Community Entertainment

Community Entertainment: Kvartalsredogörelse Q3 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 15:29 CET

 

Tredje kvartalet (Q3) 2010 (faktiska resultat jämförda med 2009 års resultat)

Nettoomsättningen uppgick till 265 tkr (159 tkr).

Rörelseresultat för perioden uppgick till -210 tkr (-546 tkr).

Resultat efter finansnetto uppgick till - 210 tkr (-549 tkr).

Väsentliga händelser under kvartalet

* Avtal med Bonnier Utbildning om integration av vår plattform Quiz Widget i sin digitalisering av läromedel
* NE köper en egen applikation av vår utvecklade plattform Kunskapsjakten
* Riktad emission till en grupp ägare in CEAB tecknades med 1 MSEK
* Förhandlingar om förvärv av Easy Business Sweden AB, dotterbolag till PSA Easy Interaction AB.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD-kommentar:

Bolaget har under augusti och september förhandlat med Easy Interacftion AB om ett förvärv av delar av deras plattform och rörelse vilket har lett fram till beslut om genomförande. Förvärvet beslutades av styrelsen den 4 oktober i kraft av bemyndigande givet av årstämman den 28 juli. CEAB förvärvar 100 % av dotterbolaget, Easy Business Sweden AB av Easy Interaction AB, genom en apportemission där CEAB nyemitter 13 miljoner aktier. Värdet av förvärvet uppgår till 2,6 MSEK.

I och med förvärvet tillförs CEABs såväl behövliga tekniska resurser som mer säljkapacitet vilket beräknas få genomslag redan under Q4 2010. Det förvärvade bolaget har positivt kassaflöde.

CEAB redovisar för oktober ett överskott om 105 tkr, bolagets första månad med ett positivt resultat, där vi nu fortsättningsvis räknar med att kunna balansera Intäkter och kostnader.

CEAB har genom affären med NE förra hösten och nu med Bonnier Utbildning identifierat det område som bäst passar vår mjukvara och plattform, e-Learning, som har en mycket stor marknadspotential internationellt. Vi har i vår uppdaterade affärsplan siktat på deltagande på världens största skolmässa BETT jan 2012 i London där vi senast räknar få brett genomslag för vår plattform.

Under 2011 kommer vi med fortsatt samarbete med Bonnier Utbildning förfina funktionalitet i vår plattform. CEAB för diskussion med ett universitet i Sverige där målet är att ta fram nya digitala verktyg för examination av studenter på universitet och högskolor som kan automatisera och rationalisera dyrbara resurser från lärare. Efter ett proof-of-concept i Sverige ser vi en mycket stor potentiell internationell marknad.

Under Q4 kommer intensifiering ske för framtagande av ett administrationsverktyg, s.k. back office (BO) version 1.0 vilket kommer möjliggöra expansion av marknadsföring och i förlängningen, automatiserad försäljning och administration online. Ett steg närmare QaaS, "Frågesport som tjänst". Med ett BO kan vi även bredda vår kundbas att omfatta reklam och webbyråer där vår plattform har en naturlig tillhörighet och användning.

MM plattformen passar bra för: Utbildning, Underhållning, Upplysning

CEAB redovisar årsbokslutet 2010 fredagen den 25 februari 2011


Aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Bolaget har per 30 september 2010 34 032 573 aktier, 3 906 458 kr i konvertibellån samt 23 053 760 teckningsoptioner utgivna. Totalt utgivna instrument uppgår till 57 086 333.