Cybercom Group

Cybercom genomför en företrädesemission för att delfinansiera förvärvet av auSystems i Sverige, Danmark och Polen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 15:03 CEST

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

Styrelsen har beslutat om genomförandet av nyemissionen och att aktieägarna har
rätt att teckna 4 nya aktier för 5 befintliga aktier i Cybercom till en
teckningskurs om 37 kronor per aktie, vilket innebär att högst 9 948 605 aktier
kommer att emitteras och att Cybercom tillförs högst cirka 368 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Som ett led i Cybercoms tillväxtstrategi och för att göra koncernens
leveranskapacitet för större åtaganden mer attraktiv, förvärvade Cybercom i
april 2007 auSystems dotterbolag i Sverige, Danmark och Polen. De förvärvade
bolagen hade under 2006 intäkter om cirka 754 miljoner kronor och ett
rörelseresultat om cirka 60 miljoner kronor (exkluderat kostnader för
omstrukturering och allokerade koncerngemensamma kostnader). Cybercom bildar
tillsammans med de förvärvade bolagen ett nytt ledande konsultföretag inom
telekom, Internet och media.

Vid Cybercoms årsstämma den 8 maj 2007 bemyndigades styrelsen att besluta om
nyemission av aktier med företrädesrätt för Cybercoms aktieägare, i syfte att
bland annat delfinansiera förvärvet av auSystems verksamheter i Sverige, Danmark
och Polen. Styrelsen har beslutat om genomförandet av nyemissionen och att
aktieägarna har rätt att teckna 4 nya aktier för 5 befintliga aktier i Cybercom
till en teckningskurs om 37 kronor per aktie, vilket innebär att högst 9 948 605
aktier kommer att emitteras och att Cybercom tillförs högst cirka 368 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Huvudaktieägaren JCE Group har förbundit sig att teckna sin andel motsvarande
41,4 procent av nyemissionen. Därtill har ägare med innehav motsvarande 13,4
procent av aktiekapitalet uttalat att de står bakom beslutet om nyemission.
Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt kommer i första hand erbjudas
dem som tecknat aktier i nyemissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande
till det antal aktier som tecknats.

Nyemissionens tidsplan i korthet:
· Sista handelsdag i Cybercom-aktien inklusive rätt att deltaga i emissionen är
den 3 september 2007.

· Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 6 september 2007.

· Prospekt avseende nyemissionen avses offentliggöras den 10 september 2007.

· Teckningsperioden äger rum mellan 11-24 september 2007.

· Handel med teckningsrätter äger rum mellan 11-19 september 2007.
Frågor kring erbjudandet hänvisas till Nordea, +46 (0)8 678 04 40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, vd och koncernchef Cybercom Group
+46 (0)73 983 89 79

Per Jonsson, finansdirektör
+46 (0)70 770 46 22

Patrik Anshelm, tf IR-chef
+46 (0)70 971 12 84

Kristina Svensson, informationsdirektör
+46 (0)70 864 47 02

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om börs- och
clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti kl. 15.00.

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global
sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system
samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom
erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,
Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin
och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1300 anställda med
uppdrag världen och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore,
Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på
OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se