Coop

Coop Bank-projektet avbryts

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 12:21 CEST

Finansinspektionen har idag meddelat att den kommer dra tillbaka den bankoktroj som Coop Bank AB haft sedan maj 2002. Coop Bank ägs gemensamt av Kooperativa Förbundet (KF), Skandia Liv och TeliaSonera. KF anser inte att projektet tillför kundnytta eller har möjlighet att bli lönsamt. KF och TeliaSonera gör samma bedömning av projektets affärsmässiga förutsättningar och framtida kapitalbehov.

– Finansinspektionens beslut är naturligt och väntat, men vi beklagar att processen mellan ägarna har varit så långdragen att det här blev resultatet. Självklart är det ett misslyckande för alla inblandade att projektet inte går att genomföra och att processen tagit så lång tid, säger Börje Fors, VD i KF och styrelseordförande i Coop Bank.

KF har sedan en tid tillbaka bedömt att projektet Coop Bank inte har affärsmässiga förutsättningar att lyckas i sin nuvarande form. En rad olika handlingsalternativ har analyserats och diskuterats men ägarna har inte kunnat enas.

– Vi vill inte kasta goda pengar efter dåliga. Därför har KF förordat att projektet Coop Bank avbryts och att verksamheten avvecklas på ett kontrollerat sätt. Vi vill inte förbruka mer av KFs medlemmars och medarbetares förtroende genom att lansera en bank utan långsiktig framtid. Vi har därför sökt en uppgörelse som innebär att kostnaderna för alla parter begränsas så långt som möjligt, säger Börje Fors

Sedan september 2001 har marknadsförutsättningarna förändrats. Kunderna har visat sig vara mindre benägna att byta bank än många trodde då. Det utrymme som fanns på marknaden när Coop Bank startade i september 2001 finns inte längre.

– KF har agerat i enlighet med kooperationens värderingar och varit påtryckare i marknader som inte fungerar. Genom Coop Banks och andra nya bankers agerande har marknaden förändrats och därför har projektet ändå bidragit till att förbättra villkoren för våra medlemmar, säger Börje Fors.


Bakgrundsinformation om KF och Coop Bank

Coop Bank ägs av KF (45 procent), Skandia Liv (35 procent) och TeliaSonera (20 procent). I Coop Banks styrelse sitter representanter för samtliga ägare. Styrelseordförande i Coop Bank är Börje Fors, KF. Övriga styrelsemedlemmar är Magnus Håkansson, Leif Passmark, Magnus Ohlsson och Jan E Rudberg. I bankens styrelse finns också tre vakanta styrelseplatser. Syftet var att de skulle besättas av personer med bankerfarenhet när banken gick in i ett driftsläge.
När projektet startade ingick ägarna ett aktieägaravtal som reglerar att de i proportion till sin ägarandel ska skjuta till kapital upp till 700 Mkr. För KFs del innebär det 315 Mkr.
Den gemensamma visionen för projektet var att skapa en hushållsbank som erbjöd finansiella vardagstjänster med riktigt fördelaktiga villkor och enkla lösningar för att kunna bidra till en bättre hushållsekonomi och enklare vardag. För att kunna göra detta på ett lönsamt sätt behövde Coop Bank en stor kundbas, minst 500 000 kunder.
Projektet hade på ett antal byggstenar. KFs viktigaste bidrag var:
Kundbasen i form av 3,7 miljoner MedMera-kort inklusive 500 000 MedMera-konton
Tillgången till detaljhandeln som distributionskanal för banken via avtal med Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna
Kundtjänst för banken i samarbete med MedMera-kortets kundtjänst
Varumärket Coop Bank som KF har upplåtit till banken
Den samlade kunskap som finns inom konsumentkooperationen kring detaljhandel och hur man driver detaljhandelsbaserad försäljning
Skandias viktigaste bidrag till banken var bankerfarenheten (från starten av Skandiabanken) och en IT-plattform för bank. TeliaSoneras viktigaste bidrag var kunskapen om hur finansiella tjänster kan erbjudas via moderna telekombaserade lösningar.

I september 2002 fördes, efter information till kontohavarna, cirka 500 000 MedMera-konton över till Coop Bank. Dessa konton ligger alltså formellt i banken men hanteras på oförändrat sätt av KF.
Coop Bank bedriver idag pilotverksamhet med cirka 1 000 kunder med ett begränsat produktutbud.
Coop Bank beviljades oktroj av Finansinspektionen i maj 2002. Finansinspektionen har hållit sig löpande informerade om utvecklingen i projektet liksom om diskussionerna mellan ägarna.
Coop Bank har idag 21 anställda. VD i Coop Bank sedan december 2002 är Nils Bengtsson.

Kronologi KF och Coop Bank

År Månad Händelse
2001 Sommaren KF, Skandia Liv och TeliaSonera inleder diskussioner om att gemensamt undersöka möjligheterna att erbjuda finansiella tjänster i en ny bank
3 september KF, Skandia Liv och TeliaSonera lanserar planerna på ett gemensamt bankprojekt vid en pressträff
5 oktober Ansökan om oktroj för Coop Bank lämnas in till Finansinspektionen
2002 22 maj Finansinspektionen beviljar oktroj
1 oktober KFs MedMera-konton (cirka 500 000 konton) överförs formellt från KF Kort till Coop Bank
16 december Nils Bengtsson utses till tf VD i Coop Bank. Tidigare VD Thomas Idermark lämnar banken
2003 17 februari Coop Banks styrelse hänskjuter frågan om bankens framtid till ägarna
22 maj Finansinspektionen skriver ett brev till Coop Bank och begär svar på en del frågor om bankens verksamhet
13 juni Coop Banks styrelse svarar Finansinspektionen

Ytterligare information:
Börje Fors, vd och koncernchef KF, 08-743 1710
Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 2113, 00707-940 940