Conpharm

Conpharm AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:59 CEST

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under årets sex första månader uppgick till 947 TSEK (860 TSEK motsvarande period år 2006). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 228 TSEK (en förlust om -171 TSEK motsvarande period 2006).


VERKSAMHETEN

Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier (s.k. fas-3 studier) skall genomföras innan registreringsansökan lämnas in till myndigheten. Dessa studier kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet. För att kunna genomföra dessa prekliniska studier har Meda gjort ett antal försök med att hitta en beredning, som innebär att Reumacon kan ges till försöksdjur i tillräckligt hög dos.

I ett försök under 2006 har, vid engångsdosering, tillräckliga plasmakoncentrationer uppnåtts hos försöksdjuren. Dessa resultat måste bekräftas i en studie med upprepad dosering innan den finala säkerhetsstudien kan inledas. Doseringsstudien skulle genomföras under hösten 2006 men har blivit försenad beroende på att Meda önskar testa ytterligare några beredningar innan doseringsstudien startas. Detta för att denna studie skall genomföras under bästa möjliga förhållanden.

Planen är att resultat skall vara klartbörjan av år 2008. Om resultatet är positivt beräknas en säkerhetsstudie starta undersamma år.
Enligt styrelsens bedömning kan en prognos för när en registreringsansökan för Reumacon kommer att inlämnas inte göras förrän det är klarlagt att en konklusiv säkerhetsstudie kan genomföras.

Försäljning. Intäkterna under perioden består av royalty av försäljningen av Wartec och Podofilox samt försäljning av råvara och spatlar. Royaltyintäkterna under perioden är 9% lägre än motsvarande period förra året till följd av en sämre försäljning av Podofilox i USA. Resultatförbättringen detta år förklaras huvudsakligen av lägre varu-och rörelsekostnader.

Målsättningen är att kunna balansera verksamhetens kostnader med intäkterna av försäljningen av Wartec och Podofilox till dess att Reumacon blir registrerat.

Nästa rapport publiceras 16/11 2007.

Uppsala 17 augusti 2007

Styrelsen

Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@telia.com

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor