Connecta AB

Connecta AB avnoteras 2004-05-10

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 16:02 CEST

Handeln i Connectas aktie kommer, som tidigare meddelats, att upphöra 2004-05-10. Aktien i Connecta AB är föremål för handel på Nya Marknaden.

Nanook Investment AB har genomfört en apportemission riktad till de aktieägare i Connecta AB som innehar 500 aktier eller fler i Connecta. Efter partiellt erbjudande innehar Nanook 89,99 procent av aktierna i Connecta. Styrelserna för Nanook och Connecta har överenskommit om att genomföra en fusion via absorption. PRV har den 12 februari registrerat fusionsplanen. Efter det att PRV givit tillstånd till fusionen kommer denna att verkställas. Verkställandet innebär att all Connectas verksamhet, tillgångar och skulder uppgår i Nanook. Fusionen innebär vidare att Connecta upphör att existera utan att träda i likvidation. Efter fusionens verkställande kommer den som fortfarande innehar en aktie i Connecta erhålla ett kontant fusionsvederlag på 6,50 kronor per aktie.

Stockholm den 3 maj 2004, Connecta AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Lars Grönberg, Styrelseordförande, Connecta AB, tel 0707-275455
Sten Wranne, CFO, Connecta AB, tel 08-6358000

Connecta [ http://www.connecta.se/]
Connecta drivs av att skapa värde tillsammans med våra kunder genom att konsekvent kombinera affärskunnande med IT-kompetens på den svenska marknaden.