske genom en apportemission om 12 miljoner nyemitterade aktier i CEAB till säljaren PSA Easy Interaction AB. Emissionen registrerades hos bolagsverket den 28 dec 2010.

Bonnier Utbildning visade en ny produkt utvecklad av CEAB på skolmässan Skolforum i Älvsjö 1 november. Produkten, integrerad frågesport, framtagen för att implementeras i Bonniers satsning på digitala böcker, lovar mycket för produktsegmentet e-Learning för framtiden.

Överenskommelse med Linneuniversitetet i Växsjö ta fram en frågesportapplikation i syfte att examinera och förenkla lärarresurser vid rättningar av prov. Denna produkt har internationell potential.

På styrelsemöte den 7 december beslutades om förvärv av Easy Media AB. Förvärvet beslutades ske genom en apportemission om 9 miljoner nyemitterade aktier i CEAB till säljaren Media Works Ltd Malta. Emissionen registrerades hos bolagsverket den 28 dec 2010.

Slutleverans och utbildning genomförd till Nationalencyklopedin för deras förvärv av en kopia av Kunskapsjakten under december månad.

Bonnier Utbildning har utökat uppdraget till CEAB att vidareutveckla framtagen produkt i syfte att till hösten 2011 kunna erbjuda skolsystemet en bredare produkt som implementerats i fler e-böcker.Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har erhållit utökat uppdrag för dotterbolaget Easy Media AB av Svenskt Näringslivs tidning Entreprenör.

På en extra bolagsstämma den 12 jan 2011 beslutade stämman om ändrade regler för kallelse. Kallelse till stämma kommer nu ske med e-post och enkel annons i Dagens Industri.

Framtidsutsikter
Bolaget fokuserar nu i huvudsak på två egenutvecklade plattformar, Million Mind och Easy Business CMS. Målsättning är att expandera inom båda produktsegmenten genom en tydligare och mer fokuserad marknadsföring till befintliga kundkontakter och relationer. Vårt lönsamma konsultföretag, Easy Media, kommer söka utöka sina fasta uppdrag att omfatta större välkända varumärken där man samtidigt fortsätter att utveckla synergier för CEABs andra produkter till dessa kunder.

För Million Mind och Kunskapsjakten kommer en försiktig internationalisering påbörjas under 2011. Vi diskuterar ett utökat samarbete med olika aktörer om formatet Kunskapsjakten som kan komma tas fram i en ny version kallad Million Mind med ny grafisk profil. Nya samarbeten med stora välkända encyklopedier kommer sätta våra frågesporter på dessa marknader. I takt med att Bonnier lanserar fler integrerade frågesporter till sina e-böcker kommer vår produkt i detta segment kunna behålla sin idag unika position och samarbeten med Bonnier lika distributörer och tillverkare av s.k. smartboards är att förvänta.

CEABs har efter 10 års utvecklande nu en produkt med internationella expansionsmöjligheter med stor framtida intjäningspotential. 2011 ska bli ett spännande år på CEABs fortsatta resa.Finansiell information för bolaget
Fjärde kvartalet

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 415 tkr.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 255 tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 424 tkr.


Eget kapital

Aktiekapital vid periodens utgång uppgick till 11 006 514 kr motsvarande 0,2 kr/aktie.

Medarbetare
Antalet medarbetare för bolaget vid periodens utgång uppgick till 4 stycken varav 1 som konsult