Intrum Justitia AB

CORRECTION: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 09:20 CEST

Tredje kvartalet 2012

  • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2012 uppgick till 1 003 MSEK (998). Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent med en organisk tillväxt på 6 procent (3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 271 MSEK (264). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 4 MSEK (4). Rörelsemarginalen var 27 procent (26) före och efter omvärderingarna.
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 177 MSEK (171) och resultatet per aktie var 2,21 SEK (2,14).
  • Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 299 MSEK (660).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 496 MSEK (544)

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung
Intrum Justitia har haft en stabil utveckling under 2012, även under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent och rörelseresultatet  ökade med 10 procent justerat för valutaeffekter och omvärderingar av portföljer. Kassaflödet från rörelsen är starkt och uppgick till 496 MSEK för kvartalet. Vår finansiella flexibilitet är mycket god, med tillgängliga, outnyttjade krediter om cirka 3 miljarder SEK i slutet av det tredje kvartalet, efter det första halvårets framgångsrika anpassning av vår bankfinansiering  samt etablering av Intrum Justitia på obligationsmarknaden.

Verksamhetsområdet Finansiella tjänster har haft en positiv utveckling under kvartalet. Verksamhetsområdet domineras av köp av förfallna fordringar där avkastningen på skuldportföljerna uppgick till 19%. Intäkterna ökade med 27 procent under det tredje kvartalet justerat för valutaeffekter med en verksamhetsmarginal på en fortsatt hög nivå.

Vår Kredithanteringsverksamhet fortsätter att utvecklas stabilt. Omsättningen ökade med 5 procent under det tredje kvartalet, justerat för valutaeffekter. Till följd av att vi fortsätter att öka antalet ärenden som hanteras i de rättsliga systemen påverkas resultatet kortsiktigt negativt. På längre sikt kommer dessa åtgärder att bidra till en ökad intjäning och ökad stabilitet i verksamheten.

I våra regioner har Norra Europa en positiv trend med ökande intäkter och rörelseresultat. Utvecklingen drivs av ökade investeringar i portföljer med förfallna fordringar, men också av en god utveckling inom kredithantering samt god kostnadskontroll. I Centrala Europa var utvecklingen stabil som helhet under det tredje kvartalet. I Tyskland är investeringsnivån i nya portföljer med förfallna fordringar fortsatt för låg vilket medför att effektiviteten i verksamheten inte är tillfredsställande. Mot bakgrund av den otillfredsställande utvecklingen genomförs för närvarande en genomlysning av den tyska verksamheten. I Västra Europa ser vi fortsatt en påverkan av det osäkra makroläget, vilket resulterat  i att vi selektivt minskar investeringsnivåerna i portföljer med förfallna fordringar samt att vi har ökade kostnader för inkassering.

Presentation av Delårsrapporten
Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring +46 (0) 8 505 597 72 (SE) eller +44 (0) 20 710 862 05 (UK). 

Ytterligare information
Lars Wollung, verkställande direktör och koncernchef, tel: 08-546 10 200
Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 10 200
Annika Billberg, IR & Kommunikationschef, tel: 08-545 10 203, mobil: 070-267 9791

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.