Cybercom Group

Cybercoms styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera JCE:s offentliga

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:51 CET

Den 2 oktober 2006 lämnade JCE Group AB ("JCE") ett offentligt erbjudande om att
förvärva samtliga aktier i Cybercom Group Europe AB (publ) ("Cybercom") för
kontant 38 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet motsvarar en budpremie
om cirka 3,8 procent jämfört med sista betalkurs vid senaste handelsdag innan
offentliggörandet av Erbjudandet respektive 15,6 procent jämfört med
genomsnittlig aktiekurs under de närmast följande tjugo handelsdagarna fram till
den senaste handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet. JCE lämnade den
2 oktober även ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Semcon AB.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan
utsträckning att JCE blir ägare till mer än 90% av totala antalet aktier i
Cybercom, såväl före som efter eventuell utspädning på grund av inlösen av
optioner utgivna av Cybercom. Erbjudandet är också villkorat av att erbjudandet
avseende Semcon fullföljs. Erbjudandet till Semcons aktieägare är villkorat av
att JCE blir ägare till mer än 90% av det totala antalet aktier i Semcon. JCE
har dock förbehållit sig rätten att frånfalla ovanstående villkor i Erbjudandet.
För att få klarhet i om valet att låta buden på aktierna i Cybercom och Semcon
vara ömsesidigt kopplade till varandra är förenligt med god sed på
aktiemarknaden och Take Over-reglerna har styrelsen bett Aktiemarknadsnämnden om
ett utlåtande i frågan. Aktiemarknadsnämnden har därvid konstaterat att man
anser kopplingen vara förenlig med god sed på aktiemarknaden samt Take
Over-reglerna i det aktuella fallet.

Anmälningsperioden för JCE:s Erbjudande löper enligt erbjudandehandlingen
(prospektet) från och med den 30 oktober 2006 till och med den 21 november 2006.
Styrelseledamoten Per Edlund, som är VD och styrelseledamot i Consafe IT AB,
vilket är ett helägt dotterbolag till JCE, och styrelseledamoten Ulf Körner, som
också är styrelseledamot i Consafe IT AB, har på grund av intressekonflikt inte
deltagit vid handläggningen av frågor rörande Erbjudandet, inklusive
utformningen av detta uttalande.

Styrelsen i Cybercom är i enlighet med Stockholmsbörsens regler rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skyldig att "inom skälig tid
före acceptfristens utgång" offentliggöra sin uppfattning om JCE:s Erbjudande.
Styrelsen i Cybercom gör mot denna bakgrund följande uttalande.

Överväganden
Styrelsen har i sina överväganden bl a beaktat följande omständigheter och
därefter i sin utvärdering ställt dessa mot de villkor som möjliggörs genom
Erbjudandet:
· Att Cybercom har ett stort värde genom sin starka marknadsposition och sitt
högt specialiserade och fokuserade erbjudande, särskilt mot telekomsektorn.
Cybercom har idag en mycket god lönsamhet, vilken bland annat uppnåtts genom
bolagets under senare år förbättrade kostnadsstruktur och produktivitet. Det
råder dessutom ett gott marknadsklimat för konsultbolag inom IT och telekom med
stark tillväxt och hög aktivitet. Vidare kan Cybercom, som ett resultat av sin
framgångsrika offshoresatsning i Indien, möta kundernas ökande krav på effektiva
och globala leverantörsåtaganden, vilket säkerställer Cybercoms långsiktiga
konkurrenskraft.
· Att Cybercom kontinuerligt analyserar och överväger förvärvsmöjligheter. För
närvarande utvärderas ett antal konkreta förvärv, vilka förutom ett antal mindre
bolag även avser bolag som omsättningsmässigt är större än Cybercom. Styrelsen
anser att ett genomförande av ett eller flera av dessa förvärv skulle öka
bolagets konkurrenskraft och därigenom skapa värde för aktieägarna. Då JCE genom
sin representation i styrelsen har kännedom om dessa möjligheter väljer
styrelsen att informera samtliga aktieägare om att sådana möjligheter existerar.

· Att vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande innebar detta en
begränsad s k budpremie. Styrelsen konstaterar att högre budpremier regelmässigt
förekommit i andra publika uppköpserbjudanden.
· Att JCE i erbjudandehandlingen rörande Erbjudandet till Cybercoms aktieägare
redovisat följande: "JCEs avsikt är att kostnadsbesparingar skall kunna
genomföras utan betydande personalneddragningar." och "På vissa orter kan det
finnas möjligheter till samlokalisering, men det finns för närvarande inte
konkreta planer på att stänga enskilda kontor". Den kortfattade redovisningen av
JCE:s avsikter med förvärvet medför att Cybercoms styrelse inte har kunnat bilda
sig en tydlig uppfattning om effekterna för Cybercom, och då särskilt vad avser
sysselsättningen.
· Att Cybercom-aktiens sista betalkurs per 10 november 2006 om 38,50 kronor
överstiger värdet av Erbjudandet.
· Styrelsen har uppdragit åt Erneholm & Haskel AB att avge ett
värderingsutlåtande avseende Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt
perspektiv (se bilaga). Erneholm & Haskel AB har efter sin utvärdering kommit
till slutsatsen att Erbjudandet ej kan anses skäligt ur ett finansiellt
perspektiv.
Styrelsen har noterat att Semcons och Cybercoms verksamheter har begränsade
beröringspunkter. Det kan dock finnas en logik i JCE:s strategi med att
sammanföra bolag med olika verksamhetsinriktningar för att på så sätt minska
svängningar i lönsamheten. Dessutom torde JCE:s finansiella resurser underlätta
Cybercoms möjligheter att växa via förvärv.

Rekommendation
Mot bakgrund av Cybercoms starka marknadsposition och goda tillväxtmöjligheter
anser Styrelsen att bolaget har ett stort underliggande värde. Enligt lämnat
värderingsutlåtande kan Erbjudandet ej anses skäligt ur ett finansiellt
perspektiv. Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen Cybercoms aktieägare
att inte acceptera Erbjudandet. Styrelsen är enig i beslutet.


Stockholm den 13 november 2006

Styrelsen Cybercom Group Europe AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per-Eric Fylking, styrelsens ordförande, tel: 0703 20 60 70

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska
IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång
branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom
telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på
portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt
telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan
1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna
kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet
anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.