Miljödepartementet

Dags att vända den negativa trenden för fisket

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:58 CEST

Den svenska fiskeflottan är för stor för den befintliga fiskeresursen. Situationen är kritisk för flera fiskbestånd, och det finns en påtaglig risk för haverier med svåra sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser.

Det säger Miljövårdsberedningen, regeringens råd i miljöfrågor, i sitt förslag till "Strategi för ett hållbart fiske", som överlämnas till regeringen i dag.

Utgångsläget
Den globala fiskekrisen har pekats ut som ett av de viktigaste miljöproblemen och ett av de svåraste att komma till rätta med. Även i Sverige är situationen kritisk och mycket talar för att viktiga fiskbestånd är på väg att haverera.

- Sannolikt har vi redan i dag utrotat lokala torskbestånd i Västkustens fjordar, säger Kerstin Johannesson, professor i marinekologi och ledamot i beredningen.

Trots varningar från vetenskapligt håll har flera bestånd fiskats ned till en nivå som idag ger små fångster för såväl yrkesfiske som turistfiske och fritidsfiske. Ett huvudproblem är att den svenska fiskeflottan är för stor för de befintliga resurserna.

- Vi i Miljövårdsberedningen ser mycket allvarligt på situationen, säger Jan Bergqvist, ordförande i den grupp i Miljövårdsberedningen som har tagit fram fiskestrategin. Den rådande situationen hotar fisken och ekosystemen, men också fiskenäringen och våra kustsamhällen.

Nationella åtgärder
Miljövårdsberedningen presenterar ett förslag till vision för den nationella fiskepolitiken, med ambitionen att samtliga aktörer ska kunna enas om innehållet. För att nå visionen krävs både akuta åtgärder och mer långsiktiga strategiska.

Den mest akuta åtgärden är att kraftigt reducera vissa segment av fiskeflottan. För det pelagiska fisket av bl.a. sill och skarpsill kan ett tidsbegränsat system med köp- och säljbara kvoter prövas. Torskfisket kan begränsas genom att staten köper upp delar av fiskeflottan och därefter reglerar fiskeansträngningen för både yrkes- och sportfisket. För vissa lokala fiskbestånd kan lokal samförvaltning vara en lösning.

Långsiktigt strategiskt föreslår Miljövårdsberedningen en mer övergripande planering av Sveriges vattenområden, där olika former av nyttjande regleras på motsvarande sätt som areella verksamheter regleras på land. På längre sikt gynnas alla aktörer av att vi nu genomför starka fiskebegränsningar, eftersom detta i förlängningen ger ökade fångster av fisk.

I den rådande situationen, där det inte går att utesluta beståndskollapser, bör Sverige utarbeta en nationell reservplan för fiskenäringen.

Internationella initiativ
Sverige bör ta initiativ till en global kommission som ser över behovet av fiskefria områden och ger förslag till en global zonering av internationellt vatten.

EU: s kvotsystem bör successivt avvecklas till fördel för framför allt fiskebegränsning och större områden med fiskeförbud. Östersjön eller Nordsjön kan bli pilotområden.

Rapporten kan även beställas från Miljövårdsberedningens kansli:
henrik.osterblom@sustainable.ministry.se


Kontakt:
Kontaktpersoner på Miljövårdsberedningen:
Jan Bergqvist 0703-43 95 89

Kerstin Johannesson
0526-686 00
0739-91 64 02

Siv Näslund
08-405 20 13
0705-90 91 83

Henrik Österblom
08-405 19 28
0703-71 19 28