Dagon AB

Dagon delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:03 CET

* Fastighetsintäkterna ökade till 406,1 mkr (384,0)
* Driftöverskottet uppgick till 240,4 mkr (240,5)
* Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick till 114,1 mkr (124,0)
* Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till 36,2 mkr (-97,7)
* Eget kapital per aktie uppgick till 64,33kr (68,45)
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 45,2 mkr (57,3), vilket motsvarar 2,10 kr per aktie (2,93)


VD-kommentar
Dagons utveckling går enligt plan och driftöverskottet för det tredje kvartalet ökade jämfört med föregående år. Våra fastighetsintäkter fortsätter att öka och Dagons fastighetsvärden har även under detta kvartal stigit ytterligare. Hela periodens driftöverskott är i nivå med föregående år.

Dagon fortsätter att förvärva bra fastigheter och utveckla projektportföljen.  Flera av de förvärvade fastigheterna innehåller relativt stora tomma ytor, något vi ser som en potential och en möjlighet till förädling och att öka fastigheternas värde. Vakansgraden har som en följd av förvärven sjunkit en enhet till 84 procent. Förvärven sker i linje med vårt fokus att växa på orter där vi ser goda tillväxtmöjligheter, avyttra mindre enheter och förvärva större enheter.

Under tredje kvartalet tillträdde Dagon två fastigheter i stadsdelen Vinsta i Stockholm, där vi nu äger ett samlat bestånd på 45 000 kvadratmeter. Det innebär att vi som den ledande aktören i området aktivt kan driva utvecklingen och omvandlingen av Vinsta.

Efter periodens utgång har vi fortsatt att växa i Göteborg genom att förvärva ytterligare tre fastigheter. Fastigheterna är fullt uthyrda och genererar bra kassaflöden. Det innebär att vi på kort tid har kommit upp i ett bestånd om cirka 50 000 kvadratmeter i Göteborg och vi har för avsikt att växa ytterligare.

Vid förvärven i Vinsta och Göteborg har vi betalt en del av köpeskillingen med Dagonaktier. Det är positivt att säljarna är intresserade av Dagonaktien och att vi därmed kan använda egna aktier för förvärv, både genom nyemission och genom återköpta aktier.

Ett spännande utvecklingsprojekt är Fridhem i Eslöv, där vi nyligen har påbörjat försäljningen av den första etappen och redan sålt några lägenheter. Förhoppningen är att vi ska sätta spaden i marken för denna etapp i början av andra kvartalet 2011. I Helsingborg och Malmö har vi också ett par projekt där detaljplanen är klar eller närmar sig ett godkännande. Där planerar vi att börja försäljningen av lägenheter under 2011. Vi har andra spännande projekt på gång och tittar hela tiden på nya affärer för att utöka vår projektportfölj. Vår bedömning är att Dagon de närmaste 12 månaderna kommer att göra 10 miljoner kronor i vinst på projektutvecklingen. På 2 till 3-års sikt skall vinsten för projektutveckling bli omkring 50 miljoner kronor per år.

Riksbanken höjde som förväntat räntan i oktober och justerade ned räntebanan. Den närmar sig marknadens och våra förväntningar och känns mer relevant. Riksbankens nya räntekurva är väldigt gynnsam för fastighetsbolagen på både kort och lite längre sikt. Transaktionstakten på marknaden har ökat markant och den kommer troligen att vara hög under de närmaste kvartalen. För att kunna göra ännu fler transaktioner och växa ytterligare har vi förstärkt vår organisation på viktiga positioner. Då Dagon är en av många aktörer på marknaden som avser att växa, gäller det att vi är rätt rustade och redo när intressanta tillfällen ges framöver.

Vår utgångspunkt för 2010 var att Dagon skulle fortsätta att utvecklas och växa under året. Med tre kvartal bakom oss kan jag konstatera att vi följer vår plan väl. Jag räknar med att den positiva utvecklingen fortsätter under den resterande delen av året.

Roger Stjernborg Eriksson
Verkställande direktör

Inbjudan till telefonkonferens
Idag den 12 november kl 10.30 arrangeras en telefonkonferens för journalister och analytiker där Verkställande direktör Roger Stjernborg Eriksson, presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
+ 46 (8) 505 598 12

En presentation kommer att hållas under konferensen. För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:

https://www.anywhereconference.com/?Conference=108249389&PIN=646497

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Dagons hemsida, www.dagon.se, under Finansiellt & Press/presentationer. Här kommer även en inspelning av telefonkonferensen att läggs upp i efterhand.

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2010 kl. 08.00

För ytterligare information:

Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande direktör, tel 040-607 48 39
roger.eriksson@dagon.se

Peter Olsson, CFO, tel 040-607 48 04
peter.olsson@dagon.se

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.