Countermine Technologies AB

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:35 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51492


(NGM:COUM B)

- Nyckeltal för perioden
* Nettoomsättningen uppgick till 17,1 Mkr (3,9)
* Resultat efter skatt blev -3,4 Mkr (-8,0)
* Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kronor (-0,16)
* Soliditeten uppgick till 84,0 procent (73,3)


(För tabell se bifogad fil.)


- Väsentliga händelser under perioden
* Countermine Libya slutförde uppdraget i Ras Lanuf inom avtalad tid.
* Ett fabriksnytt Lightwingplan för markundersökningar förvärvades under januari och ytterligare ett under mars månad. Dessa flygplan finns nu i Libyen för insatser i närtid.
* Terrafirma d.o.o påbörjade ett nytt uppdrag direkt från CROMAC, den kroatiska minröjningsmyn-digheten
* Det totala antalet aktier i Countermine Technologies AB har per den 30 januari ökat från 2 987 500 aktier av serie A till 3 585 000 aktier och antalet aktier av serie B har ökat från 88 236 808 till
105 884 169 aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår därmed till 109 469 169 st motsvarande ett aktiekapital om 10 946 916,90 kr.
* Countermine avser att utöka minröjningsverksamheten genom bud på Scanjack AB, tillverkare av minröjningsmaskinen Scanjack 3500. Förvärvet kommer att ske genom apportemission förutsatt årsstämmans godkännande.
- Händelser efter första kvartalets utgång
* Countermine har fått ett första mindre uppdrag i Turkiet genom att vinna en anbudsomgång av stor principiell och politisk betydelse. Det lokala helägda dotterbolaget ska röja en gränsövergång till Syrien i området Cobanbay i Killis. Ytan uppgår till cirka 38 000 m2.
* Flera nya uppdrag i Kroatien säkerställer en god beläggning.

- VD:s kommentar
Det första kvartalet 2009 uppvisade en god nettoomsättning och även om resultatet blev negativt, har bolaget stärkts under perioden.
Det marknadsgenombrott som efter kvartalets utgång också uppnåddes i Turkiet, överensstämmer med våra förutsägelser i början av förra året trots att uppdraget är av mindre omfattning. Att försiktighet är en dygd är vi väl medvetna om som en given förutsättning för de operativa delarna av vår kärnverksamhet. Där, såväl som i förhållandet till kapitalmarknaden, vill vi så långt som möjligt undvika risker och inte lova mer än vad vi tror oss kunna hålla.
Vi arbetar målmedvetet för att i alla delar motsvara såväl våra ägares som marknadens förväntningar. Mot bakgrund av utvecklingen under 2008 och inledningen av innevarande år, har min tillit till bolagets långsiktiga förmåga att leverera, stärkts. Jag har förmånen att leda en liten men dedikerad organisation, som gör sitt yttersta för att skapa ökade intäkter till lägsta möjliga kostnad.
Genom kvalitativt arbete i Kroatien och Libyen har vi successivt skapat en växande respekt för Countermine i kundmarknaden, något som har börjat märkas i resultatutvecklingen.
Bolagets fokusområden utgörs av Kroatien där vi varit verksamma sedan nio år samt av Libyen, Turkiet och Egypten. Framgångarna i Libyen under 2008 var viktiga och vi har goda skäl att tro att de kommer att fortsätta. Även Kroatien fortsätter att utvecklas väl med återkommande uppdrag som medför god beläggning och en ökande lönsamhet. Ottawakonventionen trädde i kraft 1999 och cirka 155 länder har ratificerat konventionens totalförbud mot personminor. Två av åtagandena är att förstöra alla befintliga lager av personminor inom en fyraårsperiod från det datum då konventionen träder i kraft för nationen i fråga, samt att sanera alla utplacerade minor inom en tioårsperiod.
Tidsperioden för sanering av utplacerade minor löper snart ut för flera medlemsnationer, samtidigt som mycket stora arealer återstår att sanera. Även om många länder begär förlängning av tiden ser vi att nya kommersiella intressen uppstår för att tillvarata minerad mark för exploatering. Vi tror att vi kan se fram emot en ökad saneringstakt under kommande år.
För Countermines del avser vi att möta den ökande efterfrågan med en kontrollerad expansion. Vi byg-ger just nu två nya Oracle-maskiner i Södertälje. Countermine Technologies styrelse har också i februari 2009 lämnat ett bud på det svenska bolaget Scanjack AB som tillverkar och marknadsför minröjningsmaskinen Scanjack 3500. Det är vår uppfattning att Scanjack har kompletterande kompetenser, vilket bland annat kommer att skapa synergier i den framtida tillverkningen av minröjningsmaskiner. Förvärvet kommer att ske genom apportemission, det vill säga att köpeskillingen kommer att erläggas i form av nyemitterade aktier i Countermine. Förvärvet villkorades av ett godkännande vid Countermines årsstämma samt av att ett 25-procentigt ackord godtas från Scanjacks borgenärer och att Countermine erhåller accepter från mer än 90 procent av kapitalet i Scanjack.
Jag känner stor tillförsikt inför vår fortsatta utveckling under 2009. I olika sammanhang har jag tidigare påpekat att bolaget kommer att kunna ha varierande kvartalsresultat så länge vi inte har flera parallella uppdrag - gärna i olika geografiska marknader. Det första kvartalet är ett sådant exempel då vi avslutat ett större uppdrag utan att ännu ha påbörjat ett nytt.
När vi idag ser de möjligheter vi har i våra marknader, är det vår övertygelse att 2009 kommer att vara det år då bolaget för första gången visar ett positivt helårsresultat. Hur stort detta kan bli måste vi få kvalificera i våra kommande kvartalsrapporter.
Christer Bergquist
Verkställande direktör- Verksamheten
Countermine Technologies AB
Countermines affärsidé är att tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt återställa mark med miss-tänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Visionen är att bli en ledande operatör inom minsaneringstjänster och effektivt bidra till att minska det globala minproblemet.
Koncernens verksamhet har länge varit koncentre-rad till Kroatien men bedrivs nu i ökande omfatt-ning även i Libyen och Turkiet. Bearbetning av den egyptiska marknaden pågår parallellt.
Countermine Engineering AB
Countermine Engineering samordnar all utveck-ling, konstruktion och produktion av minsane-ringsutrustning samt säkerställer underhåll och tillgången till reservdelar.
Kroatien
Terra Firma d.o.o växer och bolaget har en god till-strömning av nya uppdrag. Den lönsamhetsför-bättring vi såg under 2008 har fortsatt under 2009.
Libyen
Verksamheten blir alltmer etablerad och Counter-mine har lyckats skapa en position av betydelse på kort tid. Merparten av aktuella bearbetningar och offerter är knutna till större företag inom energi-sektorn eller till den Libyska staten.
Turkiet
Countermine har under april vunnit sitt första uppdrag i landet med anknytning till gränsområdesprojektet mot Syrien. Uppdraget avser röjning av en gränsövergång i området Cobanbay i Killis. En normal överklagandetid om 20 dagar har inletts i anbudsförfarandet, varefter arbetet kan påbörjas.
Det turkiska parlamentet förväntas inom kort även ge klartecken till att återuppta upphandlingarna för de mycket stora gränsområden som ska röjas.
Egypten
Countermine Egypt bildades under 2008 och har erhållit erforderliga tillstånd för min- och ammuni-tionsröjning samt kvalitetskontroll. Vi förväntar oss att intjäningen startar under det tredje kvartalet 2009.

- Kommentarer till nettoomsätt-ning, kostnader och resultat
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 17,1 Mkr (3,9).
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till -26,4 Mkr (-11,6).
Resultat
Resultat efter skatt för första kvartalet blev -3,4 Mkr (-8,0) motsvarande -0,03 kronor (-0,16) per aktie.
- Kommentarer till investeringar, likviditet, eget kapital och finan-siell position
Likviditet
Vid kvartalets slut hade Countermine 22,3 Mkr (2,8) i likvida medel.
Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 212,2 Mkr (146,0). Ökningen är hänförlig till under perioden 10-24 november 2008 genomförd nyemission med företrädesrätt för Countermine Technologies aktieägare. Emissionen tecknades till sammanlagt cirka 48 procent varav cirka 37 procentenheter tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 11 procentenheter tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 52 procent tecknades av Yggdrasil AB genom en emissionsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag. Emissionen var därmed fulltecknad och tillförde Countermine Technologies cirka 18,2 Mkr före emissionskost-nader.
Totala antalet aktier vid kvartalets slut var
109 469 169 och det totala aktiekapitalet uppgick till 10 946 916,90 kr.
Koncernens soliditet var vid periodens slut 84,0 procent (73,3).
Kassaflöde och finansiell position
Kassaflödet under första kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 Mkr (-3,0).
Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 0,1 Mkr (0,0) med ett resultat efter skatt uppgående till -3,7 Mkr (-1,2).
Investeringarna under första kvartalet uppgick till
2,7 Mkr (0,02).
- Väsentliga händelser under rap-portperioden
Countermine Libya
Bolaget slutförde uppdraget i Ras Lanuf inom avtalad tid.
Terrafirma d.o.o. i Kroatien
Bolaget påbörjade ett nytt uppdrag direkt från CROMAC, den kroatiska minröjningsmyndigheten. Uppdraget säkerställer full beläggning i det kroatiska bolaget in i april.
Bud på Scanjack AB
Countermine avser att utöka minröjningsverksam-heten genom bud på Scanjack AB, tillverkare av minröjningsmaskinen Scanjack 3500. Förvärvet kommer, förutsatt årsstämmans godkännande, att ske genom apportemission.
- Händelser efter rapportperio-dens utgång
Turkiet
Countermine har fått ett första mindre uppdrag i Turkiet av stor principiell och politisk betydelse. Ytan som ska minröjas omfattar cirka 38 000 m2.
Kroatien
Terrafirma d.o.o. har fått flera nya uppdrag.
- Utsikter inför kommande kvartal
Vi bedömer att verksamheten i Libyen k an öka väsentligt i omfattning såväl genom tecknande av specifika avtal om sanering av områden från oex-ploderad ammunition (OXA), som genom minsaneringsuppdrag.
Uppdraget i Turkiet kommer att inledas och avslu-tas.
Verksamheten i Kroatien karaktäriseras av en god beläggning med god lönsamhet. Bolaget ökar kon-tinuerligt antalet anställda i syfte att kunna ta ytterligare uppdrag.
Verksamheten i Egypten förväntas inledas under andra kvartalet men intäkter beräknas först till tredje kvartalet.
- Övrig information
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella ris-ker avses fluktuationer i bolagets resultat och kas-saflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.
Då inga väsentliga förändringar skett under perio-den avseende väsentliga risker och osäkerhetsfak-torer, hänvisas för kompletterande information till årsredovisningen för 2008, not 24.
- Redovisningsprinciper
Koncernen
Countermine Technologies upprättar koncernredo-visningen i enlighet med IFRS, sådana de antagits av EU. Detta är samma principer som tillämpats i årsredovisningen 2008. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter 31 december 2008 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten är upprät-tad i enlighet med IAS 34.
Nya redovisningsprinciper 2009
Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rap-porter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändring-en har påverkat Countermines redovisning från och med 1 januari 2009. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En ytterligare förändring är att det finns möjlighet att använda nya benämningar på de finansiella rapporterna, Countermine har dock valt att behålla tidigare benämningar.
IFRS 8 Rörelsesegment kommer enligt den bedömning som har gjorts inom Countermine inte att påverka koncernen eftersom den enda verksamhet som bedrivs är minröjning.
Moderbolaget
Countermine Technologies AB följer RFR 2:1.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Ledningen prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende koncernens goodwill. Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per verksamhetsgren. Vid bokslutsdagen omfattar koncernens KGE enbart minsaneringsutrustning 139,6 Mkr (0,9), goodwill hänförlig till brandförsvarsmaterial (1,2 Mkr) avyttrades under räkenskapsåret 2007, se kommentarer rörande avveckling av verksamhetsgren.
Goodwill är hänförlig till synergier och framtida kostnadsbesparingar, synergier inom produktintegration, teknik och distribution. Förutom synergier utgör även bolagets tillgång till personal med teknisk expertis inom området minröjningsteknik samt bolagets framtida position på marknaden, komponenter i goodwillposten.
Med hänsyn till rådande marknadsomständigheter har styrelsen prövat om eventuellt nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen ledde inte till några justeringar.
Nedskrivningstest goodwill
Återvinningsbart belopp för en KGE (kassagenere-rande enhet) fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker en tioårsperiod. Kassaflöden bortom tioårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där berörd KGE verkar. Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är Bruttomarginal, Tillväxttakt och diskonteringsränta (vägd kapitalkostnad). Vid årets bedömning har Bruttomarginal om 40 % kapitalkostnad om 17 % och marknadstillväxttakt 2 % använts. Något nedskrivningsbehov har inte identifierats.
Avvecklade verksamheter
Under fjärde kvartalet 2007 beslutade styrelsen om avveckling av Countermines rörelsegren brandförsvarsmaterial. Sålunda redovisar Countermine separat i resultaträkningen resultat kopplade till avveckling av rörelsegrenen brandförsvarsmaterial enligt IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas

för försäljning och avvecklade verksamheter. Det finns per 31 december inga tillgångar eller skulder som är direkt hänförliga till dessa projekt varför inga avyttringsgrupper finns redovisade i balans-räkningen. Intäkter och kostnader hänförliga till denna verksamhet redovisas separat i resultaträk-ningen som "Avvecklade verksamheter".
Riksdagens beslut om ändrad bolagsbeskattning innebär ingen materiell påverkan på bolagets finansiella ställning.
Översiktlig granskning
Rapporten är ej granskad av bolagets revisorer.
Årsstämma
Årsstämman hålls den 29 april 2009 klockan 15.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.
Kommande rapporttillfällen
 Halvårsrapport för januari - juni:
15 juli 2009
 Delårsrapport för januari - september:
29 oktober 2009
 Bokslutskommuniké 2009: 18 februari 2010

Södertälje den 29 april 2009

Countermine Technologies AB (publ)

Christer Bergquist
Verkställande direktör