Corem Property Group AB

COREM PROPERTY GROUP: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:19 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51482


(NGM:CORE)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, kallas till årsstämma den 28 maj 2009, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 28 971 520. Av dessa aktier är för närvarande 154 200 aktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast den 22 maj 2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 maj 2009

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, eller via email info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 22 maj 2009. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.


Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om kontant nyemission
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
20. Beslut om valberedning
21. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 skall ske med en krona per aktie.


Styrelsesammansättning och arvoden (punkt 11 - 13)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget skall vara fem och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Valberedningen föreslår omval av Fred Andersson, Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Erik Selin och Jan Sundling. Fred Andersson föreslås som ordförande.

Styrelsens arvoden skall uppgå till 240 000 kronor för styrelseordföranden och 120 000 kronor vardera för övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör skall dock inte erhålla något styrelsearvode.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare - dock ej till verkställande direktören - till ett belopp motsvarande maximalt fyra till sex månaders lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, motsvarande ITP planen om Corem hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för fyra av fem ledande befattningshavare. Styrelsen skall, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören, ekonomichefen, fastighets- och projektchefen, transaktionschefen och förvaltningschefen.


Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras och/eller konverteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent. Aktierna och/eller konvertiblerna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.


Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Styrelsen får för bolagets räkning förvärva så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier efter varje förvärv. Syftet med förvärvet är att underlätta styrelsens arbete med bolagets kapitalstruktur och att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2010.


Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår ändring av § 8 i bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."

Föreslagen ny lydelse: "Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att a) ändring av tidsfristen för kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar ändring i bolagsordningen, samt b) sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om kontant nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om kontant nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att besluta om att genomföra en ägarspridning och kapitalanskaffning i samband med en notering av aktierna i Corem Property Group AB (publ) vid NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.


Valberedningens sammansättning (punkt 20)

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. En av ledamöterna, tillika valberedningens ordförande, skall vara Thomas Lifvendahl. Övriga två ledamöter skall vara representanter för var och en av de två största aktieägarna.

Namnen på de övriga två ledamöterna samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras sex månader före årsstämma 2010 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.


Övrigt

Årsstämmans beslut avseende punkterna 15, 16, 17 och 18 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast 14 dagar före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.


Stockholm i april 2009


Corem Property Group AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta

Rutger Arnhult, verkställande direktör, 08-503 853 33