Coop

Coop Norden förbättrar sitt andra tertial

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 13:31 CEST

Efter årets åtta första månader redovisar dagligvarukoncernen Coop Norden ett rörelseresultat om 326 MSEK (föregående år 190 MSEK). Rörelseresultatet under det andra tertialet (maj-augusti) uppgick till 411 MSEK, jämfört med 165 MSEK i fjol. Butiksförsäljningen har ökat och några av de omedelbara åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten börjar ge resultat. De mer långsiktiga besparingsprogram som nu genomförs inom koncernen väntas ge successiv effekt inom de närmaste 18 månaderna.

– Vi är ännu i början av en lång och tuff seglats för att göra Coop Norden till en lönsam koncern, säger koncernchef Svante Nilsson. Därför känns det bra att kunna konstatera att vi verkar vara på rätt kurs även om vi har lång väg kvar till målet.

Koncernens totala försäljning i Norden ökade under årets första åtta månader från 54,9 mdr SEK under motsvarande period förra året till 56,6 till Mdr SEK i år, en ökning med 3,1%. Resultatet efter finansnetto ökade till -46 MSEK (-91 MSEK). Huvudförklaringarna till det förbättrade resultatet är dels en högre försäljning, dels försäljningen av margarinverksamheten i Norge som bidrog med 131 MSEK. Dessutom har snabba effektiviseringsåtgärder i flera av butikskedjorna redan börjat ge resultat.

I dotterbolaget Coop Sverige finns de största resultatavvikelserna. Här vidtas också kraftiga besparingar, framför allt i serviceorganisationen men också i distributions- och butiksledet.

– Vi i koncernen är nu fokuserade på att omstrukturera för att dra fördel av de möjligheter som en nordisk samordning kan ge, säger Svante Nilsson. Det kommer att innebära minskade kostnader och stärkt effektivitet. Det är ett genomgripande arbete som innefattar många människor. Vi håller ett högt tempo och har till exempel vår nya inköpsorganisation på plats inom kort.

– Våra ägare ställer tydliga krav på resultat, fortsätter koncernchefen. Det kraftfulla program som vi nu genomför behöver en tid för att ge effekt men vi väntar att resultatet av åtgärderna kommer att bli tydliga inom 18 månader.

Coop Danmarks butiksförsäljning ökade under årets första åtta månader med 3,1%. Det innebar rörelseintäkter på 21,6 (21,0) Mdr DKK. Dessutom bidrar lägre omkostnader till att rörelseresultatet uppgår till 160 MDKK, vilket är en ökning med 77 MDKK gentemot föregående år.

För Coop Norge uppgår rörelseintäkterna till 9,8 (8,8) Mdr NOK, vilket innebär en ökning med 11,7% gentemot föregående år. Rörelseresultatet efter finansnetto påverkas av en reavinst på 117 MNOK från försäljningen av margarinverksamhet och uppgår till 234 MNOK. Det överstiger föregående års resultat med 131 MNOK.

Coop Sveriges rörelseintäkter uppgår till 18,8 (18,4) Mdr SEK, vilket är en ökning med 1,9% gentemot föregående år. Rörelseresultatet uppgår till -80 MSEK, vilket är 133 MSEK lägre än föregående år. Coop Sverige arbetar för närvarande med ett flertal projekt, både för att minska kostnadsmassan och för att utveckla butikskoncepten.

Coop Norden resultat januari – augusti (MSEK)
Period Rörelsens intäkter Rörelseresultat
Jan-aug 2001 52 055 -1
Jan-aug 2002 54 934 190
Jan-aug 2003 56 655 326

Coop Norden resultat maj – augusti (MSEK)
Period Rörelsens intäkter Rörelseresultat
Maj-aug 2001 24 767 -26
Maj-aug 2002 27 336 165
Maj-aug 2003 28 483 411

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Avseende Coop Norden
Svante Nilsson, vd Coop Norden, +46 8 743 54 01
Maria Arnholm, informationsdirektör, +46 703 74 42 89

Avseende Coop Danmark
HC Madsen, vd Coop Danmark, +45 43 86 44 04

Avseende Coop Norge
Svein Fanebust, vd Coop Norge, + 47 90 05 74 93

Avseende Coop Sverige
Svein E Skorstad, vd Coop Sverige, +46 702 38 80 06

Coop Norden AB etablerades den 1 januari 2002. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna i Danmark, Norge och Sverige har man 65 000 medarbetare och drygt 3000 butiker och stormarknader. Den sammanlagda butiksomsättningen uppgår till 135 miljarder SEK. Koncernkontoret ligger Stockholm.